Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
Փիլ. և հոգեբանության ֆակուլտետի կազմավորման գործընթաց սկիզբ է առել դեռևս 1964 թ.-ից:
>
Ալինա Սոխակի Գալստյան

Գիտաշխատող | Անձի և մասնագիտական գործունեության հոգեբանության գիտահետազոտական լաբորատորիա
Կրթություն
1981 - 1986 թթ. ԵրՊԻ Կիբեռնետիկայի ֆակուլտետ
1993 - 1995 թթ. ԵՊՀ-ին կից Գործնական հոգեբանների Կենտրոնի դասընթացներ, ազատ ունկնդիր
2009 թ. Դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց (հոգեբանություն)

Աշխատանքային փորձ
1996 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ Անձի և մասնագիտական գործունեության հոգեբանության գ/հ լաբորատորիայի գիտաշխատող
2011 թ-ից առա այսօր ԵՊՀ ընդհանուր հոգեբանության ամբիոնի դասախոս
1993 - 1996 թթ. ԵՊՀ, ինժեներական հոգեբանության լաբորատորիա, ինժեներ-ծրագրավորող
2004 թ-ից առ այսօր Երևանի պետական համալսարան, Հետբուհական լրացուցիչ կրթության վարչության հոեբանության դասընթացներ, դասախոս
1998 - 2004 թթ. Երևանի պետական համալսարան, «Գործնական հոգեբանների պատրաստման Կենտրոն» (ներկայում` հետբուհական լրացուցիչ կրթության վարչության հոեբանության դասընթացներ), մեթոդիստ
1996 - 2004 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Ինժեներական հոգեբանության լաբորատորիա, գիտաշխատող

Վերապատրաստումներ
1999 թ. Օգնություն երեխաներին սթրեսային իրավիճակներում(UNICEF, ՀՀ ԿԳՆ)
1999 թ. Հասարակության մեջ ներառված անկարողություններով երեխաների գնահատումը (UNICEF, ՀՀ ԿԳՆ)
2000 թ. ՀՀ -ում«Կյանքի հմտություններ» առարկայի դասավանդման վերապատրաստման դասընթացներ (UNICEF, ՀՀ ԿԳՆ)
2004 թ. Անհետաձգելի իրավիճակների հոգեբանություն (UNICEF, ՀՀ ԿԳՆ)

Կարդացվող դասընթացներ
Հոգեդիագնոստիկա, Մաթեմատիկական վիճակագրության մեթոդները հոգեբանության մեջ, Անձի հետազոտման հոգեախտորոշման մեթոդներ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2008 - 2011 թթ. Մասնագիտական կողմնորոշման և ինքնիրացման գործընթացների հոգեբանական հետազոտում , ՀՀ ԿԴՆ ԳՊԿ
2013 - 2015 թթ. Մասնագիտական ինքնորոշման և կայացման հոգեբանական ուղղորդման տեխնոլոգիաները կրթական համակարգում, ՀՀ ԿԴՆ ԳՊԿ
2015 - 2017 թթ. Երիտասարդների մասնագիտական կոմպետենտության ապահովումը ինքնուրույնության խթանման ճանապարհով, ՀՀ ԿԴՆ ԳՊԿ
2018 - 2020 թթ. «Անձի հոգեբանական գնահատումը մասնագիտական պատրաստման գործընթացում» գիտական թեմա, ղեկավար / ՀՀ Գիտության պետական կոմիտե
2014 թ. «Ազգային կրթություն» շրագրի շրջանակներում «Ներառական կրթության գաղափարախոսության ընկալման ուսումնասիրում», Բաց հասարակության աջակցության հայաստանյան հիմնադրամ
2012 թ. Պետության հետ համագործակցությամբ երեխայի բարեկեցության բարեփոխում ծրագիր, World Vision Armenia
2011 թ. «Ընտանիքների ամրապնդման ծրագրի» արտաքին գնահատում, ՍՈՍ մանկական գյուղեր
2011 թ. ՀՀ Ոստիկանության համակարգ ընդունման և ոստիկանական հաստատություններում կրթական հաշվառման «Հոգեբանական թեստային համակարգի մշակման ծրագիր» ծրագիր
2005 - 2007 թթ. Առաքելություն Արևելք, Հույսի կամուրջ, Երեխայի զարգացման թեստային փաթեթի մշակման ծրագիր
2002 - 2003 թթ. «Հեքիաթաթերապիայի տեսություն և պրակտիկա» դասընթացի մշակման ծրագիր, Բաց հասարակության աջակցության հայաստանյան հիմնադրամ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Հոգեբանների ասոցիացիա ՀԿ,
Երևանի Առողջության և կրթության հայկական կենտրոն,
Բժշկահոգեբանամանկավարժական գնահատման կենտրոն

