Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
Արևելագիտության դասընթացները համալսարանում դասավանդվել են բուհի հիմնադրման առաջին իսկ տարիներից:
>

Բակալավրիատ
Արաբագիտություն
Իրանագիտություն
Թուրքագիտություն

 

Մագիստրատուրա
Թուրքական բանասիրություն
Օսմանագիտություն
Արաբական և սեմական լեզվաբանություն
Արաբական Արևելքի արդի հիմնախնդիրներ
Արաբամուսուլման քաղաքակրթությունների պատմություն և իսլամագիտություն
Իրանական պատմաբանասիրություն

Թալիշագիտություն և քրդագիտություն

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
ժամանակակից պարսկերենի՝ որպես մասնագիտական արևելյան լեզվի դասավանդման առանձնահատկությունները ԵՊՀ-ում
2016 | Հոդված/Article
Երևան, 2016, էջ 1-9
|
Հայերենի և թալիշերենի Անբարանի բարբառի միջև ձևաբանական մի ընդհանրության շուրջ
2015 | Հոդված/Article
Էջմիածին, Ս․ Էջմիածին, 2016, փետրվար, էջ 106-109
Տաբու և այլասացություն։ Թալիշերենի Անբարանի բարբառի բառապաշարում «գայլ» և «օձ» բառերի ստուգաբանական քննություն
2015 | Հոդված/Article
Կանթեղ, հտ. 4 (65), Երևան, 2015, էջ 47-53
Առաջնալեզվային r ձայնորդը թալիշերենի Անբարանի բարբառում
2015 | Հոդված/Article
Արևելագիտության հարցեր, հտ. 9, Երևան, 2015, էջ 479-483
Խորասանի բարբառի բառապաշարի քննություն հայերենի իրանական փոխառությունների զուգադրությամբ
2015 | Հոդված/Article
ԵՊԼՀ, Հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան 2015, էջ 73-80: