Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն կրթագիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի 80 տարիների պատմություն:
>
Վլադիմիր Դավիթի Վարդանյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ | Եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոն
Կրթություն
2004 - 2005 թթ. ԵՊՀ-ի իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտուրա միջազգային իրավունք մասնագիտությամբ
2002 - 2004 թթ. ՀՀ ԳԱԱ Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտի ասպիրանտուրա միջազգային իրավունք մասնագիտությամբ
2000 - 2002 թթ. ԵՊՀ-ի իրավագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրա իրավագիտություն մասնագիտությամբ
1996 - 2000 թթ. ԵՊՀ-ի իրավագիտության ֆակուլտետի բակալավրիատ իրավագիտություն մասնագիտությամբ

Գիտական աստիճան
Իրավագիտության թեկնածու (ԺԲ.00.06 միջազագային իրավունք) ԵՊՀ 2005թ.
«Ցեղասպանության հանցագործության համար պետության պատասխանատվության միջազգային իրավական հիմունքները»

Մասնագիտական փորձ
2006 թ-ից առ այսօր ՀՀ սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի իրավախորհրդատվական ծառայության միջազգային պայմանագրերի բաժնի վարիչ
2005 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի դասախոս (համատեղությամբ)
2003 - 2006 թթ. ՀՀ սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի իրավախորհրդատվական ծառայության գլխավոր մասնագետ

Կարդացվող դասընթացներ
Միջազգային իրավական պատասխանատվություն
Հայոց ցեղասպանության միջազգային իրավական հիմնահարցեր

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը
Միջազգային իրավունք
Միջազգային իրավական պատասխանատվություն
Միջազգային քրեական իրավունք
Միջազգային մարդասիրական իրավունք
Միջազգային պայմանագրերի իրավունք
Արտաքին հարաբերությունների իրավունք

Լեզուների իմացություն
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամություն
ՀՀ իրավաբանների միություն
Միջազգային և համեմատական իրավունքի կենտտրոն

(+374 60) 71-02-55 (ներքին 12-55)

