Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Mathematics and Mechanics
Մաթեմատիկոս մասնագետների պատրաստումը ԵՊՀ-ում սկսվել է 1924 թ. հասարակագիտական ֆակուլտետի ֆիզիկամաթեմատիկական ենթաբաժնում:
>
Գեղամ Գրիգորի Գևորգյան

ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, պրոֆեսոր | Ֆունկցիաների տեսության և դիֆերենցիալ հավասարումների ամբիոն
Կրթություն
1975 - 1980 թթ. Մեխանիկամաթեմատիկական ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան

Գիտական աստիճան
Ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու
Թեկնածուական թեզ` «Չափելի ֆունկցիաների օրթոգոնալ շարքերով և մարտինգալներով ներկայացումը և միակությունը», ՀԽՍՀ ԳԱԱ մաթեմատիկայի ինստիտուտ, 1982թ.
Ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր
Դոկտորական թեզ` «Եռանկյունաչափական և Ֆրանկլինի շարքերի զուգամիտության և միակության խնդիրներ», Ստեկլովի ինստիտուտ, Մոսկվա, 1992թ.
2010 թ-ից ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս

Աշխատանքային փորձ
2019 - 2021 թթ. ԵՊՀ ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար
2008 - 2019 թթ. ԵՊՀ գիտական քաղաքականության և միջազգային համագործակցության գծով պրոռեկտոր
2004 - 2008 թթ. ԵՊՀ Մաթեմատիկակայի ֆակուլտետի դեկան
1997 - 2004 թթ. ԵՊՀ Մաթեմատիկական անալիզի ամբիոնի վարիչ
1992 - 1997 թթ. ԵՊՀ պրոֆեսոր
1984 - 1992 թթ. ԵՊՀ դոցենտ
1980 - 1984 թթ. ԵՊՀ ուսումնական լաբորատորիայի վարիչ
Էտվոշի համալսարան, Հունգարիա, 1987 նոյեմբեր - 1988 հուլիս
Ստեկլովի ինստիտուտ, Մոսկվա 1988 սեպտեմբեր - հոկտեմբեր
Լեհաստանի ԳԱ մաթեմատիկայի ինստիտուտ 1997 ապրիլ - մայիս
Լեհաստանի ԳԱ մաթեմատիկայի ինստիտուտ 2002 թ. հունվար
Լեհաստանի ԳԱ մաթեմատիկայի ինստիտուտ 2005 թ. ապրիլ
Լեհաստանի ԳԱ մաթեմատիկայի ինստիտուտ 2006 թ. փետրվար

Կարդացվող դասընթացներ
Մոտավոր հաշվման մեթոդներ
Մաթեմատիկական անալիզ
Օպտիմալ կառավարման տեսություն
Իրական անալիզ
Մոմենտների պրոբլեմ
Օրթոգոնալ շարքեր
Եռանկյունաչափական շարքեր

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Իրական անալիզ
Հարմոնիկ անալիզ
Օրթոգոնալ շարքեր

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Միջազգային գիտական հիմնադրամ, 1993 թ.
ANSEF, 2002 թ.

