Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
Փիլ. և հոգեբանության ֆակուլտետի կազմավորման գործընթաց սկիզբ է առել դեռևս 1964 թ.-ից:
>
Արման Լիպարիտի Ղարագուլյան

Դոցենտ | Սոցիալական փիլիսոփայության և բարոյագիտության ամբիոն
Կրթություն
1994 - 2002 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական` «Փոխակերպվող հասարակությունը որպես սոցիոմշակութային այլընտրանքների համակարգ», 2006 թ. ԵՊՀ

Աշխատանքային փորձ
2010 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ դոցենտ
2002 - 2010 թթ. ԵՊՀ ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Փիլիսոփայության հիմունքներ
Կիրառական փիլիսոփայություն
Գեղագիտություն
Տեղեկատվական հասարակություն
Սիրո մետաֆիզիկա
Հին Արևելքի բարոյական ուսմունքներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Արդի սոցիոմշակութային փոխակերպումներ
Տրանսպերսոնալ հոգեբանություն
Արևելյան փիլիսոփայություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2008 - 2010 թթ. ԳՊԿ

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն

(+374 10) 54-43-91 (ներքին 1-13)

Տագնապը որպես արդի սոցիոմշակութային ճգնաժամի ախտանիշ
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2018 № 2 (26), էջ 3-14
|
Գեղագիտություն. դասախոսությունների համառոտագրություններ
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ.: 2017թ․, 147 էջ
Փիլիսոփայության հիմունքներ
2016 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, էլեկտրոնային հրատարակություն, Երևան, 2016, 23 էջ
|
Ձեռքբերովի անօգնականությունը որպես հետխորհրդային իրականության սոցիոմշակութային ախտանիշ
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2016 № 1 (19), էջ 51-62
|
ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետը 50 տարեկան է
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2015 № 1 (16), էջ 73-75
|
Functional Peculiarities of Social Memory in Transforming Society (Սոցիալական հիշողության գործառական առանձնահատկությունները փոխակերպվող հասարակությունում)
2014 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 143.4, 2014 (№ 2), էջ 29-35
|
Առօրեականությունը որպես հոգևորի ձևավորման սոցիոմշակութային միջավայր
2014 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 142.4, 2014, էջ 33-42
|
Անցումային հասարակություն. դիցերից դեպի սիմուլյակր
2013 | Հոդված/Article
«Անցումային հասարակություն. հիիմնախնդիրներ, բարեփոխումներ», Գիտական նստաշրջանի նյութեր, Վանաձոր, «Սիմ» հրատ., 2013, էջ 25-40
Առօրեականությունը որպես իրականության կառուցարկման եղանակ
2012 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 138.4, Երևան 2012թ., էջ 20-27
|
Ոչ ձևական ցանցերի գործառութային փոխակերպման հիմնախնդիրը հետխորհրդային հասարակություններում
2011 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 135.4, Երևան 2011թ., էջ 16-23
|
Էթնիկ դիցերի սոցիալական գործառույթները
2010 | Հոդված/Article
«Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումներ», պրակ 7, Երևան, 2010, էջ 3-11
|
Սոցիալական դիցաբանությունը որպես փոխակերպվող հասարակության համակարաստեղծ գործոն
2009 | Հոդված/Article
«Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումներ», պրակ 6, Երևան, 2009, էջ 14-23
Փոխակերպվող հասարակություն եւ սոցիոմշակութային այլընտրանքներ
2009 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, «Լիմուշ», 2009, 112 էջ
Կայունությունը և անկայունությունը հասարակական զարացման համատեքստում
2008 | Հոդված/Article
«Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումներ», պրակ 4, Երևան, 2008, էջ 27-36
Ազատության հիմնախնդիրը փոխակերպվող հասարակությունում
2008 | Հոդված/Article
«Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումներ», պրակ 5, Երևան, 2008, էջ 23-35
Հետխորհրդային հասարակությունների վերափոխման հայեցակարգի հիմնախնդիրը
2007 | Հոդված/Article
«Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումներ», պրակ 3, Երևան, 2007, էջ 23-42
Հետխորհրդային փոխակերպումների ինստիտուտային չափումը
2006 | Հոդված/Article
«Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումներ», պրակ 2, Երևան, 2006, էջ 27-35
Համակարային ճնաժամի դրսեւորումները փոխակերպվող հասարակություններում
2005 | Հոդված/Article
«Վասն արդարության», Իրավական գիտամեթոդական հանդես, N 3, Վանաձոր, 2005, էջ 15-19
Սոցիոմշակութային այլընտրանքայնությունը եւ ռիսկի վերարտադրության հիմնահարցը անցումային հասարակություններում
2004 | Հոդված/Article
«Իմաստասիրական անդրադարձներ» ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2004, էջ 175-189
Արևմտյան սոցիոմշակութային արժեքների համաշխարհայնացման պրոբլեմը արդի քաղաքակրթական գործընթացներում
2003 | Հոդված/Article
«Հայոց փիլիսոփայական ակադեմիա», Երիտասարդ հետազոտողների ընկերակցություն, Գիտական նստաշրջանի զեկուցումներ, Երևան, «Գիտություն», 2003, էջ 57-60
Սոցիոմշակութային անորոշությունը տրանսֆորմացիոն գործընթացների համատեքստում
2002 | Հոդված/Article
«Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» ժողովածու, Երևան, «Նոյյան տապան», 2002, էջ 89-104
Կեցության տրանսֆորմացիոն դինամիզմը անցումային հասարակություններում
2002 | Հոդված/Article
«Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» ժողովածու, Երևան, «Նոյյան տապան», 2002, էջ 105-119