Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
Արևելագիտության դասընթացները համալսարանում դասավանդվել են բուհի հիմնադրման առաջին իսկ տարիներից:
>
Ալեքսանդր Վիլենի Սաֆարյան

Ամբիոնի վարիչ | Թյուրքագիտության ամբիոն
Կրթություն
1981 - 1986 թթ. ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետ, թուրքագիտության բաժին
1986 - 1989 թթ. ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա
1988 - 1989 թթ. Դամասկոսի` արտասահմանցիներին արաբերենի դասավանդման ինստիտուտ

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական - «Գրիգոր Նարեկացին և սուֆիզմը» (գաղափարախոսության հիմնահարցեր, միջնադարյան աղբյուրների համեմատական ուսումնասիրության փորձ), 1994 թ., ՀՀ ԳԱԱ, Արևելագիտության ինստիտուտ
Դոցենտի կոչում – 2004 թ., ԵՊՀ
Պրոֆեսորի կոչում – 2012 թ., ԵՊՀ

Աշխատանքային փորձ
1990 թ. ՀՀ կառավարությանն առընթեր Հուշարձանների պահպանության գլխավոր վարչության պետի օգնական, գիտամեթոդական խորհրդի գիտնական քարտուղար
1990 - 1994 թթ. ԵՊՀ արաբական և թուրքական բանասիրության ամբիոնի (վերակազմավորումից հետո` թուրքագիտության ամբիոն) դասախոս, ավագ դասախոս
1994 - 1995 թթ. ծառայել է ՀՀ Զինված ՈՒժերում
1996 թ–ից առ այսօր ԵՊՀ թուրքագիտության ամբիոնի (վերանվանումից հետո` թյուրքագիտության ամբիոն) վարիչ

Կարդացվող դասընթացներ
Թյուրքագիտության ներածություն, թուրքերեն, թուրքերենի պատմություն, թուրքական գրականության պատմություն (13-18-րդ դդ.), Հայ-թյուրքական պատմամշակութային ու լեզվական առնչություններ
Ղեկավարում է ասպիրանտներ և հայցորդներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայ-թյուրքական պատմամշակութային ու լեզվական առնչություններ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, թուրքերեն, արաբերեն

Ստացած պարգևներ
ԵՊՀ ոսկե մեդալ, 1999 թ.

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի խորհրդի անդամ
Աշխարհի ժողովուրդների «Էլիտա» ակադեմիայի անդամ
Ինֆորմատիզացիայի միջազգային ակադեմիայի անդամ
Իրանագիտության Կովկասյան կենտրոնի գիտական խորհրդի անդամ
ՀՀ ՊՆ Դ. Կանայանի անվան Ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտի գիտական խորհրդի անդամ

