Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Mathematics and Mechanics
Մաթեմատիկոս մասնագետների պատրաստումը ԵՊՀ-ում սկսվել է 1924 թ. հասարակագիտական ֆակուլտետի ֆիզիկամաթեմատիկական ենթաբաժնում:
>

Բակալավրիատ

Մաթեմատիկա

Մեխանիկա

Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա

Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների գիտություն


Մագիստրատուրա

Ֆունկցիաների տեսություն / Դիֆերենցիալ հավասարումներ / Հանրահաշիվ և երկրաչափություն / Հավանականության տեսություն և վիճակագրություն / Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների գիտություն / Մեխանիկա և կիրառական մաթեմատիկա / Ռիսկերի կառավարում / Ֆինանսական մաթեմատիկա / Ակտուարական մաթեմատիկա

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
Об отображениях конформных на преданалитических лагранжевых плоскостях (Նախաանալիտիկ լագրանժյան հարթությունների կոնֆորմ արտապարտկերումների մասին)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1977, #3, էջ 3-10 (ռուսերեն)
Стабильная игра преследования для групповых объектов (Հետապնդման ստաբիլ խաղը խմբային օբյեկտների համար)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1977, #2, էջ 27-35 (ռուսերեն)
|
Ядерные конгруэнции универсальных алгебр (Ունիվերսալ հանրահաշիվների միջուկային կոնգրուենցիաները)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1977, #2, էջ 12-19 (ռուսերեն)
|
Ս. Ս. Աղայան
Разложение функции в ряд вне компакта с нулевой лебеговской мерой (Լեբեգի զրո չափ ունեցող կոմպակտից դուրս որոշված ֆունկցիայի ներկայացումը շարքով)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1977, #2, էջ 8-11 (ռուսերեն)
|
Մ. Յու. Խոջայանց
Некоторые свойства эффективных операторов и их экстенсиональных функций (Էֆեկտիվ օպերատորների և նրանց էքստենսիոնալ ֆունկցիաների որոշ հատկություններ)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1977, #2, էջ 3-7 (ռուսերեն)
|