Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Mathematics and Mechanics
Մաթեմատիկոս մասնագետների պատրաստումը ԵՊՀ-ում սկսվել է 1924 թ. հասարակագիտական ֆակուլտետի ֆիզիկամաթեմատիկական ենթաբաժնում:
>

Բակալավրիատ

Մաթեմատիկա

Մեխանիկա

Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա

Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների գիտություն


Մագիստրատուրա

Ֆունկցիաների տեսություն / Դիֆերենցիալ հավասարումներ / Հանրահաշիվ և երկրաչափություն / Հավանականության տեսություն և վիճակագրություն / Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների գիտություն / Մեխանիկա և կիրառական մաթեմատիկա / Ռիսկերի կառավարում / Ֆինանսական մաթեմատիկա / Ակտուարական մաթեմատիկա

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
Վ. Վ. Քոլյան
Об одной инволюции направлений пространства автокомпозиции (Ավտոկոմպոզիցիայի տարածության մի ինվոլյուցիայի մասին)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1979, #3, էջ 158-161 (ռուսերեն)
|
Две задачи по устойчивости кругового кольца с наполнителем (Լցոնած շրջանային օղակի կայունության երկու խնդիր)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1979, #3, էջ 46-52 (ռուսերեն)
|
Передача нагрузки от кусочно-однородной бесконечной накладки к упругой полуплоскости (Կտոր առ կտոր համասեռ անվերջ վերադիրից ուժի փոխանցումը առաձգական կիսահարթությանը)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1979, #3, էջ 29-34 (ռուսերեն)
|
Ա. Կ. Պողոսյան
Некоторые новые результаты для системы E_k|G|r|n-r в условиях малой загрузки (Մի քանի նոր արդյունքներ E_k|G|r|n-r համակարգի համար փոքր ծանրաբեռնվածության դեպքում)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1979, #3, էջ 16-24 (ռուսերեն)
|
Լ. Ա. Մաթևոսյան
О геометрических свойствах некоторых ортогональных расслоений римановых пространств (Ռիմանյան տարածությունների մի քանի օրթոգոնալ շերտավորումների երկրաչափական հատկությունների մասին: II )
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1979, #3, էջ 9-15 (ռուսերեն)
|