Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
Արևելագիտության դասընթացները համալսարանում դասավանդվել են բուհի հիմնադրման առաջին իսկ տարիներից:
>
Սամվել Բորիսի Կարաբեկյան

Դոցենտ | Արաբագիտություն ամբիոն
Կրթություն
1975 - 1980 թթ. Արևելագիտության ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
1980 - 1983 թթ. Ասիայի և Աֆրիկայի երկրների ինստիտուտ, Մոսկվայի Մ. Լոմոնոսովի անվ. պետական համալսարան

Գիտական աստիճան
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու,դոցենտ
թեկնածուական թեմա - «Խոսքի ռիթմային կառուցվածքը արդի գրական արաբերնում», 1984, Ասիայի և Աֆրիկայի երկրների ինստիտուտ, Մոսկվայի Մ. Լոմոնոսովի անվ. պետական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
Մասնագիտության ոլորտում
1984 - 1990 թթ. ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, Արաբական և թուրքական բանասիրության ամբիոն, դասախոս
1990 - 1992 թթ. ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, Արաբական և թուրքական բանասիրության ամբիոն, դոցենտ
1992 - 2008 թթ. ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, Արաբագիտության ամբիոնի վարիչ
2008 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, Արաբագիտության ամբիոն, դոցենտ

Մասնագիտական ստաժավորումներ և գործուղումներ
հոկտ. 1990 - օգոստ. 1991 թթ. Կենդանի լեզուների Բուրգիբայի ինստիտուտ, Թունիս
հունվ. 2001 Կահիրեի համալսարան, Եգիպտոս, Կահիրե
նոյ. 2010 - հունվ. 2011 թթ. Բայրոյթի համալսարան, Գերմանիա, Բայրոյթ

Կրթության կազմակերպման և Բոլոնիայի բարեփոխումների ոլորտում
2006 - 2008 թթ. ԵՊՀ, Համալսարանական կրթության զարգացման վարչության պետ
2008 թ-ից մինչ այժմ Բարձրագույն կրթության բարեփոխումների փորձագետների ազգային թիմի անդամ (ֆինանսավորվում է Եվրահանձնաժողովի կողմից «Տեմպուս» ծրագրի միջոցով)

Աշխատաժողովներ ևվերապատրաստումներ
2006 - 2009 թթ. Բարձրագույն կրթության որակի ապահովման եվրոպական ֆորումներ, Մյունխեն, Հռոմ, Բուդապեշտ, Կոպենհագեն
Փետրվար 2007 «Համալսարանների կառավարումը ԱՄՆ-ում» միջազգային այցելուների ծրագիր, ԱՄՆ
2008 - 2011 թթ. Բոլոնիայի և բարձրագույն կրթության փորձագետների միջազգային սեմինարներ, Կահիրե, Զագրեբ, Վարշավա, Օսլո

Կարդացվող դասընթացներ
Արաբական տաղաչափության հիմունքներ, Գրական արաբերենի տեսական քերականություն, Արաբագիտության արդի հիմնախնդիրները, Վերլուծության մակարդակների խնդիրը արաբական լեզվաբանական ավանդույթում, Արաբական բառափոխության մեկնաբանական մոդելները

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Արաբական լեզվաբանական ավանդույթի մեթոդաբանությունը, Արաբական ձևաբանություն և ձևահնչույթաբանություն, Արևելագիտական կրթության կազմակերպման առանձնահատկությունները բարձրագույն դպրոցում

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2006 - 2007 թթ. Բաց Հասարակության Հիմնադրամներ, Հայաստան, դրամաշնորհային ծրագիր՝ «Որակի ներքին ապահովման և գնահատման համակարգի մշակումը Երևանի պետական համալսարանում»,
2007 "Tempus" ծրագրի դրամաշնորհային նախագիծ «Հեռավար ուսուցումը բարձրագույն կրթության մեջ»
2009 - 2010 թթ. Բաց Հասարակության Հիմնադրամներ, Հայաստան, դրամաշնորհային ծրագիր՝ «Կոմպետենցիաների ձևավորմանն ուղղված բազմաշրջափուլ ուսումնական ծրագրեր կազմելու մեթոդաբանության մշակում»
2010 - 2011 թթ. Բաց Հասարակության Հիմնադրամներ, Հայաստան, դրամաշնորհային ծրագիր՝ «Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտում «Սոցիալական մանկավարժություն» կրթական ծրագրի որակի բարելավման մեխանիզմների մշակում և իրականացում»