Հայերի ցեղասպանության համար միջազգային իրավական պատասխանատվության հիմքերը
2015 | Գիրք/Book
Իրավական ուղեցույց, Եր.: Անտարես, 2014թ., 56 էջ (համահեղինակությամբ):
О правовой значимости результатов миссии по сбору свидетельств выживших очевидцев Геноцида армян
2015 | Հոդված/Article
Геноцид армян в Османской Империи. Свидетельства выживших очевидцев: Сборник документов, изд. Эксмо, Москва, 2015, стр. 19-24
Международно-правовой статус Турецкой Республики как государства-продолжателя Османской империи в контексте ответственности за Геноцид армян
2015 | Հոդված/Article
Օրինականության (ՀՀ Դատախազության գիտագործնական և ուսումնամեթոդական հանդես), Հատուկ թողարկում, № 1, Երևան, 2015, էջեր 68-75
Евразийская интеграция: ограничение или укрепление суверенитета? Юридическая наука и практика: традиции и новации
2014 | Թեզիս/Thesis
Сборник тезисов по материалам международной научно-практической конференции, посвященной 150-летию судебной реформы 1864 года "Юридическая наука и практика: традиции и новации". 2-е изд., перераб. и доп., Т.1, Южный Федеральный университет, Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 2014., стр. 277-280
Վ. Այվազյան , Ս. Առաքելյան , Դ. Ավետիսյան , Տ. Բարսեղյան , Ա. Բաղդասարյան, Գ. Բալայան, Կ. Բալայան, Ա. Գաբուզյան , Կ. Գևորգյան , Ա. Գյուլումյան, Գ. Դանիելյան , Հ. Դանիելյան, Տ. Դավթյան , Ա. Դիլանյան, Ս. Դիլբանդյան , Ռ. Եղյան , Հ. Ենգոյան, Ա. Երիցյան, Ա. Թաթոյան , Ա. Թամազյան, Ֆ. Թոխյան, Հ. Թովմասյան, Մ. Թոփուզյան, Ա. Իսկոյան , Ա. Խաչատուրյան, Ա. Խաչատրյան, Դ. Խաչատրյան, Հ. Խաչիկյան , Ս. Ծաղիկյան, Ե. Կիրակոսյան , Գ. Կոստանյան, Լ. Հակոբյան, Հ. Հակոբյան, Ջ. Հակոբյան, Ա. Հարությունյան, Գ. Հարությունյան , Ա. Հովսեփյան, Գ. Ղազինյան , Ա. Ղամբարյան, Գ. Ղարախանյան, Հ. Ղուկասյան , Ա. Մարգարյան , Ռ. Մելիքյան , Դ. Մելքոնյան , Ս. Մեղրյան , Ա. Մկրտումյան, Գ. Մուրադյան, Ս. Մուրադյան , Հ. Նազարյան, Է. Շաթիրյան , Ա. Պետրոսյան, Գ. Պետրոսյան , Ռ. Պետրոսյան, Վ. Պողոսյան, Վ. Պողոսյան, Ժ. Ջհանգիրյան, Վ. Ռաֆայելյան , Գ. Սաֆարյան, Դ. Սերոբյան , Վ. Ստեփանյան , Ա. Վաղարշյան , Վ. Վարդանյան , Վ. Քոչարյան
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ
2010 | Գիրք/Book
Մենագրություն (համահեղինակությամբ), Ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի, Երևան, «Իրավունք» հրատ., 2010
Ցեղասպանության հանցագործության կանխարգելման և դրա համար պատժելու մասին 1948 թ. դեկտեմբերի 9-ի կոնվենցիայի դրույթների կիրառելիությունը հայերի դեմ իրագործած ցեղասպանության նկատմամբ
2010 | Հոդված/Article
«ՎԵՄ» համահայկական հանդես N1(29) Երևան 2010, էջեր 137-143
Մարդու իրավունքների պաշտպանության հիմնահարցը չճանաչված պետություններում
2010 | Հոդված/Article
Քաղաքական գլոբալ զարգացումները և միջազգային իրավունքի առանձին ինստիտուտների վերաբերյալ որոշ հիմնախնդիրները (Հոդվածների ժողովածու): Խմբ. Վ. Հովհաննիսյան, Երևան 2010 , էջեր 99-108
Ժողովուրդների ինքնորոշման սկզբունքի իրագործումն ապագաղութացման շրջանակներից դուրս
2009 | Հոդված/Article
Ժողովուրդների ինքնորոշման սզկբունքը և դրա իրագործման հիմնախնդիրները ժամանակակից միջազգային իրավունքում, Գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., Երևան 2009, էջեր 29-43
Current Tendencies and Developments in the Field of State Responsibility for Genocide
2009 | Հոդված/Article
«21-րդ դար» տեղեկատվական-վերլուծական հանդես N2(6), Երևան 2009, էջեր 68-80
Vladimir Vardanyan , Sergey Sargsyan
Strengthening of the Democratic Structures and Rule of Law
2007 | Հոդված/Article
Starting the AP ENP: Some Priority Issues of Edited by Dr. Gayane Novikova
Սահմանադրական դատարանի որոշումների կատարման ապահովման մեխանիզմները. արդի խնդիրները և հնարավոր լուծումները
2007 | Հոդված/Article
Սահմանադրական արդարադատության հիմնախնդիրները և զարգացման միտումներն արդի ժամանակաշրջանում (հոդվածների ժողովածու), Տիգրան Մեծ հրատ., Երևան 2007, էջեր 283 - 300
Резолюция 106: юридической характер и политико-правовое содержание
2007 | Հոդված/Article
Вопросы региональной безопасности: Сборник статей. Под общей редакцией Гаянэ Новиковой. Редактор Сергей Саркисян (Перевод Ашота Мельяна), “Амроц груп ”, Ереван 2007, стр. 110-117
Resolution 106: the Juridical Essence and Political and Legal Contents
2007 | Հոդված/Article
Regional Security Issues: Collection of Articles. Edited by Dr. Gayane Novikova Translated by Ashot Melyan, “Amrots group”, Yerevan 2007, pp. 95-102
Регламентация преступления геноцида в Статуте Международного уголовного суда
2003 | Հոդված/Article
Российский ежегодник международного права. Специальный выпуск. Санкт-Петербург 2003
Մարդու իրավունքների միջազգային իրավունքի ճյուղի առաջացումը
2001 | Հոդված/Article
«Մարդու իրավունքների պաշտպանության երաշխիքները Հայաստանի Հանրապետությունում» թեմայով համահայաստանյան ուսանողական գիտական երկրորդ կոնֆերանսի նյութերի ժողովածու. Երևան 2001, էջեր 7-22
Հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ Անցումային արդարադատության միջազգային կենտրոնի համար կատարված իրավաբանական վերլուծության մասին
2001 | Հոդված/Article
Հայոց ցեղասպանության պատմության և պատմագրության հարցեր № 8. Երևան - 2001թ