Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
Արևելագիտության դասընթացները համալսարանում դասավանդվել են բուհի հիմնադրման առաջին իսկ տարիներից:
>

Բակալավրիատ
Արաբագիտություն
Իրանագիտություն
Թուրքագիտություն

 

Մագիստրատուրա
Թուրքական բանասիրություն
Օսմանագիտություն
Արաբական և սեմական լեզվաբանություն
Արաբական Արևելքի արդի հիմնախնդիրներ
Արաբամուսուլման քաղաքակրթությունների պատմություն և իսլամագիտություն
Իրանական պատմաբանասիրություն

Թալիշագիտություն և քրդագիտություն

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
Օսմաներենի դասագիրք
2016 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 324 էջ, Հայաստան, Երևան
Օսմաներենի դասագիրք
2016 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 324 էջ, Հայաստան, Երևան
Հայկական թեմատիկան ժամանակակից թուրք գրականության մեջ (XX դ. երկրորդ կեսին–XXI դ. սկզբին)
2016 | Գիրք/Book
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 148 էջ, Հայաստան, Երևան
Վտարանդիության և արտագաղթի թեման իրանական սփյուռքի գրականության մեջ (1979-2015թթ.)
2016 | Գիրք/Book
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 282 էջ, Հայաստան, Երևան
ժամանակակից պարսկերենի՝ որպես մասնագիտական արևելյան լեզվի դասավանդման առանձնահատկությունները ԵՊՀ-ում
2016 | Հոդված/Article
Երևան, 2016, էջ 1-9
|