Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
Փիլ. և հոգեբանության ֆակուլտետի կազմավորման գործընթաց սկիզբ է առել դեռևս 1964 թ.-ից:
>
Դիանա Յուրայի Սարգսյան

Կրտսեր գիտաշխատող | Անձի և մասնագիտական գործունեության հոգեբանության գիտահետազոտական լաբորատորիա
Կրթությունը
2005 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ, փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Հայցորդ Ընդհուր հոգեբանություն մասնագիտացմամբ
1999 - 2004 թթ. ԵՊՄԻ Հոգեբանության և մանկավարժության ֆակուլտետ, Իրավաբան – հոգեբանի որակավորում, Հայաստան, Երևան
1989 - 1999 թթ. N177 Միջնակարգ դպրոց, ք. Երևան

Աշխատանքային գործունեություն
2005 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ, Անձի և մասնագիտական գործունեության հոգեբանության գ/հ լաբորատորիա, կրտսեր գիտաշխատող
2008 - 2010 թթ. Անձի մասնագիտական գործունեության և ինքնաիրականցման հոգեբանություն գիտական թեմա, Ավագ լաբորանտ
2010 թ-ից առ այսօր ՀՀ Արդարադատության Նախարարության իրավաբանական քոլեջ ՊՈԱԿ, Դասախոս, Իրավաբանական հոգեբանություն

Վերապատրաստումներ
09/2006 - 12/2007 թթ.Երևանի տեսողության խնդիրներով երեխաների թիվ 14 հատուկ դպրոց, Երևան, Հայաստան
03/2009 - 06/2010 թթ. Հաղորդակցման հմտությունների զարգացման հոգեբանական մարզում, Խմբավար
19/07/2008 - 21/07/2008 թթ. «Տրավմատիզմ, Հիշողություն և մշակույթ» Հայ-ֆրանսիական միջազգային գիտաժողով, Մասնակից, Երևան, Գյումրի, Հայաստան
01 - 07/11/2009 թ. Տառապանքի հետազոտություն և պրակտիկա, Միջազգային խմաբային աշխատանք, Հավատարմագրված մասնակից, Գերմանիա, Ենա
14/04/2011 - 17/04/2011 թթ. «Համաշխարհային հոգեբուժության ասոցացիայի տարածքային գիտաժողով»,Մասնակից, Երևան, Հայաստան
02 - 08/10/2011 թ. Տառապանքի հետազոտություն և պրակտիկա, Միջազգային խմաբային աշխատանք, Հավատարմագրված մասնակից, Վրաստան, Թբիլիս

Կարդացվող դասընթացներ
Հոգեբանության հիմունքներ, Հատուկ հոգեբանություն և մանկավարժություն, Իրավաբանական հոգեբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Զարգացման հոգեբանություն, Տարիքային հոգեբանություն, Հատուկ հոգեբանություն

Լեզուների իմացություն
Հայերեն (մայրենի), Ռուսերեն (լավ), Անգլերեն (լավ)