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ 050 մասնագիտական խորհրդի նախագահ
«ՀՀ ԳԱԱ տեղեկագիր։ Մաթեմատիկա» ամսագրի խմբագրության անդամ
«Proceedings of YSU» հանդեսի խմբագրական կոլեգիայի անդամ
«Հետազոտական մաթեմատիկա» հիմնադրամի խորհրդի անդամ

Պարգևներ
ՀՀ նախագահի մրցանակ - 2018
«Անանիա Շիրակացի» մեդալ - 2009
«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի մրցանակ - 1994

ggg@ysu.am
(+374 10) 55-47-02

G. Gevorkyan , L. Akopyan
Uniqueness Theorems for Multiple Franklin Series Converging over Rectangles
2021 | Հոդված/Article
Mathematical Notes, 2021, N 109, p. 206-218
О сходимости квадратичных частных сумм кратного ряда Франклина к бесконечности
2020 | Հոդված/Article
Известия НАН РА. Математика (Journal of Contemporary Mathematical Analysis (Armenian Academy of Sciences)), 2020, 55, 1, 9-18 էջ
Convergence To Infinity For Orthonormal Spline Series
2020 | Հոդված/Article
Acta Mathematica Hungarica, 2020, N 162 (2), p. 604-617
Г. Геворгян , Л. Акопян
Теоремы единственности кратных рядов Франклина
2020 | Հոդված/Article
«ՀՀ ԳԱԱ զեկույցներ», 2020, թիվ 120 (2), էջ 105-109
Теоремы единственности для простых и кратных тригонометрических рядов
2020 | Հոդված/Article
«ՀՀ ԳԱԱ զեկույցներ», 2020, թիվ 120 (3), էջ 159-163
Теоремы единственности для одномерных и двойных рядов Франклина
2020 | Գիրք/Book
Известия РАН. Серия математическая (Izvestiya Mathematics), 2020, N 84 (5), c. 3-19
О единственности тригонометрических рядов
2020 | Հոդված/Article
Известия НАН РА. Математика (Journal of Contemporary Mathematical Analysis (Armenian Academy of Sciences)), 2020, N 55 (6), c. 37-50
On a summation method for Vilenkin and generalized Haar systems (Հաարի ընդհանրացված և Վիլենկինի համակարգերի համար մի գումարման եղանակի վերաբերյալ)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 13–17
|
О единственности рядов по системе Франкилина
2016 | Հոդված/Article
Математический сборник (Sbornik Mathematics), 2016, 207, 12, стр. 30-53
Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք. Մաս 1
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: 4-րդ լրամշ. հրատ., մաս 1, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014, 266 էջ
|
Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք. Մաս 2
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: 4-րդ լրամշ. հրատ., մաս 2, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014, 265 էջ
|
Об одной системе кусочно линейных функций с нулевыми интегралами
2016 | Հոդված/Article
Известия НАН Армении: Математика, 2016, 51, 2, стр. 3-16
On a system of piecewise linear functions with vanishing integrals on
2016 | Հոդված/Article
Journal of Contemprorary Mathematical Analysis, 2016, 51(2) , 68-78
On Uniqueness of Franklin Series
2015 | Թեզիս/Thesis
International Conference “Harmonic Analysis and Approximations, VI”. 2015, p. 33
Uniqueness Theorems for Series in the Franklin System
2015 | Հոդված/Article
Mathematical notes. 2015, 98, 5, p. 129-133
Gevorkyan Gegham , Kamont Anna, Keryan Karen, Passenbrunner Markus
Unconditionality of orthogonal spline systems in H1
2015 | Հոդված/Article
Studia Math. 226 (2015), no. 2, 123–154.
Об одном базисе пространства H^1(R) , состоящем из кусочно линейных функций
2014 | Հոդված/Article
Доклады НАН РА, (2014), 114(3),187-191
On a generalization of general Franklin system on R
2014 | Հոդված/Article
Journal of Contemporary Mathematical Analysis 49(6), 309-320, 2014
Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք
2014 | Գիրք/Book
մաս I և II, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2014թ., 265 էջ, 263 էջ: Չորրորդ լրամշակված հրատարակություն
The general Franklin system as a basis in the space B1[0,1]
2014 | Հոդված/Article
(Russian) Izv. Ross. Akad. Nauk Ser. Mat. 78 (2014), no. 6, 65--82; translation in Izv. Math. 78 (2014), no. 6, 1120–1137
Геворкян, Г. Г , Керян, К. А.
Об одном обобщении общей системы Франклина на R
2014 | Հոդված/Article
Об абсолютной сходимости рядов по общей системе Франклина
2014 | Հոդված/Article
Изв. НАН РА, сер. Матем., 49 (2014), no 2. 3-24.