О научно-образовательном сотрудничестве между Арменией и Казахстаном: Реалии и перспективы
2020 | Հոդված/Article
«Հայագիտության հարցեր», 2020, թիվ 3 (21), էջ 3-11
Об армяно-туркменских культурных связях и научно-образовательном сотрудничестве между Арменией и Туркменистаном
2019 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր, 2019, 1(16), էջ 226-235
К вопросу культурно-гуманитарного сотрудничества Армении и России в контексте интеграционных процессов на постсоветском пространстве
2018 | Հոդված/Article
Электронный доклад
Александр Сафарян , Арман Сафарян
О духовных ценностях и культурно-гуманитарном пространстве, объединяющих народы стран ЕАЭС
2018 | Հոդված/Article
Армения в ЕАЭС: Евразийская экономическая интеграция в Действии. 2018, 1, стр. 83-95
Сафарян А. В. , Сафарян А. А.
Еще раз об армяно-казахском научно-культурном сотрудничестве и вопросах лингвистического изучения армяно-кипчакских рукописей
2018 | Հոդված/Article
Материалы II-й научной конференции средневековой истории Дешт-и Кыпчака. ТОО «Научно-исследовательский центр «Дешт-и-Кыпчак». 2018, стр. 150-156
О преподавании восточных языков в Ереванском государственном университете
2018 | Հոդված/Article
Тюркский мир и исламская цивилизация: проблемы языка, литературы, истории и религии, IX международная тюркологическая конференция. 2018, стр. 422-426
Незабываемые страницы истории изучения и популяризации творческого наследия великого узбекского поэта и гуманиста Алишера Навои в Армении и Казахстане
2018 | Հոդված/Article
Творческое наследие Алишера Навои и современность. 2018, стр. 8-11
Александр Сафарян , Жалгас Адилбаев
О взоимодействии тюркологов Казанского (Приволжского) федерального университета, Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева и Ереванского государственного университета
2017 | Հոդված/Article
«Россия – Тюркско-мусульманский мир: историко-культурные связи». 2017, стр. 160-167
Ալեքսանդր Սաֆարյան , Սիրանույշ Գալշոյան
Հայ ուսանողներին թուրքերենի դասավանդման որոշ առանձնահատկությունների մասին
2017 | Հոդված/Article
Արևելագիտության հարցեր: 2017, հատոր 13, էջ 416-435
А. В. Сафарян , Ж. Əдiлбаев
ТМД елдерiнiң түркiтану орталықтары ынтымақтастығының келешегi туралы
2017 | Հոդված/Article
Түркi әлемi және халықаралық байланыстар: тарих, тұлға, келешек. 2017, стр. 259-262
О преподавании турецкого языка в ереванском государственном университете
2017 | Հոդված/Article
Язык и культура в эпоху интеграции научного знания и профессионализации образования. 2017, стр. 307-312
О преподавании турецкого языка в ереванском государственном университете
2017 | Հոդված/Article
Язык и культура в эпоху интеграции научного знания и профессионализации образования. 2017, стр. 307-312
Об изучении армянографических тюркоязычных литературных памятников
2017 | Թեզիս/Thesis
Азия и Африка: Наследие и современность. 2017, стр. 295-296
Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցը Թուրքիայի հասարակական-քաղաքական դիսկուրսում
2017 | Գիրք/Book
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 190 էջ, Հայաստան, Երևան
О песпективах гуманитарного сотрудничества между Арменией и Казахстана
2016 | Թեզիս/Thesis
Казахстан во всемирной истории: вечные ценности и новые горизонты, 2016, стр. 142
Խորհրդային և ռուսաստանյան արևելագետները՝ թուրքիզմի և պանթուրքիզմի մասին
2016 | Թեզիս/Thesis
Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայնութ-յան լույսի ներքո, Միջազգային գիտաժողով-4, Երևանի պետական համալսարան, Անգլերենի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիա: 2016, էջ 49
Օսմաներենի դասավանդման սկզբունքները հայալեզու լսարանում