Համակարգչային հմտություններ
Microsoft Office, SPSS, Internet

Психологическая безопасность в системе человек - транспорт
2017 | Գիրք/Book
Изд. ЕГУ. 2017, 84 стр.
Սովորողի ինքնուրույնության և մասնագիտական ինքնորոշման հոգեբանական գնահատում
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 78 էջ
Саргсян Д. Ю. , Виласян Г. Г., Мнацаканян Б. Х.
Роль теории Л.С. Выготского в развитии психологической мысли Армении
2016 | Հոդված/Article
Культурно-историческая психология: от научной революции к преобразованию социальных практик: Материалы XVII Международных чтений памяти Л.С. Выготского. 2016, стр. 26-30
Психологический аспект формирования профессиональной компетентности у студентов вузов с учетом фактора самостоятельности
2016 | Հոդված/Article
Ввсшая школа: опыт, проблемы, перспективы. 2016, стр. 281-285
Տեսողության խնդիրներով դեռահասի անձի հոգեբանական անվտանգության ապահովման կարևորությունը
2016 | Հոդված/Article
Փորձարարական հետազոտությունները հոգեբանության մեջ: 2016, 102-107 էջ, Հայաստան
|
Մասնագիտական ինքնորոշման և կայացման հոգեբանական ուղղորդումը կրթական համակարգում
2015 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2015թ․, 76 էջ
|
Քենեթ Գրեհմերի «Քամին ուռիների մեջ» վեպի կերպարների հոգեբանական վերլուծություն (թարգմանության հոգելեզվաբանական հիմնախնդիր)
2015 | Հոդված/Article
Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները 5-րդ, 2015, 57-60 էջ
|
Ներառական կրթության կազմակերպման սոցիալ-հոգեբանական դժվարությունները
2015 | Հոդված/Article
«ՀՀ սահմանամերձ գոտու ազգաբնակչության հոգեբանամանկավարժական հիմնախնդիրները» միջբուհական հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, «ՍԻՄ տպագրատուն», Իջևան, 2015, էջ 199-203
Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց հոգեբանական առանձնահատկությունների հետազոտման հիմնախնդիրները
2014 | Հոդված/Article
Հատուկ կրթության հիմնախնդիրները գիտամեթոդական հանդես, N1., ԵՊՄՀ, Երևան, 2014, 43-48 specedu.am
Մասնագիտական ուղղորդման հոգեբանական տեխնոլոգիաների մշակման հիմնախնդիրը
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ 95-ամյակին և ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի 50-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2014, էջ 430-432
Անձի հոգեբանական անվտանգության հիմնախնդրի ուսումնասիրությունը տարբեր մոտեցումներում
2014 | Հոդված/Article
«Հանրային կառավարում» գիտական հանդես (հատուկ թողարկում), № 3-4, «Պետական ծառայություն» հրատ., Երևան, 2014, էջ 353 – 358
Տեսողության խնդիրներով դեռահասների անձի հոգեբանական անվտանգության գնահատումը
2012 | Հոդված/Article
ՙՓորձարարական հետազոտությունները հոգեբանությունում՚ գիտական հոդվածների ժողովածու: Էդիթ Պրինտ հրատ., Երևան, 2012, էջ 62-70:
Սահմանափակ կարողություններով անձի նկատմամբ սոցիալական կարծրատիպերի հաղթահարման խնդիրը
2012 | Հոդված/Article
«Հոգեբանական ծառայությունների կազմակերպումը Հայաստանում» համաժողովի նյութեր, Երևան, 2012, էջ 45-47
Visual disability children’s psychological safety investigation
2011 | Թեզիս/Thesis
Armenian Journal of Mental Health, Regio¬nal Meeting of the World Psychiatric Association, Yerevan, Armenia, April 14-17, 2011, p. 97
Անձի ինքնիրացման հիմնախնդիրը
2011 | Գիրք/Book
Ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ, 2011, 102 էջ
Իմացական գործընթացների դրսևորման առանձնահատկությունները տեսողության խնդիրների ժամանակ
2010 | Հոդված/Article
«Զանգակ-97», N 3-4, Երևան, 2010, 79-84 էջ
Անձի հոգեբանական անվտանգության հիմնախնդիրները
2009 | Գիրք/Book
Կոլեկտիվ մենագրություն, ԵՊՀ, Երևան, 2009, 43-51 էջեր
Տեսողության խնդիրներով երեխաների ինքնասպասարկման հմտությունների հոգեբանական նշանակությունը
2009 | Հոդված/Article
«Անձի զարգացման հիմնախնդիրները» միջազգային գիտաժողովի նյութերի, ԵՊՀ, Երևան, 2009, 168-171 էջեր
Ս. Դ. Սարգսյան , Է. Ա. Մուրադյան
Ինքնիրացման հիմնախնդիրը հոգեբանության մեջ
2009 | Հոդված/Article
«Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրները» միջբուհական կոնսերցիումի գիտական հանդես, N-2, Երևան, 2009, էջ 125-131
Հատուկ գիշերօթիկ դպրոցում սովորողների հոգեբանական նկարագիրը
2008 | Հոդված/Article
«Հոգեբանություն և կյանք», N 1-2, «Զանգակ -97», Երևան, 2008, 13-16 էջեր
Մասնագիտական ինքնաիրացման գործընթացի հոգեբանական հետազոտությունների արդիականությունը
2008 | Հոդված/Article
Գիտաժողովի նյութեր, ԵՊՀ, Երևան 2008, 54-56 էջեր
Կոմպենսացիայի հոգեբանական նշանակությունը տեսողության անկարողության ժամանակ
2007 | Հոդված/Article
«Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2007, 200-204 էջեր
Արտթերապիան տեսողության խանգարումներով երեխաների հոգեբանական անվտանգության ապահովման գործընթացում
2007 | Հոդված/Article
«Կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները հոդվածների ժողովածու», Երևան, 2007, 143-149 էջեր