Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
Արևելագիտության դասընթացները համալսարանում դասավանդվել են բուհի հիմնադրման առաջին իսկ տարիներից:
>
Գայանե Սերգեյի Մկրտումյան

Դասախոս | Արաբագիտություն ամբիոն
Կրթություն
1990 - 1995 թթ. ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետ, արաբագիտության բաժին

Աշխատանքային փորձ
2000թ.-ից մինչ այժմ, ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետ, արաբագիտության ամբիոն, դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Արաբերեն լեզու, Հայ-արաբական պատմամշակութային առնչություններ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Արաբերեն լեզու, Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրների
պատմություն, հայ-արաբական պատմամշակութային առնչություններ

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, գերմաներեն,արաբերեն

Հայ միջնադարյան մատենագիրները Մուհամմադ մարգարեի մասին
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2020 № 1 (31), էջ 37-46
|
Մատենադարանի արաբատառ ֆոնդի N 358 ձեռագիր-պայմանագիրը հայ-մահմեդական հարաբերությունների համատեքստում
2020 | Հոդված/Article
«Արեւելյան աղբյուրագիտություն», 2020, թիվ 2, էջ 257-269
Մուսուլմանների կողմից տրված հրովարտակ-պայմանագրերի դերը քրիստոնյա բնակչության կյանքում
2018 | Հոդված/Article
Արևելագիտության հարցեր, 2018, XIV, էջ 14-27
|
Եգիպտոսի նվաճումը Օմար Իբն Ալ-Խատտաբ (634-644) խալիֆայի օրոք քրիստոնեական և մուսուլմանական պատմագրության մեջ
2018 | Հոդված/Article
Արաբագիտական ուսումնասիրություններ, 2018, Հատոր 10, էջ 23-32
|
«Հայ-արաբական պատմամշակութային առնչություններ» առարկայի դասավանդման մեթոդները
2018 | Հոդված/Article
Հայագիտական հանդես: 2018, 1(39), էջ 116-125
|
«Հրովարտակ-պայմանագրերը որպես հայ-արաբական հարաբերությունների աղբյուր» թեմայի դասավանդման մեթոդները
2018 | Հոդված/Article
Մանկավարժական միտք: 2018, 1-2 (68-69), էջ 99-104
|
Հրովարտակ-պայմանագրերը որպես հայ-արաբական հարաբերությունների աղբյուր (VII-XIIդդ.)
2017 | Գիրք/Book
Մենագրություն: Մուղնի, 2017թ․, 200 էջ
Հայոց եկեղեցին հայ-արաբական հարաբերությունների կիզակետում
2017 | Հոդված/Article
Արաբագիտական ուսումնասիրություններ: 2017, N 9, էջ 170-183
|
Գլխահարկը և հողահարկը արաբների կողմից նվաճված երկրների և Հայաստանի բնակչությանը տրված պայմանագրերում
2017 | Հոդված/Article
Հայագիտական հանդես: 2017թ․, 1(35), 100-109 էջ, Հայաստան
|
Օմար Իբն Ալ-Խատտաբ խալիֆայի կողից Երուսաղեմի հայկական համայնքին տրված դաշնագիրը
2017 | Հոդված/Article
Էջմիածին: 2017թ․, Ե, 72-88 էջ, Հայաստան
|
«Հայ-արաբական պատմամշակութային առնչություններ» առարկայի դասավանդման մեթոդաբանական հայեցակետերը
2016 | Հոդված/Article
Հայագիտական հանդես, 2016թ․, 3/33/, 122-126 էջ, Հայաստան
|
Մուհամմադ մարգարեին վերագրված և Հայաստանի բնակչությանը շնորհված դաշնագիրը
2015 | Հոդված/Article
«Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես, 2015թ․, 162-167 էջ
|
Մուհամմադ մարգարեի ու Ալի իբն Աբու Թալիբ խալիֆայի անունից հայերի հետ կնքված դաշնագրերը որպես պատմական փաստաթղթեր
2015 | Հոդված/Article
Բանբեր հայագիտության, 2015թ․, 3/9/, 118-144 էջ
|
Իսլամը և հայերի անվտանգության հարցը Մուհամմադ մարգարեին և Ալի իբն Աբու Տալիբ խալիֆային վերագրված դաշնագրերում
2015 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2015թ․, ապրիլ-հունիս թիվ 2/50/, 8-26 էջ
|
Մուհամմադ մարգարեին վերագրված և հայկական համայնքներին տրված պայմանագիրը
2015 | Հոդված/Article
Կանթեղ, 2015թ․, 1/62/, 137-142 էջ
|
Մուհամմադ մարգարեին վերագրված և հայկական համայնքներին տրված պայմանագրերը: Փոքր Մանշուրը
2015 | Հոդված/Article
Հայագիտական հանդես, 2015թ․, 1/29/, 117-125 էջ
|
Երուսաղեմի նվաճումն Օմար իբն Խատտաբ խալիֆայի օրոք և Երուսաղեմի հայկական համայնքին տրված արաբական արտոնագրերը
2010 | Հոդված/Article
Արաբագիտական ուսումնասիրություններ, հատոր Գ, Երևան 2010, էջ 44-55
Մուհամմադ մարգարեի կողմից Նաջրանի քրիստոնյա ազգաբնակչությանը տրված պայմանագիրը
2007 | Հոդված/Article
Արաբագիտական ուսումնասիրություններ, հատոր Բ, Երևան 2007, էջ 106-118
Քրիստոնյա համայնքների և մուսուլման իշխողների միջև կնքված պայմանագրերը որպես նրանց միջև փոխհարաբերությունները կարգավորող փաստաթղթեր
2006 | Հոդված/Article
Արաբագիտական ուսումնասիրություններ, հատոր Ա, Երևան 2006, էջ 50-61
Քրիստոնյա համայնքների իրավական կարգավիճակը մահմեդական իրավագիտության մեջ
2000 | Հոդված/Article
Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ, թիվ 19, Երևան 2000, էջ 196-201
Ալ-Բալազուրիի «Երկրների նվաճումների գիրքը» որպես Հայաստանում արաբական նվաճումների պատմության սկզբնաղբյուր
1999 | Հոդված/Article
Вопросы Арабистики, вып. 3, Ереван 1999, с. 65-73