Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
Արևելագիտության դասընթացները համալսարանում դասավանդվել են բուհի հիմնադրման առաջին իսկ տարիներից:
>
Сатирические газетные жанры в персидской прессе начала века и их значение для развития персидской прозы нового типа
1970 | Հոդված/Article
Մերձավոր Արևելքի երկրներ, ժողովուրդներ, IV, Իրան, 1970
Արդի պարսից նովելը (ժանրի զարգացման պատմությունից) «Սոցիալական մոտիվները ժամանակակից պարսկական արձակում»
1970 | Հոդված/Article
Երևան, 1970
Иранские литераторы о проблеме обновления персидской литературы
1966 | Գիրք/Book
Вестник обществ. Наук АН Арм. ССР, 1966, N 12
Становление жанра новеллы в современной персидской литературе
1966 | Հոդված/Article
V межвузовская конф. по Иранской филологии (тезисы), Душанбе, 1966