Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Mathematics and Mechanics
Մաթեմատիկոս մասնագետների պատրաստումը ԵՊՀ-ում սկսվել է 1924 թ. հասարակագիտական ֆակուլտետի ֆիզիկամաթեմատիկական ենթաբաժնում:
>
Աղասի Վաչագանի Քերոբյան

Դոցենտ | Մեխանիկայի ամբիոն
Կրթություն
1968 - 1973 թթ. ԵՊՀ, Մեխ.-մաթ. ֆակուլտետ
1976 - 1980 թթ. ԵՊՀ, Մեխ.-մաթ. ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկնածու, «Անհամասեռ (կտոր առ կտոր համասեռ) ներդիրներով առաձգական շերտի համար որոշ կոնտակտային խնդիրներ», 1983 թ. , ԵՊՀ

Աշխատանքային փորձ
1975 - 1984 թթ. Ատոմակայանների գիտահետազոտական ինստիտուտ, ինժեներ-մաթեմատիկ, կրտսեր գիտաշխատող, ավագ գիտաշխատող
1985 - 1990 թթ. Երևանի Կ. Մարքսի անվան պոլիտեխնիկական ինստիտուտ, տեսական մեխանիկայի ամբիոնի դոցենտ(ք. Գորիս)
1990 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ մեխանիկայի ամբիոնի ավագ գիտաշխատող
2004-2010 Երևանի «Հրաչյա Աճառյան» համալսարանի կիրառական մաթեմատիկայի ամբիոնի դոցենտ (արտաքին համատեղությամբ)
2001 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ մեխանիկայի ամբիոնի դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Առաձգականության տեսություն, անհամասեռ մարմինների առաձգականության տեսություն, պլաստիկության տեսություն, առաձգական և պլաստիկական ալիքներ,տեսական մեխանիկա, բարձրագույն մաթեմատիկա:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Առաձգականության և պլաստիկության մաթեմատիկական տեսություն: Դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկա: Ինտեգրալ և սինգուլյար ինտեգրալ հավասարումներ: Ֆունկցիոնալ անալիզի կիրառություններ: Առաձգականության տեսության կոնտակտային և խառը խնդիրներ:

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի կողմից սահմանված դրամաշնորհ, միջազգային գիտական կոնֆերանսում, 1994 - 1995 թթ.:
ՀՀ պետբյուջեից ֆինանսավորվող պայմանագրային թեմա, N 44, 1995 - 2007 թթ.
ՀՀ պետբյուջեից ֆինանսավորվող պայմանագրային թեմա «Դեֆորմացվող միջավայրեր և ֆիզիկամեխանիկական դաշտերի փոխազդեցության խնդիրներ», N 44, 2008 - 2010 թթ.

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Հայաստանի տեսական և կիրառական մեխանիկայի Ազգային կոմիտեի անդամ

