Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Mathematics and Mechanics
Մաթեմատիկոս մասնագետների պատրաստումը ԵՊՀ-ում սկսվել է 1924 թ. հասարակագիտական ֆակուլտետի ֆիզիկամաթեմատիկական ենթաբաժնում:
>

Բակալավրիատ

Մաթեմատիկա

Մեխանիկա

Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա


Մագիստրատուրա

Դիֆերենցիալ հավասարումներ / Ֆունկցիաների տեսություն / Կիրառական հանրահաշիվ և երկրաչափություն / Օպտիմիզացիայիմեթոդներ / Հավանականության տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն / Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա / Ռիսկերի կառավարում / Դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկա / Շարժման ղեկավարում և կայունություն

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
Հ. Վ. Բադալյան
Об одном методе получения общих формул тейлоровского типа (Թեյլորյան տիպի ընդհանուր տեսքի բանաձևերի ստացման մի մեթոդի մասին)
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1993, #1, էջ 3-14 (ռուսերեն)
|
Տ. Ա. Հակոբյան
Transitive hyperidentity in semigroups (Տրանզիտիվ գերնույնությունները կիսախմբերում)
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2016, #3, 52-55
|
Tridimensional waves at the interface of two elastic media on contact without friction (Եռաչափ ալիքները առանց շփման երկու առաձգական միջավայրերի բաժանման եզրում)
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2016, #3, 79-83
|
Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք. Մաս 1
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: 4-րդ լրամշ. հրատ., մաս 1, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014, 266 էջ
|
Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք. Մաս 2
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: 4-րդ լրամշ. հրատ., մաս 2, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014, 265 էջ
|