On general Franklin system on R1
2013 | Հոդված/Article
Dokl. Nauk Armenii, 113: 4(2013), 331-336
G. G. Gevorgyan , A. Kamont
Hilbert transform of a wavelet system: boundedness of orthogonal projections in the uniform norm
2012 | Հոդված/Article
Izv. Nats. Akad. Nauk Armenii Mat. 44 (2012), no. 4, 3-12
G. G. Gevorgyan , A. Kamont
Orthonormal spline systems with arbitrary knots and bases in disk algebra
2011 | Հոդված/Article
East J. Approx., 17 (2011), no. 4, 385-411
Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր
2011 | Գիրք/Book
12-րդ դասարանի համար, «Էդիթ պրինտ», Երևան, 2011
Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր
2010 | Դասագիրք
11-րդ դասարանի համար, «Էդիթ պրինտ», Երևան, 2010
G. G. Gevorgyan , A. Kamont
Uniqueness of series with respect to general Franklin systems
2009 | Հոդված/Article
Izv. Nats. Akad. Nauk Armenii Mat. 44 (2009), no. 5, 3-18; translation in J. Contemp. Math. Anal. 44 (2009), no. 5, 271–283
Об абсолютной и безусловной сходимости рядов по общей системе Франклина
2009 | Հոդված/Article
Изв. РАН. Сер. Матем., 73:2(2009), 69-90
G. G. Gevorgyan , A. Kamont
On the trigonometric conjugate to the general Franklin system
2009 | Հոդված/Article
Studia Math. 193 (2009), no. 3, 203–239
G. G. Gevorgyan , A. Kamont
Uniqueness of series with respect to general Franklin systems
2009 | Հոդված/Article
Izv. Nats. Akad. Nauk Armenii Mat. 44 (2009), no. 5, 3-18; translation in J. Contemp. Math. Anal. 44 (2009), no. 5, 271–283
Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր
2009 | Գիրք/Book
10-րդ դասարանի համար, «Էդիթ պրինտ», Երևան, 2009
On the absolute and unconditional convergence of series in the general Franklin system
2009 | Հոդված/Article
(Russian) Izv. Ross. Akad. Nauk Ser. Mat. 73 (2009), no. 2, 69-90; translation in Izv. Math. 73 (2009), no. 2, 279–300
G. G. Gevorkyan , A. Kamont
Orthonormal spline systems with arbitrary knots as bases in H1[0,1]
2008 | Հոդված/Article
East J. Approx. 14 (2008), no. 2, 161-182
Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք
2007 | Գիրք/Book
առաջին մաս, երրորդ հրատ., Երևան 2007
Ciesielski and Franklin systems, Approximation and Probability
2006 | Հոդված/Article
Banach Center Publ. 72, Polish Acad. Sci., Warsaw, 2006, 85-92
G. G. Gevorgyan , A. Kamont
Some properties of a conjugate Franklin system
2006 | Հոդված/Article
(in Russian), Dokl. Nats. Acad. Nauk Armenii, 106 (2006), No. 2,108-113
G. G. Gevorgyan , A. Kamont
General Franklin systems as bases in H1[0,1]
2005 | Հոդված/Article
Studia Math. 167(2005), No. 3, 259-292
G. G. Gevorgyan , A. Kamont
Two remarks on quasi-greedy bases in the space L1
2005 | Հոդված/Article
Izv. Akad. Nauk Armenii, ser. Mat., (in Russian), 40 (2005), No. 1, 5-17, English translation in J. Contemp. Math. Anal., 40 (2005), No. 1-2, 2-14
Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք
2005 | Գիրք/Book
«Էդիթ պրինտ», Երևան,հ. 2, 2005, 265 էջ
Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք
2004 | Գիրք/Book
«Էդիթ պրինտ», Երևան, I և II հատոր, 2-րդ հրատարակություն, 2004 թ., յուր. 270 էջ
G. G. Gevorgyan , A. Kamont
Unconditionality oh general Franklin systems in Lp[0;1]
2004 | Հոդված/Article
Studia Math. 164(2004), No. 2, 162-204
G. G. Gevorgyan , A. A. Stepanyan
On the almost everywhere divergence of a summation method for wavelet expansions
2004 | Հոդված/Article
Izv. Akad. Nauk Armenii, ser. Mat., (in Russian), 39(2004), No. 2, 27-32, English translation in J. Contemp. Math. Anal., 39(2004), No. 2, 33-39
Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք
2003 | Գիրք/Book
«Էդիթ պրինտ», Երևան, հ. 1, 2003թ., 260 էջ
Algebra and Calculus
2001 | Գիրք/Book
