Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
Փիլ. և հոգեբանության ֆակուլտետի կազմավորման գործընթաց սկիզբ է առել դեռևս 1964 թ.-ից:
>
Հովհան Որոտնեցի
2017 | Գիրք/Book
Մենագրություն: «Լիմուշ» ՍՊԸ: 2017թ․, 232 էջ, Հայաստան
Դավիթ Անհաղթի հոգու խնամքի իմաստասիրությունը և արդիականությունը
2017 | Գիրք/Book
Մենագրություն: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի հրատարակչություն: 2017թ․, 384 էջ, Հայաստան, Երևան
Պրոյեկտիվ մեթոդների գիտակիրառական առանձնահատկությունների համակարգումը
2017 | Գիրք/Book
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 258 էջ, Հայաստան, Երևան
Образность. Опыт постижения реальности
2017 | Հոդված/Article
Психология восприятия: трансцендентальная перспектива. Сборник научных статей. 2017, стр. 204-216
Հ. Մ. Ավանեսյան , Ա. Ս. Գևոգյան
Արտակարգ իրավիճակներում հոգեբանական-վերականգնողական աշխատանքների կազմակերպման հիմնահարցերը
2017 | Հոդված/Article
Ճգնաժամային կառավարում և տեխնոլոգիաներ: 2017թ․, 11, 290-293 էջ, Հայաստան
|
Մասնագիատական ինքնուրույնությունը և ձեռներեցությունը որպես կոմպետենտության նախապայման
2017 | Հոդված/Article
Հանրային կառավարում: 2017թ․, 1, 222-227 էջ, Հայաստան
Прозрения Рильке в область бессознательного
2017 | Հոդված/Article
Перспективы Науки и Образования. 2017, 2(26), стр. 32-44
|
Արիստոտելյան գաղափարները Գրիգոր Տաթեվացու փիլիսոփայության մեջ
2017 | Հոդված/Article
Էջմիածին: 2017թ․, Դ, 114-134 էջ, Հայաստան
Познавательное приключение (к 100-летию со дня смерти Ф. Брентано)v
2017 | Հոդված/Article
Перспективы Науки и Образования. 2017, 2 (26), стр. 45-51
|
Этнический и политический миф как фактор формирования общественного мнения.
2017 | Հոդված/Article
Przeglad wschodnioeuropejski (East European Review). 2017, VIII/1, pp. 161-172
|