Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
Արևելագիտության դասընթացները համալսարանում դասավանդվել են բուհի հիմնադրման առաջին իսկ տարիներից:
>
Վարդան Ստեփանի Ոսկանյան

Ամբիոնի վարիչ | Իրանագիտության ամբիոն
Կրթություն
1989 - 1994 թթ. ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, ուսանող
1994 - 1997 թթ. ՀՀ ԳԱԱ, Արևելագիտության ինստիտուտ, ասպիրանտ

Գիտական աստիճան
բ.գ.թ., դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
1997 - 2000 թթ. ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետ, Իրանագիտության ամբիոն, դասախոս
2000 - 2007 թթ. ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետ, Իրանագիտության ամբիոն, ասիստենտ
2007 թ-ից մինչև այժմ, ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետ, Իրանագիտության ամբիոն, դոցենտ
2014 թ.- ից մինչև այժմ ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետ, Իրանագիտության ամբիոն, ամբիոնի վարիչ

Կարդացվող դասընթացներ
Աֆղաներեն, Հրեական պարսկերեն, Մերձկասպյան տարածքների էթնիկ-լեզվական պատկերը, Աֆղանստանի էթնիկ-լեզվական պատկերը, Իրանական լեզուների պատմություն և հանրալեզվաբանություն, Պարսից լեզվի պատմություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հնդիրանական լեզուներ և բարբառներ, իրանական կրոններև մշակույթ, Իրանի պատմություն, մերձավորարևելյան էթնիկ-դավանական հանրույթներ, հայ-իրանականք, հայ-թյուրքականք

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
Հայաստան, Ռուսաստան, Իրան, Իտալիա, Հունգարիա, Ավստրիա, Հունաստան, Բուլղարիա, Թուրքիա, Թուրքմենստան, Վրաստան

Լեզուներ
ռուսերեն, անգլերեն, պարսկերեն, քրդերեն, փաշթո, ադրբեջաներեն

Հասարակական գործունեություն
«Իրան-նամէ» արևելագիտական հանդեսի խմբագրակազմ
“Orientalia” պարբերական ժողովածուի խմբագրակազմ
«Արևելագիտության հարցեր» պարբերական ժողովածուի խմբագրակազմ
Association for the Study of Persianate Societies(ԱՄՆ)
Iranology foundation (Իրան)
Armenian Association for Academic Partnership and Support(Հայաստան)

Հայ-բոշաների գաղտնալեզվի տեղը գնչուական լեզուների շրջանակում
2021 | Հոդված/Article
«Արևելագիտության հարցեր», 2021, թիվ 18, էջ 116-132
Beyt᾽a Mêzînê: A Trace of the Qur᾽anic Influence on the Yezidi Oral Religious Tradition
2019 | Հոդված/Article
Over the Mountains and Far Away: Studies in Near Eastern history and archaeology presented to Mirjo Salvini on the occasion of his 80th birthday, 2019, pp. 532-536
Պարսկերեն հասարակական-քաղաքական և դիվանագիտական տեքստերի թարգմանության հիմունքներ
2019 | Գիրք/Book
Դասագիրք: ԵՊՀ հրատ., 2019թ․, 264 էջ
О преподавании восточных языков в Ереванском государственном университете
2018 | Հոդված/Article
Тюркский мир и исламская цивилизация: проблемы языка, литературы, истории и религии, IX международная тюркологическая конференция. 2018, стр. 422-426
Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցը Թուրքիայի հասարակական-քաղաքական դիսկուրսում
2017 | Գիրք/Book
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 190 էջ, Հայաստան, Երևան
Որոշ հայկաբանություններ կովկասյան պարսկերենում
2016 | Հոդված/Article
Արևելագիտության հարցեր, 2016, 12, 240-248 էջ
|
Բայահիմքերը Քալասուրի նոր ազարիական բարբառում
2014 | Հոդված/Article
«Արևելագիտության հարցեր», VIII հատոր, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2014, էջ` 274-281
Հայ-բոշաների գաղտնալեզուն և դրա ուսումնասիրության պատմությունը
2012 | Հոդված/Article
«Արևելագիտության հարցեր», ԵՊՀ հրատ., 2012, N 7, Երևան, էջ` 410-428
“Ломаврен язык”
2011 | Հոդված/Article
Языки мира, Новые индоарийские языки, Москва, 2011, сс. 811-819
“Талышский язык и литература”
2011 | Հոդված/Article
Введение в историю и культуру талышского народа, Ереван, “Кавказский центр иранистики”, 2011, сс. 105-109
Նոր ազարիական լեզուների Քալասուրի բարբառախումբը
2011 | Հոդված/Article
Իրան-նամէ, հատոր 42, Երևան, 2011, Իրանագիտական կովկասյան կենտրոն, էջ`49-52
Հրեական պարսկերենի ուսուցման մեթոդաբանության որոշ առանձնահատկություններ (վաղ տեքստերի ներածություն)
2007 | Հոդված/Article
“Orientalia”, հտ. 5, Երևան, էջ 3–5
Հայերենից փոխառյալ բառերը հայ-բոշաների գաղտնալեզվում
2007 | Հոդված/Article
“Orientalia”, հտ.5, Երևան, էջ. 7-11
Vardan Voskanian , V. Boyajian-Sureniants
Lexical Gleanings from Bashākard
2007 | Հոդված/Article
“Iran and the Caucasus”, vol. 12/1, Leiden, pp. 121-126
«Բոշա» անվան վկայությունները հայ մատենագրության մեջ
2005 | Հոդված/Article
«Արևելագիտական ժողովածու», Երևան, էջ 141-145
Մի քանի խօսք բոշայ անուան շուրջ
2003 | Հոդված/Article
«Հայկազեան հայագիտական հանդէս», հտ. ԻԳ, Պեյրութ, էջ 177-192
Հայ-բոշաների գաղտնալեզվի ձայնավորական համակարգը և դրա ծագումը
2003 | Հոդված/Article
“Orientalia”, հտ.1, Երևան, էջ 177-192
The Iranian Loan-words in Lomavren, the Secret Language of the Armenian Gypsies
2002 | Հոդված/Article
“Iran and the Caucasus”, vol. 6, (1-2), Leiden, pp. 178-188
Индоиранские этнические группы в Армении (этнополитическая перспектива)
2000 | Հոդված/Article
«Иран-Наме: научный востоковедческий журнал», т. 1 (17), Алма-Аты, сс. 265-270
Dewresh E’rd: the Yezidi Lord of the Earth
2000 | Հոդված/Article
“Iran and the Caucasus”, vol. 3-4, Yerevan-Tehran, pp. 160-166
Цыганский элемент в курдских племенах (некоторые вопросы этногенеза курдов)
1998 | Հոդված/Article
“Iran and the Caucasus”, vol. 1, Yerevan - Tehran, pp. 47–50
Some Mazandarani Materials from Firuzkuh
1998 | Հոդված/Article
“Iran and the Caucasus”, vol. 2, Yerevan-Tehran, pp. 125 -129
A Kurdish Philosophy of Death: A Kurdish Tale from Armenia
1994 | Հոդված/Article
“ActaKurdica”, vol. 1, London, pp. 143-145