Ֆիզիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Physics
Ֆիզիկամաթեմատիկական կադրերի պատրաստումը համալսարանում սկսվել է 1922 թվականից:
>

Բակալավրիատ

Ֆիզիկա

Միջուկային ռեակտորների ֆիզիկա


Մագիստրատուրա

Տեսական ֆիզիկա

Մակրոմոլեկուլների ֆիզիկա

Միջուկային ֆիզիկա և ատոմային էներգետիկա

Օպտիկա

Պինդ մարմնի ֆիզիկա

Աստղաֆիզիկա

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
Ս. Մ. Շահինյան
Многофотонные явления в тонких квантующих проволоках (Բազմաֆոտոն երևույթները բարակ քվանտացնող լարերում)
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1977, #3, էջ 47-49 (ռուսերեն)
|
Զ. Հ. Կասամանյան, է. Ս. Յուզբաշյան
Функция Грина одномерной контактной задачи (Միաչափ կոնտակտային խնդրի Գրինի ֆունկցիան)
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1977, #3, էջ 43-46 (ռուսերեն)
|
Ա. Ե. Մամասախլիսով, Ե. Շ. Մամասախլիսով
The conductivity of the monolayer of complexes of DNA with quantum dots in the presence of intercalating ligands (ԴՆԹ-ի կոմպլեքսների քվանտային կետերի հետ մոնոլեյերների հաղորդունակությունը փոխկապակցվող լիգանդների ներկայությամբ)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2019, հ. 53, #3, էջ 203-207
|
Լ. Ս. Սիմոնյան
The representation of functions by Walsh double system in weighted L_μ^p[0,1)^2-spaces (Ֆունկցիանների ներկայացումն Ուոլշի կրկնակի համակարգով L_μ^p[0,1)^2 կշռային տարածություններում)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2019, հ. 53, #3, էջ 156-162
|
Լ. Գ. Պետրոսյան
Исследование гидродинамического поведения многокомпонентного континуума с асимметрическим тензором напряжения. 2. Феноменологические уравнения. Перекрестные эффекты (Լարման ասիմետրիկ տենզոր ունեցող բազմակոմպոնենտ հոծ միջավայրի հիդրոդինամիկական վարքի հետազոտությունը: 2. Ֆենոմենոլոգիական հավասարումները: Խաչվող էֆեկտներ)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1977, #2, էջ 74-80 (ռուսերեն)
|