Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Mathematics and Mechanics
Մաթեմատիկոս մասնագետների պատրաստումը ԵՊՀ-ում սկսվել է 1924 թ. հասարակագիտական ֆակուլտետի ֆիզիկամաթեմատիկական ենթաբաժնում:
>
Շ. Ա. Ստեփանյան
On automorphisms of the relatively free groups satisfying the identity [x^n, y]=1 ([x^n, y] = 1 նույնությանը, ազատ խմբերի համեմատ, բավարարող ավտոմորֆիզմների մասին)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #2, էջ 196-198
|
Խ. Ա. Խաչատրյան, Մ. Հ. Ավետիսյան
On solvability of an infinite nonlinear system of algebraic equations with Teoplitz–Hankel matrices (Տյոպլից–Հանկելի մատրիցներով անվերջ ոչ գծային հանրահաշվական հավասարումների մի համակարգի լուծելիությունը)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #2, էջ 158-167
|
On recovery of a Franklin series from its sum (Ֆրանկլինի շարքի իր գումարից վերականգման մասին)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #2, էջ 151-157
|
Алгоритм Евклида для целых кватернионов и теорема Лагранжа (Էվկլիդեսի ալգորիթմը ամբողջ քվատերիոնների համար և Լագրանժի թեորեմը)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1993, #1, էջ 125-127 (ռուսերեն)
Վ. Գ. Պետրոսյան
Discontinuous Riemann boundary problem in weighted spaces (Ռիմանի խզվող եզրային խնդիրը կշռային տարածություններում)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 38–41
|
An example of double Fourier–Haar series with a nonregular subseries (Անկանոն ենթաշարքով կրկնակի Ֆուրիե–Հաարի շարքի օրինակ)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 18–21
|
On a summation method for Vilenkin and generalized Haar systems (Հաարի ընդհանրացված և Վիլենկինի համակարգերի համար մի գումարման եղանակի վերաբերյալ)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 13–17
|
Վ. Գ. Բարդախչյան
Fuzzy Bayesian inferences (Ոչ հստակ բայեսյան դուրսբերումներ)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 8–12
|
Weighted spaces of functions harmonic in the unit ball (Միավոր գնդում ներդաշնակ ֆունկցիաների կշռային տարածությունները )
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 3-7
|
Հ. Վ. Բադալյան
Об одном методе получения общих формул тейлоровского типа (Թեյլորյան տիպի ընդհանուր տեսքի բանաձևերի ստացման մի մեթոդի մասին)
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1993, #1, էջ 3-14 (ռուսերեն)
|