Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն կրթագիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի 80 տարիների պատմություն:
>
Ջրային իրավունք
1984 | Հոդված/Article
Խորհրդային Հայաստանի պետության և իրավունքի պատմություն, ՀՍՍՀ ԳԱԱ հրատ., Երևան 1984, էջեր 25-32
Հողային իրավունք
1984 | Հոդված/Article
Խորհրդային Հայաստանի պետության և իրավունքի պատմություն, ՀՍՍՀ ԳԱԱ հրատ., Երևան 1984, էջեր 14-18
Կ. Մարքսը իրավունքի էությունը և նրա կազմավորման պրոցեսի մասին
1983 | Հոդված/Article
Կ. Մարքսի տեսական ժառանգությունը և արդիականությունը, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ, 1983, էջ 179-203
Выражение интересов общества и личности в социалистическом праве (механизм: структура и функционирование)
1983 | Հոդված/Article
Ереван: АН Арм. ССР, 1983, 157 с.
ՍՍՀՄ Սահմանադրությունը և սովետական քաղաքացիների շահերը
1983 | Գիրք/Book
Երևան, «Հայաստան», 1983, 60 էջ
Социальные интересы и социалистическое право
1983 | Հոդված/Article
Ереван: АН Арм. ССР, 1983, 137 с.
Механизм выражения интересов в социалистическом праве
1982 | Հոդված/Article
Советское государство и право. 1982, N 5, с.52-60
Հայոց լեզվով կատարված ձեռագրերի նույնացման հատկանիշների դասակարգումը և նկարագրումը
1981 | Գիրք/Book
Երևան 1981, 128 էջ:
Հոլով
1980 | Հոդված/Article
Հայկական սովետական հանրագիտարան, հ. 6, Երևան, 1980, էջ 513
ՍՍՀՄ քաղաքացիների սահմանադրական պարտականությունները և նրանց շահերը
1980 | Հոդված/Article
Պետական շինարարության և սոցիալիստական օրինականության ամրապնդման արդիական հարցերը ՍՍՀՄ 1977թվականի սահմանադրության և ՀՍՍՀ 1978 թվականի սահմանադրության լույսի տակ, Երևան, Երևանի պետական համալսարան, 1980, Էջ 74-82