Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Mathematics and Mechanics
Մաթեմատիկոս մասնագետների պատրաստումը ԵՊՀ-ում սկսվել է 1924 թ. հասարակագիտական ֆակուլտետի ֆիզիկամաթեմատիկական ենթաբաժնում:
>
Ռեզաի Մաhսուդ
Optimal stabilization of rotational motion of a rigid body around its center of gravity (Իր ծանրության կենտրոնի շուրջը պինդ մարմնի պտտական շարժման օպտիմալ կայունացում)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #3, էջ 262-265
|
Ա. Մ. Գրիշկո
Vibrations of two-layered plates in case of sliding contact between contact surfaces of the plate (Երկշերտ սալերի տատանումները շերտերի միջև ազատ սահքի առկայության դեպքում)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #3, էջ 255-261
|
Վ. Գ. Պետրոսյան
Dirichlet boundary value problem in the weighted spaces L¹(ρ) (Դիրիխլեի եզրային խնդիրը L¹(ρ) կշռային տարածությունների մեջ)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #3, էջ 250-254
|
Վ. Ս. Աթաբեկյան , Հ. Տ.Ասլանյան, Հ. Ա. Գրիգորյան, Ա. Է. Գրիգորյան
Analogues of Nielsen’s and Magnus’s theorems for free Burnside groups of period 3 (Նիլսենի և Մագնուսի թեորեմների անալոգները ազատ բեռնսայդյան խմբերի համար)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #3, էջ 217-223
|
Ն. Գ. Ահարոնյան , Հ. Օ. Հարությունյան
Geometric probability calculation for a triangle (Երկրաչափական հավանականության հաշվարկը եռանկյան համար)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #3, էջ 211-216
|
Բարձրագույն մաթեմատիկա Մաս II
2017 | Գիրք/Book
Դասագիրք: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 118 էջ, Հայաստան, Երևան
On harmonic conjugation problem in spaces of quaternion-valued functions
2017 | Թեզիս/Thesis
Armenian Mathematical Union Annual Session 2017. p. 12
|
On functional equations and distributive second order formulae
2017 | Թեզիս/Thesis
AMS Spring Central Sectional Meeting, Indiana University, Bloomington, IN. 2017, p. 21
|
On the Belousov variety
2017 | Թեզիս/Thesis
AMS Spring Sectional Meeting. 2017, p. 28
|
Bigroup of Operations
2017 | Թեզիս/Thesis
Armenian Mathematical Union, Annual Session 2017. p. 49-50
|