Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
Արևելագիտության դասընթացները համալսարանում դասավանդվել են բուհի հիմնադրման առաջին իսկ տարիներից:
>
Լուսինե Սուրենի Սահակյան

Դոցենտ | Թյուրքագիտության ամբիոն
Կրթություն
1986 - 1991 թթ. ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետ, բակալավրիատ
1991 - 1995 թթ. ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու է
Թեկնածուական թեմա - “Բարձր Հայքի Բաբերդ, Սպեր, Դերջան գավառների տեղանուններն ու ժողովրդագրությունը XVI դարի օսմանյան աշխարհագիր մատյաններում”, 01.07.2005, ԵՊՀ

Աշխատանքային փորձ
2008 թ. մինչ այժմ ԵՊՀ Հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի Հայ-Օսմանյան առնչությունների բաժնի ղեկավար
2007 թ. մինչն այժմ ԵՊՀ, արևելագիտության ֆակուլտետ, թյուրքագիտության ամբիոնի դոցենտ
2000 - 2005 թթ. ԵՊՀ, արևելագիտության ֆակուլտետ, թյուրքագիտության ամբիոնի ասիստենտ (ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետ, թյուրքագիտության ամբիոնի և միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ուսանողների դասախոս)
1999 - 2010 թթ. – Արևելագիտության ֆակուլտետի գիտխորհրդի գիտական քարտուղար
1996 - 2010 թթ. ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետ, թյուրքագիտության ամբիոնի դասախոս
Դաշտային աշխատանքներ Թուրքիայի Համշենի տարածաշրջանում՝ Արդահան, Ռիզե, Արդվին, Տրապիզոն և այլն
2012 թ. - Դասախոսություններ հայկական համայնքում (Լոս Անջելոս, ԱՄՆ)
2011 թ. հուլիս – Դասախոսություններ հայկական համայնքում (Լոս Անջելոս, ԱՄՆ)
2010 թ. ապրիլ – Կոմմոտտինիի համալսարան, Հունաստան
2009 թ. մայիս - Դասախոսություններ հայկական համայնքում (Թեհրան, Իրան), դասախոսություններ հայկական համայնքում (Լոս Անջելոս, ԱՄՆ)
2007 թ. ապրիլ - Դասախոսություններ հայկական համայնքում (Աթենք, Հունաստան)
2000 թ. - Դասախոսություններ հայկական համայնքում (Փարիզ, Ֆրանսիա)

Կարդացվող դասընթացներ
Թուրքերեն լեզու
Թուրքերենի տեսական քերականություն
Թանզիմաթի շրջանի ժամանակակից թուրք գրականության հիմունքներ
Օսմանյան կայսրության էթնոքաղաքականությունը և հետևանքները
Թուրքական աղբյուրագիտության պատմություն
Օսմանյան կայսրության մշակույթ
Տեղանունների թուրքացման քաղաքականությունը Օսմանյան կայսրությունում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Օսմանյան և թուրք պատմություն, բանասիրություն, բարբառագիտություն, տեղանվանագիտություն, մշակույթ՝ մասնակցություն դրամաշնորհային ծրագրերի (ներկա և անցյալ), 2013-2015 ՀՀ Գիտության կոմիտեի կողմից հայտարարված դրամաշնորհային ծրագիր (Համշենահայերի բռնի իսլամացման քաղաքականությունը: փուլերը, մեթոդները եւ արդյունքները)

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, թուրքերեն

Ստացած պարգևներ
Արփա միջազգային մրցանակաբաշխությունում Արմին Վեգների անվան մարդասիրական գլխավոր մրցանակ՝ «Համշենը անցյալի և ներկայի խաչմերուկներում» գիտահանրամատչելի վավերագրական ֆիլմի համար

Մասնագիտական անդամակցություն (ՀԿ, մասնագիտական խորհուրդ, գիտական հանդեսի խմբագրություն, ֆոնդեր և այլն)
ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ
ԵՊՀ Հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի գիտական խորհրդի անդամ
ԵՊՀ Հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի Հայ-Օսմանյան առնչությունների բաժնի ղեկավար

