Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն կրթագիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի 80 տարիների պատմություն:
>
Ժողովրդավարությունը և հասարակության մեջ կոնֆլիկտների կանխումը
2019 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Հայրապետ հրատ․, Երևան, 2019, 208 էջ
Конституционная юстиция в странах Восточной Европы: проблемы теории и практики
2019 | Հոդված/Article
Монография, отв. ред. Залесны Я., Москва, «Норма», 2019, 672 стр. (61-104)
Հանրային վերահսկողության մեխանիզմները և հրապարակայնության սկզբունքի կիրառությունը նախաքննական մարմինների գործունեության նկատմամբ
2019 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, N 2-3 (84-85), Երևան, 2019, էջեր 5-10
|
Սահմանադրական վեճերի լուծման առանձնահատկությունները ՀՀ Սահմանադրական դատարանում
2019 | Հոդված/Article
Բանբեր Արդարադատության ակադեմիայի, թիվ 1 (1), Երևան, 2019, էջեր 17-32
Anahit Manasyan , Jacek Zaleśny
Constitutional Courts in Post-Soviet States (Between the Model of a State of Law and Its Local Application)
2019 | Հոդված/Article
Monograph, “Peter Lang”, Frankfurt am Main, 2019, pp. 59-102
Գրիգոր Չոբանյան
Պետությունների տնտեսական ինքնիշխանությունը
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2019 № 2 (29), էջ 70-83
|
Пути развития досудебного производства уголовного процесса Республики Армения
2019 | Հոդված/Article
Защита прав человека в периоды внешнеполитической З402 напряженности : материалы Междунар. науч-практ. конф. (Саранск, 19 апр. 2019 г.) : в 2 ч. / [редкол.: Г.П. Кулешова и др.] ; Средне-Волжский институт (филиал) ВГУЮ (РПАМинюста России). –Саранск, 2019. –Ч. 1., стр 62-67
|
Պարզեցված ընթացակարգերը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում (գիտագործնական մեկնաբանություն)
2019 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ, 2019, 81 էջ
|
Մշակութային և տնտեսական գործոնների հարաբերակցությունը Հայաստանի Առաջին Հանրապետության հիմնադրման գործում
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2(2) 2018, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2019, էջ 7-16
|
Գարեգին Նժդեհի քաղաքական իրավական հայացքները
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2(2) 2018, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2019, էջ 17-28
|