2016 | Թեզիս/Thesis
Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայնութ-յան լույսի ներքո, Միջազգային գիտաժողով-4, Երևանի պետական համալսարան, Անգլերենի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիա: 2016, էջ 58-59
Армяно-кыпчакские рукописи - источники изучения истории тюркских языков
2016 | Թեզիս/Thesis
Россия – Тюркско-мусульманский мир: историко-культурные связи. 2016, 180-191 стр.
Օսմաներենի դասագիրք
2016 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 324 էջ
Խորհրդային արևելագետները՝ Զիյա Գյոքալփի մասին
2016 | Հոդված/Article
Արևելագիտության հարցեր, 2016թ․, հատոր 11, էջ 90-109 էջ, Հայաստան
Թուրքական գյոքալփագիտության պատմությունից
2016 | Հոդված/Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2016թ․, թիվ 2 (647), էջ 86-93 էջ, Հայաստան
|
Об армяно-казахских культурных связях и научном сотрудничестве между Арменией и Казахстаном
2016 | Հոդված/Article
Вестник Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева, 2016, №1 (110), стр. 113-118
Թյուրքականությունը՝ Զիյա Գյոքալփից հարյուր տարի անց
2016 | Հոդված/Article
Արևելագիտության հարցեր, 2016թ․, 12, 67-79 էջ, Հայաստան
Ալեքսանդ Սաֆարյան , Աշոտ Սողոմոնյան, Տիրան Լոքմագյոզյան
Թուրքերենի դասագիրք, Գիրք Ա, Վեցերորդ լրամշակված հրատարակություն (երաշխավորվել է ՀՀ ԿԳՆ կողմից որպես դասագիրք բուհերի ուսանողների համար)
2015 | Գիրք/Book
Դասագիրք: 2015թ․, Տիգրան Մեծ, 319 էջ
|
Նոր օսմանականության հիմնահարցերը և հետխորհրդային թյուրքագիտությունը
2015 | Հոդված/Article
Հայոց ցեղասպանության ժխտողականությունը նոր օսմանականության գաղափարախոսության համատեքստում, 2015, 51-56 էջ
Թուրքիայի Հանրապետության պատմություն
2015 | Հոդված/Article
Գրախոսություն: 2015թ․, հատոր 9, էջ 512-519 էջ, Հայաստան
Զիյա Գյոքալփը՝ թուրք բանահյուսության և գրականության մասին, Արևելագիտության հարցեր (գիտական հոդվածների պարբերական ժողովածու)
2015 | Հոդված/Article
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, էջ 150-174
Ալ.Սաֆարյան , Ա. Սողոմոնյան, Տ.Լոքմագյոզյան
Գիրք Ա, Վեցերորդ լրամշակված հրատարակություն ( երաշխավորվել է ՀՀ ԿԳՆ կողմից, որպես դասագիրք բուհերի ուսանողների համար)
2015 | Գիրք/Book
Երևան, «Տիգրան Մեծ» հրատ., 2015
Ал. Сафарян , А. Симонян
О переводах произведений Махтумкули Фраги на армянский язык, Махтумкули Фраги и общечеловеческие культурные ценности (Материалы международной научной конференции, 14-16 мая 2014 года)
2014 | Թեզիս/Thesis
Национальный институт рукописей АН Туркменистана, “Ылым”, Ашгабад, 2014, стр. 62-63
Քեմալականների լեզվական քաղաքականության ակունքներում. Զիյա Գյոքալփի լեզվաբանական հայացքները
2014 | Հոդված/Article
«Ժամակակաից Եվրասիա» (խմբ.՝ Ռ. Սաֆրաստյան), Հատոր III (2), ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ, Երևան, 2014, Էջ 52-76
Ալ. Սաֆարյան , Ա. Սիմոնյան
Մահթումկուլի- Ֆրագիի բանաստեղծությունների հայերեն երրորդ հրատարակության առթիվ
2014 | Հոդված/Article
Մահթումկուլի-Ֆրագի, Հատընտիր (կազմ. և խմբ.` Վ. Խաստուր և Ալ. Սաֆարյան, հրատ. ԵՊՀ գիտխորհրդի որոմամբ), «Արտագերս», Երևան, 2014, էջ 178-181
Ал. Сафарян , А. Симонян
O преподовании тюркологических предметов в Армении, Образование и спорт в эпоху могущества и счастья
2014 | Թեզիս/Thesis
(Материалы международной научной конференции, 11-13 ноября 2014 года) Ашгабад, 2014, стр. 352-353, (նույնը` թուրքմ. էջ 10-11, անգլ. էջ 215)
Александр Сафарян , Ани Саргсян
Образ Махмуда Газнави в “Маснави и Маанави” Мевляны Джелаледина Руми
2013 | Թեզիս/Thesis
Туркменская литература эпохи Газнавидов и духовная культура мира. Тезисы международной научной конференции. Ашхабад, 2013, стр. 428
Александр Сафарян , Гурген Меликян
Об изучении туркменской литературы в Армении