10-th class, Edit Print, Yerevan, 2001 (in Armenian)
Algebra and Calculus
2001 | Գիրք/Book
9-th class, Edit Print, Yerevan, 2001 (in Armenian)
On uniquenness of harmonic functions
2001 | Հոդված/Article
Izv. Akad. Nauk Armenii, ser. Mat., (in Russian), 36(2001), No. 6, 26-37, English translation in J. Contemp. Math. Anal., 36(2001), No. 6, 25-36
G. G. Gevorgyan , Z. Ciesielski
Franklin spline orthogonal system in Lp(R) with 0≤p≤1
2000 | Հոդված/Article
Acta Math. Acad. Sci. Hungar., 66(2000), No. 1-2, 211-226
Unconditional basis properties of general Franklin series
2000 | Հոդված/Article
Izvestija Akad. Nauk Arm. SSR, ser Mat, (in Russian), 35(2000), no. 4, 7-25, English translation in J. Contemp. Math. Anal., 35(2000), no. 4, 2-22
On uniquenness of general orthogonal series
2000 | Հոդված/Article
Izvestija Akad. Nauk Arm. SSR, ser. Mat, (in Russian), 35(2000), No. 5, 76-79. English translation in J. Contemp. Math. Anal., 35(2000), No. 5, 81-83
G. G. Gevorgyan , K. A. Navasardyan
On Walsh series with monotonic coefficients
1999 | Հոդված/Article
Izvestia RAN, ser. Matematika, (in Russian), 63 (1999), No. 1, 41-60, English translation in Izv. Math., 63 (1999), No. 1, 37-55
О рядах по системе Уолша с монотонными коэффициентами
1999 | Հոդված/Article
Изв. АН России, серия Математика, т.63 (1999), 1, 41-60
G. G. Gevorgyan , H. L. Mikayelyan
Unconditional and absolute almost everywhere convengence of series by general Franklin systems
1998 | Հոդված/Article
Izvestija Akad. Nauk Arm. SSR, ser. Mat, (in Russian), 33(1998), No. 6, 10-25, English translation in J. Contemp. Math. Anal., 33 (1998), No. 6, 14-28
An inequality for harmonic functions and uniqueness of Abel summable trigonometric series
1998 | Հոդված/Article
East J. on Approx., 4 (1998), No. 3, 433-434
G. G. Gevorgyan , B. Wolnik
Squere Functions for Wavelet Type Systems
1998 | Հոդված/Article
Bull. Pol. Acad. Sci., 46 (1998), No. 2, 155-172
G. G. Gevorgyan , A. Kamont
On General Franklin Series
1998 | Հոդված/Article
Dissertationes Mathematicae, v. CCCLXXIV (1998), 59pp
Some summation methods for Fourier series
1998 | Հոդված/Article
Mat. Sb., (in Russian), 189 (1998), No. 5, 129-152, English translation in Sb. Math., 189 (1998), No. 5-6, 771-795
On Walsh series with monotone coefficients
1998 | Թեզիս/Thesis
International Conference Harmonic Analysis and Approximations, Nor Amberd, Armenia, September 18-25,(1998), p.20
Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք
1998 | Գիրք/Book
Երևան, 1-ին հրատարակություն, II հատոր 1998 թ., 260 էջ
Franklin and Haar series in Lorentz spaces Lpq, 0<p≤q<1
1997 | Հոդված/Article
East J. on Approx., 3 (1997), No. 4, 419-444
G. G. Gevorgyan , N. B. Yengibarian
New theorem for the intrgral renewal equation
1997 | Հոդված/Article
Izv, Nats. Akad. Nauk Armenii, ser. Mat, 32 (1997), No. 1, 5-20, English translation in J. Contemp. Math. Anal., 32 (1997), No. 1, 2-16
On representation of measurable functions by absolutely convergent series with translates and dilates of one function
1996 | Հոդված/Article
East J. Approx., 2 (1996), no. 4, 439-458
Majorant and uniqueness of the series in the Franklin system
1996 | Հոդված/Article
Mat. Zametki, (in Russian), 59 (1996), No. 4, 521-545, translation in Math. Notes, 59 (1996), No. 3-4, 373-391
On the uniqueness of additive functions of dydic cubes and series by Haar system
1995 | Հոդված/Article
Izv. Nats. Akad. Nauk Armenii, ser. Mat., (in Russian), 30 (1995), No. 5, 7-21. English translation in J. Contemp. Math. Anal., 30 (1995), No. 5, 2-13
On the uniqueness of multiple trigonometric series
1993 | Հոդված/Article
Mat. Sb., (in Russian), 184 (1993), No. 11, 93-130, English translation in Sb. Math. 80 (1995), No. 2, 335-365
On the trigonometric integrals summable by the Riemann method
1993 | Հոդված/Article
Izv. Nats. Akad. Nauk Armenii, ser. Mat., (in Russian), 28 (1993), No. 6, 44-56, English translation in J. Contemp. Math. Anal., 28 (1993), No. 6, pp. 38-49
On trigonometric series that are summable by the Riemann method
1992 | Հոդված/Article
Mat. Zametki, (in Russian), 52(1992), No. 3, 17-34. 52 (1992), English translation in Math. Notes, No. 3-4, 880-895
Uniqueness of multiple trigonometric series
1992 | Հոդված/Article
Mat. Zametki, (in Russian), 52 (1992), No. 2, 148-150, English translation in Math. Notes, 52 (1992), No. 1-2, 859-861
Theorems on modified Franklin-Stromberg system II
1991 | Հոդված/Article
Izv. Acad. Nauk Arm. SSR, ser. Mat., (in Russian), 26(1991), No. 1, 31-51, English translation in J. Contemp. Math. Anal., 26 (1991), No. 1, 29-49
On uniqueness of trigonometric series, summable by Riemann method
1990 | Հոդված/Article
Dokl. Akad. Nauk SSSR, 313 (1990), No. 6, 1302-1305, English translation in Soviet Math. Dokl. 42 (1991), No.1, 154-157
A. A. Talalian, G. G. Gevorgyan
Representation of absolutely continuous functions of several variable
1990 | Հոդված/Article
Acta Sci. Math. (in Russian), 54 (1990), 277-283
On series in the Franklin system
1990 | Հոդված/Article
Analysis Math. (in Russian), 16 (1990), No. 2, 87-114
Some theorems on unconditional convergence and the majorant of Franklin series, and their application to the spaces ReHp
1990 | Հոդված/Article
Trudi MIAN, (in Russian), 190 (1990), No. 1, 49-74, English translation in Proc. Steklov Inst. Math., 1992, No. 1, 49-76
Theorems on modified Franklin-Stromberg system
1989 | Հոդված/Article
Izv. Acad. Nauk Arm. SSR, ser. Mat. , (in Russian), 24 (1989), No. 1. 69-92, English translation in Soviet J. Contemp. Math. Anal., 24 (1989), No. 1, 60-80
On uniqueness of trigonometric series
1989 | Հոդված/Article
Mat. Sb. (in Russian), 180 (1989), No. 11, 1462 - 1474, English translation in Math. USSR-Sb, 68 (1991), No. 2, 325-338
On Haar and Franklin series with identical coefficients
1989 | Հոդված/Article
Yerevan State Univ. Sci. Notes (in Russian) 1989, No. 3, 3-9
On uniqueness of series in the Franklin system
1989 | Հոդված/Article
Mat. Zametki (in Russian), 46(1989), No. 2, 51-58, English translation in Math. Notes, 46 (1989), No. 1-2, 609-615
Absolute and unconditional convergence of series in the Franklin system
1989 | Հոդված/Article
Mat. Zametki (in Russian), 45 (1989), No. 3, 30-42, English translation in Math. Notes, 45 (1989), No. 3, 30-42
Some theorems on unconditional convergence and majorant for Franklin series, and their application to the spaces ReHp
1989 | Հոդված/Article
Dokl. Acad. SSSR (in Russian), 302 (1988), No. 6, 1292-1295, English translation in Soviet Math. Dokl. 38 (1989), No. 2, 409-411
Trigonometric integrals that are summable by Riemann method
1989 | Հոդված/Article
Mat. Zametki, (in Russian), 45 (1989), No. 5, 114-117, English translation in Math. Notes, 45 (1989)
О рядах Хаара и Франклина с одинаковыми коэффициентами ( Միևնույն գործակիցներով Հաարի և Ֆրանկլինի շարքերի վերաբերյալ)
1989 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #3, էջ 3-9 (ռուսերեն)
|
On coefficients of null-series and on sets of uniqueness of trigonometric and Walsh systems
1988 | Հոդված/Article
Analysis Math., 14 (1988), 219-251
On Weyl's multipliers for unconditional convergence of Fraklin series
1987 | Հոդված/Article
Mat. Zametki (in Russian), 41 (1987), No. 6, 789-797
On uniqueness of Fourier integrals,convergent in Lp, p>0, metrics on every finite interval
