Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
Արևելագիտության դասընթացները համալսարանում դասավանդվել են բուհի հիմնադրման առաջին իսկ տարիներից:
>

Բակալավրիատ
Արաբագիտություն
Իրանագիտություն
Թուրքագիտություն

 

Մագիստրատուրա
Թուրքական բանասիրություն
Օսմանագիտություն
Արաբական և սեմական լեզվաբանություն
Արաբական Արևելքի արդի հիմնախնդիրներ
Արաբամուսուլման քաղաքակրթությունների պատմություն և իսլամագիտություն
Իրանական պատմաբանասիրություն

Թալիշագիտություն և քրդագիտություն

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
Գլխահարկը և հողահարկը արաբների կողմից նվաճված երկրների և Հայաստանի բնակչությանը տրված պայմանագրերում
2017 | Հոդված/Article
Հայագիտական հանդես: 2017թ․, 1(35), 100-109 էջ, Հայաստան
|
Lia Evoyan, Tatevik Manukyan
Religion as a Factor in Kurdish Identity Discourse in Armenia and Turkey
2017 | Հոդված/Article
Religion and Soft Power in the South Caucasus. 2017, p. 244
|
Lia Evoyan, Tatevik Manukyan
Religion as a factor in Kurdish identity discourse: case study on Armenia and Turkey
2017 | Հոդված/Article
Religion and Soft Power in the South Caucasus. 2017, pp. 49-55
|
Օմար Իբն Ալ-Խատտաբ խալիֆայի կողից Երուսաղեմի հայկական համայնքին տրված դաշնագիրը
2017 | Հոդված/Article
Էջմիածին: 2017թ․, Ե, 72-88 էջ, Հայաստան
|
Սուֆիական ինքնակատարելագործման ճանապարհի գաղափարն արտահայտող որոշ եզրեր եզդիական կրոնական հիմներում
2017 | Հոդված/Article
Բանբեր Մատենադարանի: 2017թ․, 24, 35-46 էջ, Հայաստան