2013 | Թեզիս/Thesis
Рукописи-первичный источник изучения национального наследия (Материалы международной научной конференции 13-14 марта 2013 года) Ашхабад, 2013, стр. 421 (նույնը` թուրքմ. էջ 77, անգլ. էջ 248)
Ալեքսանդր Սաֆարյան , Աշոտ Սողոմանյան, Տիրան Լոքմագյոզյան
Թուրքերենի դասագիրք, հինգերորդ հրատարակություն
2013 | Գիրք/Book
(Երաշխավորվել է ՀՀ ԿԳՆ կողմից որպես դասագիրք բուհերի ուսանողների համար), դասագիրք ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2013
Ալեքսանդր Սաֆարյան , Գուրգեն Մելիքյան, Անի Սարգսյան
Բաքիի` Երևանի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ-Մատենադարանում պահվող N 321 ձեռագիրը
2012 | Հոդված/Article
«Լրաբեր հասարակական գիտությունների», թիվ 2-3 (634-635), Երևան, Մայիս-օգոստոս, սեպտեմբեր-դեկտեմբեր, 2012, էջ 442-446-296
Ալեքսանդր Սաֆարյան , Գուրգեն Մելիքյան
Ակադեմիկոս Վլադիմիր Գորդլևսկին` հայագիտական հիմնահարցերի մասին
2012 | Հոդված/Article
Արևելագիտության հարցեր (գիտական հոդվածների ժողովածու), VII, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2012, էջ 148-165
«Տնտեսական թյուրքականությունը», էտատիզմի քաղաքականությունը Թուրքիայում և տնտեսության «թուրքացումը»
2012 | Գիրք/Book
Ձեռնարկ Երևան, ԵՊՀ հրտարակչություն, 2012
Զիյա Գյոքալփը և «Թյուրքականության հիմունքները»
2012 | Գիրք/Book
Մենագրություն Երևան, ԵՊՀ հրտարակչություն, 2012
Ալեքսանդր Սաֆարյան , Գուրգեն Մելիքյան, Լուսինե Սահակյան
XVII դարի գրիչ Ավետիքի` Մատենադարանի № 3522 ձեռագրի պատմաբանասիրական արժեքը
2012 | Հոդված/Article
«Իրան-Նամէ-արևելագիտական հանդես», հատոր 44-45, 2012-2013,էջ 48-51
Ալ. Սաֆարյան , Գ. Մելիքյան
Ակադեմիկոս Վլադիմիր Գորդլևսկին` հայագիտական հիմնահարցերի մասին
2012 | Հոդված/Article
Արևելագիտության հարցեր (գիտական հոդվածների ժողովածու), VII, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2012, էջ 148-165
Ալեքսանդր Սաֆարյան , Արամ Սաֆարյան
Նոր արժեքավոր գիրք Հայաստանի ռազմական քաղաքականության և ազգային անվտանգության հիմնախնդիրների մասին
2011 | Հոդված/Article
«Միջազգային հարաբերություններ. Հայկական աշխարհ», թիվ 4, Երևան, 2011, էջ 50-52
Александр Сафарян , Арам Сафарян
О стремлении вовлечения Турции в процесс урегулирования карабахского конфликта
2011 | Հոդված/Article
Армяно-российское взаимодействие и региональные проблемы (материалы международной конференции), «Наапет», Ереван, 2011,стр 52-56
Ալեքսանդր Սաֆարյան , Լուսինե Սահակյան, Լևոն Ամիրխանյան
Ժամանակակից թուրքերենի մակբայական դերբայի իմաստաքերականական յուրահատկությունների մասին
2011 | Հոդված/Article
Թյուրքագիտական և օսմանագիտական հետազոտություններ (խմբ.` Ռ. Սաֆրաստյան), VII, Երևան, 2011, էջ 34-56
Ալեքսանդր Սաֆարյան , Լուսինե Սահակյան
О филологической ценности армяно-кыпчакских рукописей XVII в., хранящихся в Матенадаране (Ереван)
2011 | Թեզիս/Thesis
Тезисы международного тюркологиеского симпозиума «Тюркский мир: история и соврененность», Евразийский Национальный Университет им.Л. Н. Гумилева, Астана, Казахстан, 2011, стр. 103
Ալեքսանդր Սաֆարյան , Արամ Սաֆարյան
О результатах мониторинга информации, отражающей армяно-турецкие и армяно-азербайджанские отношения в турецких и азербайджанский СМИ
2011 | Թեզիս/Thesis
Պատմություն և մշակույթ. ընդդեմ կեղծիքի և ոտնձգության, Հանրապետական գիտաժողովի հիմնադրույթներ, Երևան, 2011, էջ 104
Ալեքսանդր Սաֆարյան , Ռուբեն Մելքոնյան
Об «адаптации» традиционных образов в произведениях восточно-христианских мистиков и суфиев
2011 | Թեզիս/Thesis
Об «адаптации» традиционных образов в проиФормирование туркменского народа и история мировой культуры. Материалы международной научной конференции. НАН Туркменистана, Ашхабад, 2011, стр. 524 (նույնը` թուրքմ. էջ 165, անգլ. էջ 338)