Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
Արևելագիտության դասընթացները համալսարանում դասավանդվել են բուհի հիմնադրման առաջին իսկ տարիներից:
>

Բակալավրիատ
Արաբագիտություն
Իրանագիտություն
Թուրքագիտություն

 

Մագիստրատուրա
Թուրքական բանասիրություն
Օսմանագիտություն
Արաբական և սեմական լեզվաբանություն
Արաբական Արևելքի արդի հիմնախնդիրներ
Արաբամուսուլման քաղաքակրթությունների պատմություն և իսլամագիտություն
Իրանական պատմաբանասիրություն

Թալիշագիտություն և քրդագիտություն

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
ժամանակակից պարսկերենի՝ որպես մասնագիտական արևելյան լեզվի դասավանդման առանձնահատկությունները ԵՊՀ-ում
2016 | Հոդված/Article
Երևան, 2016, էջ 1-9
|
Ինքնության խնդիրը գերմանաբնակ թուրք գրողների ստեղծագործություններում 1990-2000-ական թվականներին
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու, 2016թ․, 2.5 (15), 48-51 էջ, Հայաստան
«Միգրանտական» թեմատիկան Ֆաքիր Բայքուրթի «Դույսբուրգյան եռագրության» մեջ
2016 | Հոդված/Article
Արևելագիտության հարցեր, 2016թ․, 11, 170-181 էջ, Հայաստան
Խորհրդային արևելագետները՝ Զիյա Գյոքալփի մասին
2016 | Հոդված/Article
Արևելագիտության հարցեր, 2016թ․, հատոր 11, էջ 90-109 էջ, Հայաստան
Խրախճանքների, վայելքների թեմատիկան Բաքիի դիվանում
2016 | Հոդված/Article
Արևելագիտության հարցեր, 2016թ․, հատոր 11, էջ 119-134 էջ, Հայաստան