Ֆիզիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Physics
Ֆիզիկամաթեմատիկական կադրերի պատրաստումը համալսարանում սկսվել է 1922 թվականից:
>
DNA protection from radiation damage (ԴՆԹ-ի պաշտպանությունը ճառագայթահարման վնասվածքներից )
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #2, էջ 86-90
|
Minas Sukiasyan , Narek Karapetyan, Hrach Toneyan , Aghavni Kutuzyan , Levon Mouradian
Measurement of the ultrashort pulse spectral phase based on dispersive Fourier transformation
2019 | Հոդված/Article
Appl. Opt. 58, 2817-2822 (2019)
Լ. Գ. Պետրոսյան
К вопросу течения структурных жидкостей в окрестности критической точки (Կրիտիկական կետի շրջակայքում ստրուկտուրային հեղուկների հոսքի հարցի վերաբերյալ)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1980, #1, էջ 24-30 (ռուսերեն)
|
Լ. Գ. Պետրոսյան
Осесимметричное течение несимметричной несжимаемой вязкой электропроводной жидкости вблизи критической точки в магнитном поле (Մագնիսական դաշտում կրիտիկական կետին մոտ ոչ սիմետրիկ անսեղմելի մածուցիկ էլեկտրահաղորդիչ հեղուկի առանցքասիմետրիկ հոսքը)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1980, #2, էջ 36-41 (ռուսերեն)
|
Պ. Պ. Յասեմ
Влияние мочевины на термостабильность ДНК (Կարբամիդի ազդեցությունը ԴՆԹ-ի ջերմակայունության վրա)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1980, #3, էջ 145-146 (ռուսերեն)
|
Ա. Մ. Եղիազարյան
К вопросу об однозначной расшифровке рентгеновских муаровых картин (Ռենտգենյան Մուարի պատկերների միարժեք վերծանման մասին)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1980, #3, էջ 60-64 (ռուսերեն)
|
Զ. Հ. Կասամանյան, է. Ս. Յուզբաշյան
К теории энергетического спектра сверхрешетки из гетеропереходов. II (Հետերոանցումներով գերցանցի էներգետիկ սպեկտրի մասին. II)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1980, #3, էջ 56-59 (ռուսերեն)
|
Մ. Վ. Մինասյան, Հ. Ե. Խաչատրյան
Определение плотности и неоднородности распределения поверхностных зарядов при изготовлении структур МДП (Մակերևութային լիցքերի խտության և բաշխման անհամասեռության որոշումը ՄՊԿ ստրուկտուրաներ պատրաստելիս)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1981, #2, էջ 148-151 (ռուսերեն)
|
Օ. Պ. Անիսիմովա, Գ. Ա. Վարդանյան, Դ. Մ. Սեդրակյան
Некоторые свойства вакансий в твердом растворе He3-He4 (He3-He4 պինդ լուծույթում վականսիաների հատկությունների մասին)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1981, #2, էջ 55-60 (ռուսերեն)
|
Մ. Ա. Ստեփանյան
Study of the swelling of the phospholipid bilayer, depending on the angle between the inclination of the dipole fragments and the plane of the lamella (Ֆոսֆոլիպիդային երկշերտի ուռճացման ուսումնասիրումը, կախված լամելի հարթության նկատմամբ դիպոլային ֆրագմենտի թեքության անկյունից)
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2018, հ. 52, #3, էջ 217-221
|