1987 | Հոդված/Article
Dokl. Acad. Nauk Arm. SSR, (in Russian), 84 (1987), No. 1, 21-25
On Franklin series
1986 | Հոդված/Article
Yerevan State Univ. Sci. Notes (in Russian), 1986, No. 2, 146-148
On Uφ-sets of trigonometric integrals
1986 | Հոդված/Article
Anaiysis Math., 12 (1986), No. 3, 185-190
On the representation of measurable functions by absolutely convergence Franklin series
1986 | Հոդված/Article
Dokl. Acad. Nauk Arm. SSR (in Russian), 83 (1986), No. 1, 15-18
On classification of U(S)-sets Walsh system's
1986 | Հոդված/Article
Math., Yerevan State Univ. (in Russian), 1986, No. 5, 42-49
О множествах единственности относительно классов l_р, 2>р для систем Чисельского (Չիսելսկի համակարգերի համար l_р, 2>р դասերի նկատմամբ միակության բազմությունների վերաբերյալ
1986 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #3, էջ 20-25 (ռուսերեն)
|
О рядах по системе Франклина (Ըստ Ֆրանկլինի համակարգի շարքերի վերաբերյալ)
1986 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #2, էջ 146-148 (ռուսերեն)
|
On Up-sets for Haar, Walsh and trigonometric system's
1985 | Հոդված/Article
Izv. Acad. Nauk Arm. SSR, ser. Mat. (in Russian), 20 (1985), No. 5, 325-348
On sets of uniqueness for Fourier transformation and integrals
1985 | Հոդված/Article
Sib. Mat. Jurnal (in Russian), 24 (1985), No. 5, 47-61
Unboundness of shift operator with Franklin system in space L1
1985 | Հոդված/Article
Mat. Zametki (in Russian), 38 (1985), No. 4, 523-533
On sets of uniqueness for Fourier integrals
1984 | Հոդված/Article
Dokl. Acad. Nauk Arm. SSR (in Russian), 79 (1984), No. 1, 18-21
On sets of uniqueness for some orthogonal series
1983 | Հոդված/Article
Izv. Acad. Nauk Arm. SSR, ser. Mat. (in Russian), 17 (1983), No. 6, 448-475
On sets of uniqueness for some orthogonal series
1983 | Հոդված/Article
Dokl. Acad. Nauk Arm. SSR (in Russian), 77 (1983), No. 4, 151-153
On sets of uniqueness for subsystems of Haar system
1983 | Հոդված/Article
Yerevan State Univ. Sci. Notes (in Russian), (1983), No. 3, 15-19
О множествах единственности для подсистем системы Хаара (Հաարի համակարգի ենթահամակարգերի միակության բազմությունների մասին)
1983 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1983, #3, էջ 15-19 (ռուսերեն)
|
On the representation of measurable functions by martingales
1982 | Հոդված/Article
Analysis Math., 8 (1982), no. 4, 239-256
On sets of uniqueness for complete orthogonal systems
1982 | Հոդված/Article
Mat. Zametki (in Russian), 32 (1982), No. 5, 651-656
On the representation and uniqueness of representation of measurable functions by martingales
1982 | Հոդված/Article
Dokl. Acad. Nauk Arm. SSR (in Russian), 74 (1982), No. 3, 113-117
On uniqueness of series with H-systems
1982 | Հոդված/Article
Acta Math. Acad. Sci. Hungar. (1-2)., (in Russian), 40 (1982), 1-10
On sets of uniqueness for some complete orthogonal systems
1981 | Հոդված/Article
Yerevan State Univ. Sci. Notes, (in Russian), (1981), No. 2, 10-22
On sets of uniqueness for Fourier integral's
1981 | Հոդված/Article
Dokl. Akad. Nauk Arm. SSR (in Russian), 73 (1981), No. 4, 211-218
On sets of uniqueness of complete orthogonal series and Fourier integral's
1981 | Հոդված/Article
Dokl. Akad. Nauk Arm. SSR (in Russian), 72 (1981), No. 4, 218-223
On sets of uniqueness for Haar and Walsh systems
1981 | Հոդված/Article
Dokl. Akad. Nauk Arm. SSR (in Russian), 73 (1981), No. 2, 91-96
О множествах единственности для рядов по некоторым полным ортонормированным системам (Որոշ լրիվ օրթոնորմալ համակարգերով շարքերի միակության բազմությունների մասին)
1981 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1981, #2, էջ 10-22 (ռուսերեն)
|