Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
Արևելագիտության դասընթացները համալսարանում դասավանդվել են բուհի հիմնադրման առաջին իսկ տարիներից:
>
Армянские переводы произведений махтумкули фраги
2019 | Թեզիս/Thesis
Наука, техника и инновационные технологии в эпоху могущества и счастья. 2019, стр. 440-441
Պարսկերեն հասարակական-քաղաքական և դիվանագիտական տեքստերի թարգմանության հիմունքներ
2019 | Գիրք/Book
Դասագիրք: ԵՊՀ հրատ., 2019թ․, 264 էջ
Ադրբեջաներենի դասագիրք
2019 | Գիրք/Book
Դասագիրք: ԵՊՀ հրատ., 2019թ․, 254 էջ
Հայերն Օսմանյան կայսրության տնտեսական և մշակութային կյանքում (XIX դարի երկրորդ կես – XX դարի սկիզբ)
2019 | Գիրք/Book
Մենագրություն: Հեղինակային հրատ., 2019թ․, 246 էջ
Համշենը հայկական ձեռագրերում
2019 | Գիրք/Book
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2019թ․, 364 էջ
Արշակ Գևորգյան
Բերգսոնական գաղափարների ազդեցությունը Թուրքիայում հանրապետական պահպանողականության ձևավորման վրա
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2019 № 2 (29), էջ 31-36
|
Խաղանիի պոեզիայի շուրջ
2019 | Հոդված/Article
Արևելագիտության հարցեր, հատոր 16, Երևան, 2019, էջ 192-198
Literature of Iranian diaspora in the context of “cultural translation”. Taghi Modarressi, Nasim Khaksar
2019 | Հոդված/Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, ՀՀ ԳԱԱ 2019, 2 (656), էջ 181-192
Between two worlds: the reading of the exile experience of Iranian writer Goli Taraghi
2019 | Հոդված/Article
Արևելագիտության հարցեր (Նվիրվում է ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի հիմնսդրմսն 50- ամյակին) 2019, 15, էջ 70-79
Լեոնարդո Ալիշանի արձակը
2019 | Հոդված/Article
Պատմաբանասիրական հանդես, ՀՀ ԳԱԱ 2019, 1, էջ 126-134