Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
Փիլ. և հոգեբանության ֆակուլտետի կազմավորման գործընթաց սկիզբ է առել դեռևս 1964 թ.-ից:
>
Նվարդ Արեգի Գրիգորյան

Կրտսեր գիտաշխատող | Անձի և սոցիալական միջավայրի գիտահետազոտական լաբորատորիա
Կրթություն
2011 - 2015 թթ. Ասպիրանտ (Հոգեբանության տեսություն և պատմություն), Երևանի Պետական Համալսարան,Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, հոգեբանության ամբիոն
2009 - 2011 թթ. Մագիստրոսի աստիճան (Անձի հոգեբանություն և հոգեբանական խորհրդատվություն,)Երևանի Պետական Համալսարան, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, հոգեբանության ամբիոն
2005 - 2009 թթ. Բակալավրի աստիճան,Երևանի Պետական Համալսարան, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, հոգեբանության ամբիոն

Աշխատանքային փորձ
2013 թ-ից առ այսօր դասախոս, Երևանի պետական համալսարան, Անձի հոգեբանության ամբիոն
2011 թ-ից առ այսօր կրտսեր գիտաշխատող «Անձ և սոցիալական միջավայր» գ/հ լաբորատորիա, Երևանի պետական համալսարան

Կարդացվող դասընթացներ
Դիֆերենցիալ հոգեբանություն և պրակտիկում (լաբորատոր)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Մշակութային արժեքներ, համոզմունքներ, ինքնակարգավորման վարքաձևեր, քաղաքացիական ներգրավվածություն

Մասնակցություն մասնագիտական դասընթացների
Քաղաքացիական ակտիվիզմը որպես Հայաստանի քաղհասարակության նոր բաղադրիչ (2014-2016), Թուրփանջյան հասարակական ուսումնասիրությունների կենտրոն, Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարան - հետազոտող
Առաջխաղացում թե խոչընդոտում: Կանանց ակադեմիական կարիերայի սոցիալ-մշակութային գործոնները ( 2014 հունվար - 2014դեկտեմբեր ), Երևանի պետական համալսարան - հետազոտող
Արժեքներ, համոզմունքներ և սոցիալական վարք. առանձնահատկությունները ժամանակակից հայ հասարակությունում (2011-2013), Երևանի պետական համալսարան - հետազոտող

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն

Աջակցությո՞ւն, թե՞ կանխում. ՀՀ բարձրագույն կրթական համակարգում կանանց ակադեմիական կարիերայի կառուցման սոցիալ-մշակութային գործոնները
2016 | Հոդված/Article
Գենդերային հիմնախնդիրները ժամանակակից Հայաստանում. հետազոտությունից դեպի քաղաքականություն (գիտաժողովի նյութեր), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 107-129
Ժողովրդական ասացվածքները որպես համոզմունքների ձևավորման հիմքեր: Անձի հոգեբանության տեսական և կիրառական հարցեր
2016 | Հոդված/Article
Գիտական հոդվածների ժողովածու: Անձ և սոցիալական խնդիրներ: «Ասողիկ» հրատ., Երևան 2016թ., էջ 193-210
|
The relationship between life satisfaction and entitlement attitudes among Armenian students
2016 | Թեզիս/Thesis
European Conference on Personality. 2016, p. 309
|
Անձնային գծերի և իրավահավակնության փոխհարաբերության առանձնահատկությունները
2016 | Հոդված/Article
Փորձարարական հետազոտությունները հոգեբանության մեջ. Երիտասարդ հոգեբանների գիտական հոդվածների ժողովածու: 2016թ․, 16-21 էջ, Հայաստան
|
Անձի ինքնակարգավորման վարքաձևերի և իրավահավակնության փոխհարաբերության խնդիրը
2015 | Հոդված/Article
Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները V միջազգային գիտաժողովի նյութեր, հոկտեմբեր 23-25, 2015, էջ 90-93
|
Culture, values, beliefs: behaviour guidelines in changing Armenian society
2014 | Գիրք/Book
Yerevan, 2014, 140 pages
Does culture matter in universal structure of social axioms? Factor analysis results from armenian sample
2014 | Թեզիս/Thesis
17th European Conference on Personality: Book of abstracts: 15-19 July, 2014, Lausanne, Switzerland, p. 301
Մշակույթ, արժեքներ, համոզմունքներ. վարքի կողմնորոշիչները փոփոխվող հայ հասարակությունում
2014 | Գիրք/Book
Կոլեկտիվ մենագրություն. հեղինակային հրատարակչություն, Երևան, 2014թ., 164 էջ
Հանրակրթական ուսումնական աստատությունների ուսուցիչների հոգեբանական անվտանգության հիմնախնդիրը
2014 | Թեզիս/Thesis
«Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները» միջազգային գիտաժողովի նյութեր, հոկտեմբեր 28-30, 2011, էջ 358-360
Մշակույթում տարածված հաղորդակցման ոճերն ու անձի ինքնակարգավորման վարքաձևերը
2014 | Հոդված/Article
«Արդիականության մարտահրավերները. փիլիսոփայական և հոգեբանական հիմնախնդիրներ» ԵՊՀ 95-ամյակին և ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի 50-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, հոկտեմբեր, 2014, էջ 258-262
Անձնային գծերը որպես ինքնակարգավորման վարքաձևերի ընտրության նախապայման
2013 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 141.4, 2013, էջ 66-75
|
Սոցիալական աքսիոմների առանձնահատկությունները. ուսումնասիրություն հայկական ընտրանքի օրինակով
2013 | Հոդված/Article
«Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները» 4-րդ միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, Հայաստան, հոկտեմբեր 25-27, 2013, էջ 61-64
Relationship between personality traits and self-regulation strategies
2012 | Թեզիս/Thesis
16th European Conference on Personality: Book of abstracts: Italy, 2012, p. 2012