alagalstyan@rambler.ru

Ուսանողի արժեհամակարգի հետազոտումը հոգեբանական հնվտանգության համատեքստում
2019 | Հոդված/Article
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի հիմնադրման 25-ամյակին նվիրված «Կառավարման ժամանակակից հիմնախնդիրները», 2019, 427-432 էջ
Սովորողի առարկայական նախասիրության եվ մոտիվացվածության կապը մասնագիտական ինքնորոշման գործընթացում
2019 | Հոդված/Article
Արդի հոգեբանություն, 2019, 2(4), 389-395 էջ
Alina Galstyan , Laura Petrosyan
Մարդաբանական փոխակերպումների քաղաքակրթական հիմունքները
2019 | Հոդված/Article
From Policy Design to Policy Practice, 2019, General Session, 13 էջ
Проблема психологической безопасности личности пассажиров
2018 | Հոդված/Article
Институт психологии Российской Академии Наук. Организационная психология и психология труда, 2018, Т. 3. № 1, стр. 129-145
|
Психологическая безопасность личности в профессиональной деятельности
2018 | Հոդված/Article
Актуальные проблемы психологии труда, инженерной психологии и эргономики, 2018, 8, стр. 191-213
|
Психологическая безопасность в системе человек - транспорт
2017 | Գիրք/Book
Изд. ЕГУ. 2017, 84 стр.
Սովորողի ինքնուրույնության և մասնագիտական ինքնորոշման հոգեբանական գնահատում
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 78 էջ
Մասնագիատական ինքնուրույնությունը և ձեռներեցությունը որպես կոմպետենտության նախապայման
2017 | Հոդված/Article
Հանրային կառավարում: 2017թ․, 1, 222-227 էջ, Հայաստան
Самостоятельность в контексте профессиональной компетентности личности
2017 | Հոդված/Article
Արդի հոգեբանություն, 2017, 1, էջ 561-566
Անձի հոգեբանական անվտանգությունը և ապահովությունը ուղևոր-փոխադրամիջոց համատեքստում
2017 | Հոդված/Article
Հանրային կառավարում, 2017, 3-4, էջ 36-43
|
Մասնագիտական ինքնորոշման և կայացման հոգեբանական ուղղորդումը կրթական համակարգում
2015 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2015թ․, 76 էջ
|
Галстян А. С. , Маргарян Ш. Г., Самвелян М. А. , Кочикян Т. В.
Синтез и функционализация бис-1,2,4-триазолов
2015 | Թեզիս/Thesis
Book of absrtracts. International Congress on Heterocyclic Chemistry "Kost-2015", 2015, p. 413
Личность студента в контексте психологичкской безопасности
2015 | Հոդված/Article
Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները, 2015, 517-521 էջ
|
Психологическая безопасность пользователей транспорта
2015 | Հոդված/Article
Актуальные проблемы психологии труда, инженерной психологии и эргономики, Россия, 2015, 7, 478-487 стр.
|
Психологическое сопровождение как эффективная форма профессионального самоопределения (Հոգեբանական ուղղորդումը որպես մասնագիտական ինքնորոշման արդյունավետ միջոց)
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2015 № 1 (16), էջ 65-72
|
Մաթեմատիկական վիճակագրության մեթոդները հոգեբանական հետազոտություններում
2015 | Ուսումնական ձեռնարկ
Ուսումնական ձեռնարկ, Հեղ. հրատ., Երևան, 2015, 109 էջ
|
Ա. Ս. Գալստյան , Գ. Ա. Ղազարյան, Ե. Բ. Մուրադյան
