Ֆիզիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Physics
Ֆիզիկամաթեմատիկական կադրերի պատրաստումը համալսարանում սկսվել է 1922 թվականից:
>
Ս. Մ. Շահինյան
Многофотонные явления в тонких квантующих проволоках (Բազմաֆոտոն երևույթները բարակ քվանտացնող լարերում)
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1977, #3, էջ 47-49 (ռուսերեն)
|
Զ. Հ. Կասամանյան, է. Ս. Յուզբաշյան
Функция Грина одномерной контактной задачи (Միաչափ կոնտակտային խնդրի Գրինի ֆունկցիան)
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1977, #3, էջ 43-46 (ռուսերեն)
|
Ա. Ե. Մամասախլիսով, Ե. Շ. Մամասախլիսով
The conductivity of the monolayer of complexes of DNA with quantum dots in the presence of intercalating ligands (ԴՆԹ-ի կոմպլեքսների քվանտային կետերի հետ մոնոլեյերների հաղորդունակությունը փոխկապակցվող լիգանդների ներկայությամբ)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2019, հ. 53, #3, էջ 203-207
|
Լ. Ս. Սիմոնյան
The representation of functions by Walsh double system in weighted L_μ^p[0,1)^2-spaces (Ֆունկցիանների ներկայացումն Ուոլշի կրկնակի համակարգով L_μ^p[0,1)^2 կշռային տարածություններում)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2019, հ. 53, #3, էջ 156-162
|
Լ. Գ. Պետրոսյան
Исследование гидродинамического поведения многокомпонентного континуума с асимметрическим тензором напряжения. 2. Феноменологические уравнения. Перекрестные эффекты (Լարման ասիմետրիկ տենզոր ունեցող բազմակոմպոնենտ հոծ միջավայրի հիդրոդինամիկական վարքի հետազոտությունը: 2. Ֆենոմենոլոգիական հավասարումները: Խաչվող էֆեկտներ)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1977, #2, էջ 74-80 (ռուսերեն)
|
Ս. Վ. Իզմայլով, Ց. Ա. Մինասիան
Возможная модель "долгих ловушек" носителей в полупроводниках (Կիսահաղորդիչներում հոսանքակիրների "երկարատև թակարդների" հնարավոր մոդելը)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1978, #3, էջ 59-64 (ռուսերեն)
|
Մ. Մ. Մկրտչյան, Դ. Մ. Սեդրակյան
К теории столкновительно-радиационных переходов (Բախումնաճառագայթային անցումների տեսության վերաբերյալ)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1978, #3, էջ 53-58 (ռուսերեն)
|
Լ. Գ. Պետրոսյան
Исследование гидродинамического поведения многокомпонентного континуума с асимметрическим тензором напряжения. 3. Пристеночный и приосевой эффекты в пуазейловском течении суспензии (Լարման սիմետրիկ տենզոր ունեցող բազմակոմպոնենտ հոծ միջավայրի հիդրոդինամիկական վարքագծի հետազոտությունը: 3. Էֆեկտներ պատի և առանցքի մոտ սուսպենզիայի պուազեյլային հոսքում)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1978, #2, էջ 46-54 (ռուսերեն)
|
Ա. Վ. Հովսեփյան , Ի. Ն. Հայրապետյան
Расчет выгорания водо-водяных цилиндрических реакторов на малой ЭВМ (Գլանային ռեակտորների վառելիքի այրման հաշվարկը փոքր ԷՀՄ-ով)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1978, #1, էջ 71-75 (ռուսերեն)
|
Вложенные бесстолкновительные эллипсоиды (Ներդրված ոչ բախումային էլիպսոիդներ)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1978, #1, էջ 62-70 (ռուսերեն)
|