Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
Արևելագիտության դասընթացները համալսարանում դասավանդվել են բուհի հիմնադրման առաջին իսկ տարիներից:
>
Քնարիկ Պարույրի Միրզոյան

Դոցենտ | Թյուրքագիտության ամբիոն
Կրթություն
1975 - 1980 թթ. ԵՊՀ արեվելագիտության ֆակուլտետ թուրքագիտության բաժին

Գիտական կոչում
Դոցենտ լեզվաբանություն մասնագիտությամբ (ԵՊՀ գիտական խորհրդի 16.12.2010թ. որոշմամբ)

Աշխատանքային փորձ
2000 թ-ին թուրքագիտության ամբիոնի ասիստենտ
1995 - 2010 թթ. արևելագիտության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ
1993 թ-ին թուրքագիտության ամբիոնի դասախոս
1990 թ -ին արաբական և թուրքական բանասիրության ամբիոնի ավագ լաբորանտ
1989 թ--ին արևելքի երկրների պատմության ամբիոնի լաբորանտ
1986 թ-ին արևելագիտության ֆակուլտետի քարտուղար–մեքենագրուհի

Կարդացվող դասընթացներ
Ժամանակակից թուրքերեն
Թուրք ժողովրդի ծագումնաբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ժամանակակից թուրքերենի քերականություն
Թյուրքախոս ժողովուրդների ծագումնաբանություն
Հայ-թուրքական լեզվական առնչություններ

Լեզուներ
Հայերեն, ֆրանսերեն, ռուսերեն, թուրքերեն

Պարգևներ
ԵՊՀ արծաթե մեդալ, 1999 թ.
ԵՊՀ ոսկե մեդալ, 2014 թ.

Թուրքերենի գոյականական կապակցությունների իմասատաձևաբանական դրսևորումները
2016 | Թեզիս/Thesis
Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայնութ-յան լույսի ներքո, Միջազգային գիտաժողով-4, Երևանի պետական համալսարան, Անգլերենի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիա: 2016, էջ 51-52
Some Persian Loanwords in Tatar Language
2016 | Հոդված/Article
Արևելագիտության հարցեր, 2016թ․, հատոր 12, 255-261 էջ, Հայաստան
Գրախոսություն. Ալ.Սաֆարյան. Զիյա Գյոքալփը և «Թյուքականության հիմունքները»
2014 | Հոդված/Article
«Հայագիտության հարցեր» թիվ 1, (խմբ.` Ա.Հ.Սիմոնյան), ԵՊՀ, Երևան, 2014 թ. Էջ 173-175
Թուրքերենի առաջին դասագիրքը Հայաստանում
2011 | Դասագիրք
«ժՂ ԾծՇԼ-XXI ՉպՍ» N16, Երևան, 2011, էջ 48, (գրագրությունը` Ալ.Սաֆարյան, Ա.Սողոմոնյան «Թուրքերենի դասագիրք», Երևան, 2011)
Թյուրքախոս ժողովուրդների կազմավորման խնդիրները
2010 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատարակչույուն, Երևան 2010, (100էջ)
Ք. Միրզոյան , Լ. Սահակյան
Թուրքերենի Ki ստորադասական շաղկապի իմաստագործառութային առանձնահատկությունները
2010 | Հոդված/Article
Թյուրքագիտական և օսմանագիտական հետազոտություններ /VI/ «ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա Արևելագիտության ինստիտուտ», Երևան, 2010թ., էջ 222-228
Թուրքերենի բաղհյուսական շաղկապների իմաստագործառական հատկանիշները
2010 | Հոդված/Article
Հայագիտական Հանդես հ.2-3 (14-15) Խ. Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Երևան 2010, էջ 77-84
Ք. Միրզոյան , Ն. Քոչար
Համշենահայերը որպես հայ էթնոսի հավասարազոր մաս
2010 | Հոդված/Article
«Լրաբեր» հասարակական գիտությունների 1-2, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, Երևան 2010, էջ 433-437
Ք. Միրզոյան , Ալ. Սաֆարյան, Ռ. Մելքոնյան, Լ. Սահակյան
Թուրքերենի ծիագիր
2010 | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ
ԵՊՀ հրատարակչույուն, Երևան 2010թ. (19էջ)
Ժամանակակաից թուրքերենի շաղկապների կառուցվածքային և իմաստաբանական հատկանիշները
2009 | Հոդված/Article
Թյուրքագիտական և օսմանագիտական հետազոտություններ (VI) «ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա Արևելագիտության ինստիտուտ», Երևան, 2009, էջ 314-322
Ժամանակակաից թուրքերենի շաղկապների ձևաբանական և շարահյուսական առանձնահատկությունների մասին
2008 | Հոդված/Article
«Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան 2008թ., էջ 52-56
Ժամանակակաից թուրքերենի հետադրությունների կառուցվածքային և իմաստաբանական առանձնահատկությունները
2008 | Հոդված/Article
Թյուրքագիտական և օսմանագիտական հետազոտություններ «ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա Արևելագիտության ինստիտուտ», Երևան, 2008թ., էջ 210-215
Ք. Միրզոյան , Ն. Քոչար
Պրոֆեսոր Մ. Հ. Քոչար, Մեր անվանի դասախոսները
2006 | Հոդված/Article
II մաս, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2006թ., էջ 319-320
Ք. Միրզոյան , Լ. Սահակյան
Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացները կասեցնելու թուրքական մոթոդաբանությունը
2005 | Հոդված/Article
«Հայոց Մեծ Եղեռն - 90» (հոդվածների ժողովածու), ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2005, Էջ 397-404
Քնարիկ Միրզոյան , Վահրամ Պետրոսյան
Թուրքերենի դասագիք Գրիք Ա
2005 | Հոդված/Article
Երկրորդ լրամշակված հրատ, Երևան, 2004թ., «Իրան-Նամէ-արևելագիտական հանդես», հատոր 39, 2005թ., էջ 29
Ք. Միրզոյան , Ն. Քոչար
Մտորումներ թյուրքախոս ժողովուրդների էթնոգենեզի որոշ խնդիրների շուրջ
2004 | Հոդված/Article
Արևելագիտական ժողովածու, հատոր V, Երևան, 2004թ., էջ 323-328
Բանահյուսական նոթեր
2003 | Գիրք/Book
Orientalia (ԵՊՀ արևելագիտ. ֆակ. երիտասարդ դասախոսների և ասպիրանտների գիտական հոդվածների ժողովածու), Պրակ 1, Երևան, 2003, էջ 77-79
Մերի Քոչարի կյանքն ու գրոծունեությունը
2003 | Հոդված/Article
«Իրան-նամէ-արևելագիտական հանդես», 2003, թիվ 38, էջ 53
Ք. Միրզոյան , Ալ. Սաֆարյան
Զիա Գյոքալփի մշակութաբանական հայացքների շուրջ
1998 | Հոդված/Article
ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի 30 ամյակին նվիրված գիտաժողովի զեկուցումների թեզիսների ժողովածու, ԵՊՀ, Երևան, 1998, Էջ 33-34
Ք. Միրզոյան , Ալ. Սաֆարյան
Թուրք-հայկական հարաբերությունների արտացոլումը թուրքական տեղեկատվության միջոցներում (1991 - 1996)
1997 | Հոդված/Article
Գիտական տեղեկատվույան արդի վիճակը, հեռանկարները և հնարավորությունները Հայաստանի Հանրապետությունում (Զեկուցումների թեզիսներ), ՀՀ ԳԱԱ, Երևան 1997թ., էջ 33-35