Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն կրթագիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի 80 տարիների պատմություն:
>
Նախաքննության տվյալների հրապարակման անթույլատրելիությունը
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2(2) 2018, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2019, էջ 386-395
|
Հետախուզման մեջ գտնվող մեղադրյալին ձերբակալելը՝ որպես հեռակա (մեղադրյալի բացակայությամբ) կալանավորման այլընտրանք ՀՀ քրեական դատավարությունում (միջազգային չափանիշների, գործող օրենսդրության և դատական պրակտիկայի վերաբերյալ իրավական վերլուծություն)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2(2) 2018, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2019, էջ 396-414
|
Քննչական գործողությունների կրիմինալիստիկական բնութագիրը
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2(2) 2018, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2019, էջ 415-429
|
Նելլի Աղաբաբյան
Անչափահաս տուժողների իրավունքների և օրինական շահերի միջազգային իրավական և քրեադատավարական պաշտպանության որոշ հիմնահարցեր
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2(2) 2018, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2019, էջ 430-453
|
Արման Սարգսյան
Եվրասիական տնտեսական միության իրավանորմերի կիրառման արդի հիմնախնդիրներ
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2(2) 2018, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2019, էջ 454-463
|
Հասմիկ Ենգոյան , Րաֆֆի Նալչաջյան
Գնումների հետ կապված բողոքը քննող անձի կողմից իրականացվող ֆինանսական վերահսկողության որոշ հիմնախնդիրներ պետական գնումների ոլորտում
2019 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, N 1 (83), Երևան, 2019, էջ 75-81
|
The Evolution of the Principle of Self-Determination and the ICJ Advisory Opinion on the Declaration of Independence of Kosovo
2019 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, N 1 (83), Երևան, 2019, էջ 35-43
|
Սահմանադրության զարգացման եղանակների արդյունավետ իրացումը՝ որպես սահմանադրական կայունության կարևորագույն երաշխիք
2019 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, N 1 (83), Երևան, 2019, էջ 5-10
|
The Issues of Differentiation of Constitutional Policy from Ongoing Politics
2019 | Հոդված/Article
Studia Politologiczne (Political Science Studies), N 52, published by the Institute of Political Science of Warsaw University, Warsaw, 2019, էջ 218-226
The Issue of the Development of the Preamble to the Armenian Constitution: from Theory to Practice
2019 | Հոդված/Article
Revista Institutului National al Justitiei, 1(48) 2019, Chisinau, pp. 46-51