Ֆիզիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Physics
Ֆիզիկամաթեմատիկական կադրերի պատրաստումը համալսարանում սկսվել է 1922 թվականից:
>

Բակալավրիատ

Ֆիզիկա

Միջուկային ռեակտորների ֆիզիկա

Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա


Մագիստրատուրա

Տեսական ֆիզիկա

Մակրոմոլեկուլների ֆիզիկա

Միջուկային ֆիզիկա և ատոմային էներգետիկա

Մաթեմատիկական ֆիզիկայի մեթոդներ,գծային և ոչ գծային մոտարկումներ

Օպտոէլեկտրոնիկա և ֆոտոնիկա

Օպտիկա

Պինդ մարմնի ֆիզիկա

Աստղաֆիզիկա

Քվանտային տեխնոլոգիաների ֆիզիկա

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
Ֆ. Ա. Թալալյան
Последовательности множеств и равномерное распределение (Բազմությունների հաջորդականություններ և հավասարաչափ բաշխում)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1987, #3, էջ 3-8 (ռուսերեն)
|
Ս. Ա. Հակոբյան , Ա. Ա. Վարդանյան, Յու. Ս. Չիլինգարյան
Особенности распределения температурного поля и пути устранения температурных градиентов при высокочастотной варке особо чистых стекол (Գերմաքուր ապակիների բարձրահաճախային սինթեզի ժամանակ ջերմային դաշտի բաշխման և ջեր¬մաստիճանային գրադիենտի վերացման մասին)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #2, էջ 136-139 (ռուսերեն)
|
Հ. Ս. Կարայան , Ա. Գ. Չիբուխչյան
Definition of control signals for performing certain gates by Kerr cells in a nonlinear resonator (Ոչ գծային ռեզոնատորում Կերի բջիջների միջոցով կառավարվող ազդանշանների սահմանումը որոշ քվանտային փականների համար)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #2, էջ 199-201
|
Calculation of central moments of differential melting curve of DNA molecule (ԴՆԹ-ի մոլեկուլի հալման դիֆերենցիալ կորի կենտրոնական մոմենտների հաշվարկը)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #2, էջ 187-192
|
Զ. Ա. Կասմանյան, Ա. Կ. Չոբանյան, Ա. Ժ. Խաչատրյան
Наклонное падение света на сверхрешетку (Լույսի թեք անկումը գերցանցի վրա)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1993, #1, էջ 128-131 (ռուսերեն)