Agas50@ysu.am

Transfer of loads from a finite number of elastic overlays with finite lengths to an elastic strip through adhesive shear layers (Վերջավոր թվով վերջավոր վերադիրներից կպչուն սահքի շերտերի միջոցով բեռնավորումների փոխանցումը առաձգական շերտին)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2019, հ. 53, #2, էջ 109-118
|
К решению задачи для упругой полосы с конечным числом упругих конечных накладок посредством липких сдвиговых слоев
2018 | Գիրք/Book
Проблемы динамики взаимодействия деформируемых сред, 2018, стр. 186-190
Loads transfer from finite number finite stringers to an infinite sheet through adhesive shear layers
2017 | Թեզիս/Thesis
Актуальные проблемы механики сплошной среды. 2017, стр. 184-185
|
Передача нагрузок от конечного числа конечных стрингеров к упругой полуплоскости посредством липких сдвиговых слоёв
2017 | Հոդված/Article
Известия НАН РА. Механика. 2017, Vol. 70, 3, стр. 39-56
|
About contact problems for an elastic half-plane and the infinite plate with two finite еlastic overlays in the presence of shear interlayers (Երկու վերջավոր առաձգական վերադիրներով առաձգական կիսահարթության և անվերջ սալի վերաբերյալ կոնտակտային խնդիրների մասին, սահքի միջնաշերտերի առկայությամբ)
2015 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2015, #2, էջ 30-38
|
Контактные задачи для упругой полосы и бесконечной пластины с двумя конечными упругими накладками при наличии сдвиговых прослоек
2014 | Հոդված/Article
Известия НАН Армении, Механика, №1. 2014. с. 22-34
Contact problem for an elastic half-plane with heterogeneous (piecewise-homogeneous) elastic overlay in the presence of shear interlayer (Անհամասեռ (կտոր առ կտոր համասեռ) առաձգական վերադիրով կոնտակտային խնդիր առաձգական կիսահարթության համար սահքի միջնաշերտի առկայությամբ)
2013 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2013, #1, էջ 32–37
|
Контактные задачи для упругой полуплоскости, усиленной разно¬род¬ными стрингерами различных длин при наличии прислоек
2012 | Հոդված/Article
Труды II межд. конф. “Актуальные проблемы механики сплошной среды”, НАН Армении, Ереван, т.1 , c. 287-291
Передача нагрузки от неоднородной накладки к упругой полуплоскости или к бесконечной пластине при наличии сдвига
2012 | Հոդված/Article
“Актуаллные проблемы механики сплошной среды”, Тр. межд.конф.посв. академика НАН Армении Н.Х. Арутюняна. Изд. ЕГУАС, Ереван, 2012, с. 290-294
Контактные задачи для упругой полуплоскости или бесконечной пластины с кусочно-однородным стрингером при наличии сдвига
2011 | Հոդված/Article
Проблемы динамики взаимодействия деформируемых сред. Труды VII межд. конф., НАН Армении, Ереван - 2011, с. 207-214
Контактные задачи для упругой полуплоскости, усиленной разнородными стрингерами различных длин при наличии прислоек
2010 | Հոդված/Article
Труды II межд. конф. “Актуальные проблемы механики сплошной среды”, НАН Армении, Ереван - 2010, т.1, с. 287-291
Об одном классе контактных задач для упругой полуплоскости и бесконечной пластины, усиленных частично склеенными упругими разнородными стрингерами (Տարբեր համասեռությամբ և մասնակիորեն սոսնձված առաձգական ստրինգերներով ուժեղացված առաձգական կիսահարթության և անվերջ սալի կոնտակտային խնդիրների մի դասի մասին)
2008 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2008, #3, էջ 49-58 (ռուսերեն)
|
Контактные задачи для упругой полуплоскости и бесконечной пластины с двумя полубесконечными кусочно – однородными стрингерами при наличии сдвигов
2008
Статья
Известия ЕГУАС, т.3, Ереван - 2008, с. 154 -158
Керопян А.В.
Контактные задачи о передаче нагрузки от стрингеров различных длин к упругой полуплоскости или к бесконечной пластине при наличии сдвигов
2008
Статья
Проблемы динамики взаимодействия деформируемых сред. Тр. VI междунар. конф., Изд. НАН РА, Ереван , 2008 , с. 246-252
Керопян А.В.
Решение контактных задач для упругой полуплоскости и бесконечной пластины, усиленных частично склеенными разнородными стрингерами
2008 | Հոդված/Article
Известия НАН Армении, Механика, 2008, №1, с. 37-47
Контактные задачи для упругой полуплоскости и бесконечной пластины, усиленной частично склеенными стрингерами (Մասամբ սոսնձված ստրինգերներով ուժեղացված առաձգական կիսահարթության և անվերջ սալի համար կոնտակտային խնդիրներ)
