Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
Արևելագիտության դասընթացները համալսարանում դասավանդվել են բուհի հիմնադրման առաջին իսկ տարիներից:
>
Լիլիթ Ռազմիկ Մովսիսյան

Ասիստենտ | Թյուրքագիտության ամբիոն
Կրթություն
2001 - 2005 թթ. ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետ, բակալավրիատ
2005 - 2007 թթ. ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
2008 թ-ից ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետ, հայցորդ
2008 - 2018թթ. ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետ, Թյուրքագիտության ամբիոնի դասախոս
2018թ. մինչ այժմ ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, Թյուրքագիտության ամբիոնի բ.գ.թ., ասիստենտ


Աշխատանքային փորձ
2008 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, Թյուրքագիտության ամբիոնի դասախոս
2007 թ-ից մինչ այժմ Հայաստանի հանրային ռադիոյի արտասահմանի համար տրվող հաղորդումների խմբագրությունում որպես ադրբեջաներեն հաղորդումների թարգմանիչ-խմբագիր

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ադրբեջաներեն լեզու, լեզվի պատմություն, բառապաշար, ադրբեջաներենի քերականություն,լեզվաքաղաքականությունը Ադրբեջանում, թուրքերեն լեզու

Լեզուներ
Հայերեն,ռուսերեն,անգլերեն,ադրբեջաներեն, թուրքերեն

ԵՊՀ-ում ադրբեջաներենի դասավանդման խնդիրների ու մեթոդների շուրջ
2021 | Հոդված/Article
«Արևելագիտության հարցեր», 2021, թիվ 17, էջ 89-96
Ադրբեջաներենի դասագիրք
2019 | Գիրք/Book
Դասագիրք: ԵՊՀ հրատ., 2019թ․, 254 էջ
Արդի հայ և ադրբեջանական մամուլի լեզվի բառապաշարի զուգադրական քննություն
2018 | Հոդված/Article
Արևելագիտության հարցեր, 2018, հատոր 14, էջ 315-328
Современная лексика азербайджанского языка: язык электронных СМИ
2016 | Հոդված/Article
Актуальные вызовы современной науки, Международная научно-практическая интернет-конференция. 2016, 83-86 стр.
|
Հայալեզու լրատվամիջոցներն Ադրբեջանում
2016 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր, 2016թ․, 3(9), 106-116 էջ, Հայաստան
|
Ժամանակակից ադրբեջանական էլեկտրոնային լրատվամիջոցների՝ քաղաքական և ռազմական բնույթի հրապարակումների բառապաշարային պատկերը
2016 | Հոդված/Article
Արևելագիտության հարցեր, 2016թ․, 12, 217-224 էջ, Հայաստան
Ադրբեջանական մամուլի պատմությունից. համառոտ ակնարկ
2014 | Հոդված/Article
«Արևելագիտության հարցեր», Երևան, 2014, էջ 258-266
Ադրբեջաներենի դասագիր
2012 | Գիրք/Book
խմբ.բան.գիտ. թ, դոց. Ռուբեն Մելքոնյանի,Երևան, ԵՊՀ , 2012, էջ 240
Ընդհանուր թյուրքական լեզվի գաղափարը թուրք-ադրբեջանական հարաբերությունների համատեքստում. ադրբեջանական մոտեցումներ
2011 | Հոդված/Article
N1-2(67-68),2011թ. «Հայակական Բանակ» ՀՀ ՊՆ Դ. Կանայանի անվան Ազգային ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտի հանդես
Լեզվաքաղաքականությունը ժամանակակից Ադրբեջանում
2009 | Հոդված/Article
21-րդ դար Նորավանք գիտակրթական հիմնադրամի հանդես, N3,2009թ., էջ 86-98
Ադրբեջաներենի այբուբենի պատմության ուրվագծեր
2008 | Հոդված/Article
21-րդ դար Նորավանք գիտակրթական հիմնադրամի հանդես, N4,2008թ., էջ 156-167