Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
Փիլ. և հոգեբանության ֆակուլտետի կազմավորման գործընթաց սկիզբ է առել դեռևս 1964 թ.-ից:
>
Տեսական փիլիսոփայության, տրամաբանության և հռետորիկայի ամբիոն
Սոցիալական փիլիսոփայության, բարոյագիտության և գեղագիտության ամբիոն
Փիլիսոփայության պատմության ամբիոն
Ընդհանուր հոգեբանության ամբիոն
Սոցիալական և կլինիկական հոգեբանության ամբիոն
Անձի հոգեբանության ամբիոն
Անձի և մասնագիտական գործունեության հոգեբանության գիտահետազոտական լաբորատորիա
Փորձարարական հոգեբանության գիտահետազոտական լաբորատորիա
Անձի և սոցիալական միջավայրի գիտահետազոտական լաբորատորիա