Հեքիաթաթերապիայի տեսություն և պրակտիկա
2015 | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ
Ուսումնական ձեռնարկ, Հեղ. հրատ., Երևան, 2015, 84 էջ
Անձի հոգեբանական անվտանգության համակարգային վերլուծություն
2014 | Հոդված/Article
«Հանրային կառավարում» գիտական հանդես (հատուկ թողարկում), № 3-4, «Պետական ծառայություն» հրատ., Երևան, 2014, էջ 271-276
Oбеспечение психологической безопасности личности студента
2012 | Հոդված/Article
Высшая школа: опыт, проблемы, перспективы, Материалы V международной научно-практическoй конференции, Москва РУДН, ч. 2, 2012, с. 387-391
Երեխայի հոգեբանական անվտանգության գնահատում և շտկում մանկական ապերցեպտիվ փեստի միջոցով
2012 | Հոդված/Article
«Փորձարարական հետազոտությունները հոգեբանությունում» գիտական հոդվածների ժողովածու, Եր, «Էդիթ Պրինտ», 2012, 35-41էջ
Հոգեդիագնոստիկա
2012 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ /ԵՊՀ: Կազմ.՝ Ռ. Ստեփանյան, Ա. Գալստյան/, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2012թ. 210էջ
Փոխակերպվող հասարակության պայմաններում անձի մասնագիտական կայացումը
2012 | Թեզիս/Thesis
Միջազգային գիտաժողով, Փոխակերպվող հասարակության զարգացման տեսական և գործնական հիմնախնդիրներ. ամփոփումներ, ապրիլ 16-17, 2012, էջ 103
Психологическая безопасность личности подростка в контексте социальной одаренности
2011 | Թեզիս/Thesis
Междунар.научно-птакт.конференция “Развитие социальной одаренности детей и молодежи”, Ярославль, 26-27 окт., 20011, с.44-46
Անձի ինքնիրացման հիմնախնդիրը
2011 | Գիրք/Book
Ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ, 2011, 102 էջ
Դեյթոյի սթրեսի թեստ. տեղայնացման ընթացակարգ
2010 | Գիրք/Book
Մեթոդական ձեռնարկ, Հեղ. հրատ., Երևան, 2010, 26 էջ
The study of hardiness in relation with personal values and personality development under conditions of social changes
2010 | Հոդված/Article
Abstract book of XV European Conference on Personality, Brno, Czech Republic, 2010, p. 215
Երեխայի հոգեկան զարգացումը գնահատող դիագնոստիկ փաթեթ
2009 | Գիրք/Book
Մեթոդական ուղեցույց, Հեղինակային հրատարակություն, 2009, 134 էջ
Անձի հոգեբանական անվտանգության հիմնախնդիրները
2009 | Գիրք/Book
Կոլեկտիվ մենագրություն, ԵՊՀ, Երևան, 2009, 43-51 էջեր
Сказка как фактор развития личности ребенка в межкультурном пространстве
2008 | Հոդված/Article
Личность в межкультурном пространстве: Материалы III Международной конференции, посвященной 100-летию социальной психологии. Ч. I, 2008г., Москва, РУДН, М.,РУДН, с. 70-73
Հոգեբանական անվտանգությանը ներկայացվող պահանջները կրթական միջավայրում
2008 | Հոդված/Article
«Կրթության բարեփոխումների հոգեբանական հիմնահարցեր», Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան 2008, 55-58էջ
Հոգեբանական անվտանգությանը ներկայացվող պահանջները կրթական միջավայրում
2008 | Հոդված/Article
«Կրթության բարեփոխումների հոգեբանական հիմնահարցեր», Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան 2008, 55-58էջ