Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն կրթագիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի 80 տարիների պատմություն:
>
Հասմիկ Ենգոյան , Րաֆֆի Նալչաջյան
Գնումների հետ կապված բողոքը քննող անձի կողմից իրականացվող ֆինանսական վերահսկողության որոշ հիմնախնդիրներ պետական գնումների ոլորտում
2019 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, N 1 (83), Երևան, 2019, էջ 75-81
|
The Evolution of the Principle of Self-Determination and the ICJ Advisory Opinion on the Declaration of Independence of Kosovo
2019 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, N 1 (83), Երևան, 2019, էջ 35-43
|
Սահմանադրության զարգացման եղանակների արդյունավետ իրացումը՝ որպես սահմանադրական կայունության կարևորագույն երաշխիք
2019 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, N 1 (83), Երևան, 2019, էջ 5-10
|
The Issues of Differentiation of Constitutional Policy from Ongoing Politics
2019 | Հոդված/Article
Studia Politologiczne (Political Science Studies), N 52, published by the Institute of Political Science of Warsaw University, Warsaw, 2019, էջ 218-226
The Issue of the Development of the Preamble to the Armenian Constitution: from Theory to Practice
2019 | Հոդված/Article
Revista Institutului National al Justitiei, 1(48) 2019, Chisinau, pp. 46-51
Սիրո Ամիրխանյան
Հանրային իրավունքի իրավաբանական անձանց քաղաքացիաիրավական պատասխանատվությունը
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2019 № 1 (28), էջ 40-47
|
Սահմանադրական կայունությունը՝ որպես կայուն ժողովրդավարության կարևորագույն գրավական
2019 | Գիրք/Book
Մենագրություն, «Հայրապետ» հրատ., Երևան, 2019, 344 էջ
|
Համեմատական իրավագիտություն
2019 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, «Հայրապետ» հրատարակչություն, Երևան, 2019, 332 էջ
Անչափահասների գործերով վարույթի իրավական և տեսական հիմքերի զարգացումը ՀՀ քրեական դատավարության մինչդատական վարույթում
2019 | Գիրք/Book
Մենագրություն: Եր. «Հայրապետ» հրատ., Երևան 2019, 240 էջ:
Современные вызовы првового регулирования уголовного правосудия: Опыт Республики Армения
2018 | Գիրք/Book
Монография, Palmarium Academic Publishing. Mauritius, 2018, 64 стр.