2007 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #2, էջ 35-44 (ռուսերեն)
|
Контактные задачи для упругой полуплоскости и бесконечной пластины, усиленных частично склеенным кусочно – однородным стрингером
2007
Статья
Труды межд. конф. “Актуальные проблемы механики сплошной среды”, Ереван -2007, с. 214 - 217
Керопян А.В.
Контактные задачи для упругой полуплоскости и бесконечной пластины, усиленных частично склеенными стрингерами
2007
Статья
Ученые записки ЕГУ, естеств. науки, 2007, №2,с. 35-44
Керопян А.В.
Contact Problem for the Elastic Strip with two Different Homogeneous Finite Stringers
2003
Article
5th European Solid Mechanics Conference, August 17-22, Thessaloniki, Greece, 2003, p.35
Sarkisyan V.S.
К решению двух контактных задач для упругих тел с двумя разнородными конечными стрингерами
2003
Статья
НАН Украини, Матема¬тические методы и физико- механические поля. т. 46, N 2, 2003, с. 114-121
Керопян А.В., Саркисян В.С.
Контактная задача для бесконечной пластины с двумя конечными стрингерами, один из которых склеен с ней, а другой находится в идеальном контакте
2002
Статья
Известия НАН Армении, Механика, №2, 2002, с. 14-23
Григорян Э.Х., Керопян А.В., Шагинян С.С.
Контактная задача для бесконечной плоскости с двумя конечными стрингерами, один из которых склеен с ней, а другой находится в идеальном контакте
2002 | Հոդված/Article
Изв. НАН РА, Механика, т. 55, №2, 2002. с. 14-23
Саркисян В.С. , Керопян А.В.
Периодическая контактная задача для упругой полуплоскости с кусочно-однородной накладкой
2000 | Հոդված/Article
Изв. Высш. учебных заведений Северо-Кавказ. Регион, спец выпуск, Ростов-Дон, Естеств. Науки, 2000, № 3,ст.138-141
On the Solution of Nonlinear Singular Integro-differential Equation with Cauchy Kernel
1999
Article
30th Iranian International Conference on mathematics, Abstacts, August 1-4, Ardabil, Iran,1999, p.22
Sarkisyan V.S.
О решении задачи для анизотропной полуплоскости, на границе которой приклеен нелинейно-деформируемый стрингер конечной длины
1997
Статья
Известия НАН Армении, Механика, №3-4, 1997 с. 17-26
Керопян А.В., Саркисян В.С.
Аванесян Р.Г., Шекян Л.А., Керопян А.В. , Г.В. Оганисян
О двух контактных задачах упругой полосы и полуплоскости с неоднородными креплениями
1987 | Հոդված/Article
Тезисы докладов II всесоюзной конференции по механике неоднородных структур. Львов, т. 1, 1987, 2 с.
Վ. Ս. Սարգսյան, Ա. Վ. Քերոբյան
О контактной задаче для упругой полосы с двумя полубесконечными накладками (Երկու կիսանվերջ վերադիրներով առաձգական շերտի կոնտակտային խնդրի վերաբերյալ)
1984 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #3, էջ 31-36 (ռուսերեն)
|
Վ. Ս. Սարգսյան, Է. Խ. Գրիգորյան, Ա. Վ. Քերոբյան
Периодическая контактная задача для упругой полосы с кусочно-однородным упругим бесконечным включением (Կտոր առ կտոր համասեռ անվերջ առաձգական ներդիրով առաձգական շերտի պարբերական կոնտակտային խնդիրը)
1981 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1981, #3, էջ 150-153 (ռուսերեն)
|
Об одной контактной задаче для упругой полосы с двумя полубесконечными включениями (Երկու կիսանվերջ ներդիրներով առաձգական շերտի մի կոնտակտային խնդրի մասին)
1981 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1981, #2, էջ 40-49 (ռուսերեն)
|
Об одной контактной задаче для упругой полосы с кусочно-однородным включением (Կտոր առ կտոր համասեռ ներդրակով առաջգական շերտի մի կոնտակտային խնդրի մասին)
1980 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1980, #2, էջ 42-48 (ռուսերեն)
|
Ա. Վ. Քերոբյան , Վ. Ս. Սարգսյան
Передача нагрузки от кусочно-однородного бесконечного включения к упругой полосе (Կտոր առ կտոր համասեռ անվերջ ներդիրից ուժի փոխանցումը առաձգական շերտին)
1980 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1980, #3, էջ 50-55 (ռուսերեն)
|
К решению задачи о поперечном упругом ударе шаром по прямоугольной пластине методом конечных элементов (Գնդի ընդլայնական առաձգական հարվածի խնդրի լուծման մասին վերջավոր էլեմենտների վերջավոր էլեմենտների մեթոդով)
1980 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1980, #1, էջ 140-143 (ռուսերեն)
|