Հոգևոր ու ազգային արժեքների ավանդումը Համշեն գավառի Քոշտենց, Խուժկա և Սբ. Խաչիկ հոր վանքերում (XV–XVII դդ.)
2021 | Հոդված/Article
Journal of the Society for Armenian Studies, 2021, 27, p. 183-223
Համշենը հայկական ձեռագրերում
2019 | Գիրք/Book
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2019թ․, 364 էջ
Օսմանյան կայսրության տարեգրքերի տեսակները և բովանդակային ընդգրկումները
2018 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր: 2018, 2/14, էջ 231-236
Օսմաներենի դասավանդման սկզբունքները հայալեզու լսարանում
2016 | Թեզիս/Thesis
Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայնութ-յան լույսի ներքո, Միջազգային գիտաժողով-4, Երևանի պետական համալսարան, Անգլերենի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիա: 2016, էջ 58-59
Армяно-кыпчакские рукописи - источники изучения истории тюркских языков
2016 | Թեզիս/Thesis
Россия – Тюркско-мусульманский мир: историко-культурные связи. 2016, 180-191 стр.
Օսմաներենի դասագիրք
2016 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 324 էջ
Համշենը հայկական ձեռագրերում
2016 | Հոդված/Article
Արևելագիտության հարցեր, 2016թ․, 12, 80-96 էջ, Հայաստան
Լուսինե Սահակյան , Շուշան Զաքարյան
Թուրքերենի պատճառական-հարկադրական (Ettirgen Çatı) ձևաիմաստաբանական դրսևորումները
2016 | Հոդված/Article
Արևելագիտության հարցեր, 2016թ․, 11, 218-228 էջ, Հայաստան
Concring the Identity of the Generations of Islamided Hmashen
2015 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika, 2015, N 2, 186-191
Concring the Identity of the Generations of Islamided Hmashen
2015 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika, 2015, N 2, 186-191.
The historical-philological value of Matenadaran's No. 3522 manuscript by scribe Avetik (XVIIth century)
2013 | Հոդված/Article
“Iran Namé”, a magazine of Oriental Sciences, 2013, 44-45, 48-51
Les microtoponymes de Hamchen, Hamşen (Hemşin )
2013 | Գիրք/Book
Mikro Yer Isimleri, Paris, Sigest, 2013, 182p.
XVII դարի գրիչ Ավետիքի՝ Մատենադարանի թիվ 3522 ձեռագրի պատմաբանասիրական արժեքը
2013 | Հոդված/Article
«Իրան-Նամէ», Արևելագիտական հանդես, 2013, 44-45, 48-51
The Toponyms of Hamshen
2012 | Գիրք/Book
(երեք լեզվով, հայերեն, թուրքերեն, ռուսերեն), YSU Publ., Yerevan, 2012, 175p.
History of the Settlement of Yeghnovit-Elevit (Hamshen Province) And Etimologization of the Toponym
2012 | Հոդված/Article
“Review of Social Sciences”, 2012, N 2-3, 305-314
Համշենի Եղնովիթ բնակավայրի պատմությունը և տեղանվան ստուգաբանությունը
2012 | Հոդված/Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2012, N 2-3, 305-314
Համշենի հայկական միկրոտեղանունների իմաստակառուցվածքային քննություն
2011 | Հոդված/Article
Թյուրքագիտական և օսմանագիտական հետազոտություններ, 2011, հ. VII, 380-413
Turkification of the Toponyms in the Ottoman Empire and the Republic of Turkey
2011 | Գիրք/Book
(երեք լեզվով՝ անգլերեն, հայերեն, ռուսերեն), Montreal-Arod Books, 2011, 70p.
The Turkifikation of the toponyms in the Ottoman Empire
2010 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika, International Journal of English Studies, 2010, 1-2 (7), 149-162
Յաքուփ Քադրի Քարաօսմանօղլու, գրական դիմանկարի փորձ
2010 | Հոդված/Article
Կանթեղ, 2010, 1 (42), 34-41
Toponyms and Demography of Bardzer Hayk Provinces of Baberd, Sper and Derjan in the 16th century Ottoman Register Books
2007 | Գիրք/Book
"Lousakn" Publ. House, Yerevan, 2007, 307p.
Իգդիր-Այգեդիր (հայկական մի տեղանվան պատմալեզվաբանական ստուգաբանություն)
2004 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (113), Երևան 2004թ., էջ 195-197
|
Об оптимальном управлении колебаниями осесимметричной круглой пластинки при условии минимума ее полной энергии (Առանցքասիմետրիկ կլոր սալի տատանումների օպտիմալ ղեկավարման մասին նրա լրիվ էներգիայի մինիմալացման դեպքում)
1993 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1993, #1, էջ 21-25 (ռուսերեն)
|