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, արաբերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Մեծահասակների կրթության և ցկյանս ուսումնառության ասոցիացիայի խորհրդի անդամ
Կրթության որակի բարելավման Մարոկկոյի ասոցիացիայի (AMAQUEN) գիտական խորհրդի անդամ

samvelk@ysu.am

О некоторых особенностях организации востоковедного образования в контексте болонских реформ
2015 | Հոդված/Article
Բանբեր - Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական հասարակագիտական համալսարան, 2015թ․, 2(33), 91-101 էջ
|
Ինչպես պատրաստել և իրականացնել ուսանողամետ դասընթաց
2011 | Գիրք/Book
«Թասկ» հրատ., Երևան 2011
Կոմպետենցիաների ձևավորմանն ուղղված կրթական ծրագրերի կառուցում և իրականացում
2010 | Գիրք/Book
«Թասկ» հրատ., Երևան 2010
Մշակութային կոդի փոփոխությունը որպես կրթության որակի բարելավման հիմնական մարտահրավեր
2009 | Հոդված/Article
«Որակի բարելավում։ Փորձը, մարտահրավերները և հեռանկարները Հայաստանի բարձրագույն կրթության համար», էջ 179-183, Երևան 2009
Որակի ներքին ապահովում. արդյո՞ք պատրաստ ենք
2009 | Հոդված/Article
«Որակի ներքին ապահովում. փորձ, խնդիրներ և միտումներ», էջ 112-116, Երևան 2009
E-perfect" but not "e-ready": long way to the e-learning
2007 | Հոդված/Article
«Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները կրթության մեջ 21-րդ դարում», էջ 151-155, Երևան 2007
Методические рекомендации по разработке и внедрению систем дистанционного обучения
2007 | Գիրք/Book
"Эдит-Принт", Ереван 2007
Zur Problemen der Eurointegration und Besonderheiten der geisteswissenschaftlichen Hochschulbildung
2007 | Հոդված/Article
"Wissen, Kreativität und Transformationen von Gesellschaften", Wien, 2007 Read Here
Ħarf
2006 | Հոդված/Article
"Encyclopedia of Arabic Language and Linguistics (EALL)", vol. 2, ed. by Kees Versteegh, Mushira Eid, Alaa Elgibali, Manfred Woidich, Andrzej Zaborski, Leiden: Brill. 2006
К вопросу о трансформации синтаксического содержания первичной основы в процессе образования ее именных дериватов
2006 | Հոդված/Article
«Արաբագիտական ուսումնասիրություններ», Պրակ Ա, էջ 106-111, Երևան 2006
Уровни лингвистического анализа и основные единицы описания в традиционном арабском языкознании
2004 | Հոդված/Article
(к постановке проблемы), «Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ», Պրակ XXIII, էջ 507-518, Երևան 2004
Позиционная структура арабской корневой основы
2004 | Հոդված/Article
"Festschrift for 70th Anniversary of Prof. M. Kochar", pp. 215-225, Yerevan 2004
Գրական արաբերենի գործառական քերականություն
2003 | Գիրք/Book
Իրանագիտության Կովկասյան կենտրոնի հրատարակչություն, Երևան 2003
"Разбитое" множественное число в арабском: опыт морфонологического анализа
2003 | Հոդված/Article
"Festschrift for 80th Anniversary of Prof. K.Tsereteli", pp. 115-118, Tbilisi 2003
Արաբական տաղաչափության հիմունքներ
2002 | Գիրք/Book
«Զանգակ-97», Երևան 2002
Ստորոգման առանձնահատկությունները և ասույթի հաղորդակցական կառուցվածքը գրական արաբերենում
2002 | Գիրք/Book
«Զանգակ-97», Երևան 2002
О некоторых просодических универсалиях в свете данных арабской фонологии
2001 | Հոդված/Article
"Вопросы арабистики", Вып. IV, ч. 2, стр. 3-13, Ереван 2001
К проблеме репродукции текстовых форм в литературном арабском языке
1997 | Հոդված/Article
(в связи с задачей выделения минимальной единицы текста), "Вопросы арабистики", Вып. II, стр. 3-11, Ереван 1997
К основаниям арабской морфонологии
1996 | Հոդված/Article
"Вопросы арабистики" Вып. I, стр. 3-12, Ереван 1996
Морфонологический анализ сегментов с танвином в литературном арабском языке
1996 | Հոդված/Article
«Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ», Պրակ XVI, էջ 223-229, Երևան 1996
The Problems of Teaching Arabic at the Faculty of Oriental Studies of the Yerevan State University
1994 | Հոդված/Article
(in Arabic), "The Morphology and Syntax of Modern Standard Arabic", pp. 222-225, Damascus 1994
О фонетической и фонологической сущности sukūn–a в современном араб-ском литературном языке
1990 | Հոդված/Article
"Проблемы современной советской арабистики", стр. 227-231, Ереван 1990
О правилах расстановки словесных ударений в литературном арабском языке
1984 | Հոդված/Article
"Лингвистические исследования: Типология. Диалектология. Этимология. Компаративистика", Вып.1, стр. 146-149, Москва 1984
К вопросу о путях выделения элементарной ритмической единицы арабской речи (Արաբերենի տարրական ռիթմական միավորի հայտնաբերման ուղիների հարցի շուրջը)
1983 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (51), Երևան 1983թ., էջ 202-205
|
К вопросу о путях выделения элементарной ритмической единицы арабской речи
1983 | Գիրք/Book
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», Պրակ 3, էջ 202-205, Երևան 1983