Ֆիզիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Physics
Ֆիզիկամաթեմատիկական կադրերի պատրաստումը համալսարանում սկսվել է 1922 թվականից:
>

Բակալավրիատ

Ֆիզիկա

Միջուկային ռեակտորների ֆիզիկա

Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա


Մագիստրատուրա

Տեսական ֆիզիկա

Մակրոմոլեկուլների ֆիզիկա

Միջուկային ֆիզիկա և ատոմային էներգետիկա

Մաթեմատիկական ֆիզիկայի մեթոդներ,գծային և ոչ գծային մոտարկումներ

Օպտոէլեկտրոնիկա և ֆոտոնիկա

Օպտիկա

Պինդ մարմնի ֆիզիկա

Աստղաֆիզիկա

Քվանտային տեխնոլոգիաների ֆիզիկա

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
Մ. Վ. Մինասյան, Հ. Ե. Խաչատրյան
Определение плотности и неоднородности распределения поверхностных зарядов при изготовлении структур МДП (Մակերևութային լիցքերի խտության և բաշխման անհամասեռության որոշումը ՄՊԿ ստրուկտուրաներ պատրաստելիս)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1981, #2, էջ 148-151 (ռուսերեն)
|
Օ. Պ. Անիսիմովա, Գ. Ա. Վարդանյան, Դ. Մ. Սեդրակյան
Некоторые свойства вакансий в твердом растворе He3-He4 (He3-He4 պինդ լուծույթում վականսիաների հատկությունների մասին)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1981, #2, էջ 55-60 (ռուսերեն)
|
Մ. Ա. Ստեփանյան
Study of the swelling of the phospholipid bilayer, depending on the angle between the inclination of the dipole fragments and the plane of the lamella (Ֆոսֆոլիպիդային երկշերտի ուռճացման ուսումնասիրումը, կախված լամելի հարթության նկատմամբ դիպոլային ֆրագմենտի թեքության անկյունից)
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2018, հ. 52, #3, էջ 217-221
|
Կ. Ա. Պետրոսյան
Influence of hydrodynamic flows on the optical properties of hybrid aligned nematic liquid crystals (Հիդրոդինամիկական հոսքերի ազդեցությունը հիբրիդ կողմնորոշմամբ նեմատիկ հեղուկ բյուրեղի օպտիկական հատկությունների վրա )
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2018, հ. 52, #3, էջ 213-216
|
Effect of donor impurity on Aharonov–Bohm oscillations in a double quantum ring with Gaussian confinement (Դոնորային խառնուկի ազդեցությունը գաուսյան սահմանափակմամբ կրկնակի քվանտային օղակում Ահարոնով–Բոհմի տատանումների վրա)
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2018, հ. 52, #3, էջ 157-160
|