Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
Արևելագիտության դասընթացները համալսարանում դասավանդվել են բուհի հիմնադրման առաջին իսկ տարիներից:
>
Դիանա Արթուրի Հայրապետյան

Ասիստենտ | Թյուրքագիտության ամբիոն
Կրթություն
2003 - 2007 թթ. ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, Թուրքագիտության ամբիոն, բակալավրիատ
2007 - 2009 թթ. ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, Թուրքագիտության ամբիոն, մագիստրատուրա
2011 - 2016 թթ. ԵՊՀ Արևելագիտությանֆակուլտետ, հայցորդ

Աշխատանքային փորձ
2009 թ-ից մինչև այսօր ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, Թուրքագիտության ամբիոն, դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Ժամանակակից թուրքերեն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ժամանակակից թուրքերեն, թուրքերենի բառակազմություն, համեմատական լեզվաբանություն

Լեզուներ
Հայերեն, թուրքերեն, անգլերեն, ռուսերեն

Ottoman Guilds as a Means of Force Islamization Policy in Armenian Manuscripts
2018 | Թեզիս/Thesis
6th INOGS global Conferense on Genocide. 2018, p. 42
Օսմանյան կայսրության տարեգրքերի տեսակները և բովանդակային ընդգրկումները
2018 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր: 2018, 2/14, էջ 231-236
Парные Словосочетания с Синонимичными Компонентами в Современном Турецком Языке
2017 | Հոդված/Article
Արևելագիտության հարցեր: 2017, XIII, էջ 436-447
Парные словосочетания с синонимичными компонентами в современном турецком языке
2017 | Թեզիս/Thesis
Международный конгресс по источниковедению и историографии стран Азии и Африки, Азия и Африка: Наследие и современность. 2017, стр. 272-273
|
Iranian Vocabulary in Modern Turkish Juxtapositions and Duplicate Forms
2015 | Թեզիս/Thesis
International Conference on Linguistic Heritage, 2015, p. 60
|
Ժամանակակից թուրքերենի արմատական կրկնությունների տեսակները
2013 | Հոդված/Article
Կանթեղ 1 (54) (գիտական հոդվածների ժողովածու), Երևան, 2013, էջ 80-88
Թուրքերենի ոչ լիարժեք բառային միավորներով կազմված հարադրություններ
2013 | Հոդված/Article
Արևելագիտության հարցեր (գիտական հոդվածների պարբերական ժողովածու), Երևան, 2013, հատոր 8, էջ 267-272
Ժամանակակից թուրքերենի բայական կրկնությունները, Արևելագիտության հարցեր (գիտական հոդվածների ժողովածու)
2012 | Հոդված/Article
Երևան, 2012, հատոր 7, էջ 395-408
Ժամանակակից թուրքերենի բայական հարադիր բաղադրությունների և կրկնավորների խոնարհված և շաղկապական ձևերը
2012 | Հոդված/Article
Լեզու և կրթություն 4, Երևան, 2012, էջ 31-38
Հայերեն-թուրքերեն, թուրքերեն-հայերեն բառարանագրության լեզվապատմական արժեքի շուրջ
2011 | Հոդված/Article
«Գիտությունը և կրթությունը Արցախում», 1-2, Երևան, 2011, էջ 188-191