Ֆիզիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Physics
Ֆիզիկամաթեմատիկական կադրերի պատրաստումը համալսարանում սկսվել է 1922 թվականից:
>
Մարտին Սարգսի Սաքանյան

Գիտաշխատող | Ֆիզիկայի ֆակուլտետ
Կրթություն
1964 – 1969 թթ. Ֆիզիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ

Գիտական աստիճան
Ֆիզմաթգիտ. Թեկնածու, “Դիսլոկացիաներիազդեցությունըսիլիցիումիբյուրեղներիմիկրոպլաստիկության և էլեկտրականհատկություններիվրա”, 1989, Կ.055.01.011 ԵՊՀ մասնագիտականխորհուրդ

Աշխատանքայինփորձ
1961 - 1962 թթ. բանվոր, հակաժանտախտային կայան
1962 - 1963 թթ. 4-րդ կարգի փականագործ, փոստարկղ 13
1968 - 1969 թթ. ԵՊՀ, ուսումնական վարպետ
1969 - 1970 թթ. ԵՊՀ-ի պինդ մարմնի ֆիզիկայի գիտահետազոտական լաբորատորիայի կրտսեր գիտ. աշխատող
1970 - 1987 թթ. նույն լաբորատորիայում ավագ ինժեներ
1987 - 1991 թթ. կրտսեր գիտ. աշխատող ԵՊՀ-ի «ռենտգենային ճառագայթների նյութի հետ» կոհերենտ փոխազդեցության պրոբլեմային լաբորատորիա
1991 - 1992 թթ. նույն լաբորատորիայում ավագ գիտ. աշխատող
1992 - 1996 թթ. 92 - 1109 թեմայի ղեկավար
1996 - 1999 թթ. 96 - 906 թեմայի վարող գիտ. աշխատող
1999 - 2002 թթ. ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության «գիտության և գիտատեխնիկական քաղաքականության» վարչության պետի տեղակալ
2002 - 2004 թթ. նույն վարչության գլխավոր մասնագետ
2003 - 2005 թթ. «Էներգաչափ» ՓԲԸ-ի գլխավոր ճարտարագետ
2004 - 2005 թթ. ԵՊՀ-ի պինդ մարմնի ֆիզիկայի գիտահետազոտական լաբորատորիայի վարող գիտ. աշխատող
2005 թ. նույն լաբորատորիայում գիտ. աշխատող

Կարդացվող դասընթացներ
Դոզիմետրիյա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ակուստիկ մեթոդներով պինդ մարմինների ֆիզիկակական հատկությունների ուսումնասիրություն, Ռեակտորի իրանի մետաղի ծերացման տարբեր մեխանիզմների առկայության պայմաններում` նեյտրոնային և գամմա ճառագայթում, հոգնածություն, ջերմայինհարված, փխրունացման պրոցեսի ուսումնասիրությունը

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
ՄԱԷԳ-իդրամաշնորԱՌՄ 4. 004. «Վերահսկմանչքայքայողմեթոդներիզարգացում»

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Nucleation in pressure chamber as a rezult of a direct graphite-to-diamond transition.Stochastic appromaximation
2016 | Հոդված/Article
International Conference on Electron,Pozitron, Neutron and X-Ray Scattering under External Influences. 2016, p. 166-174
|
Азизбекян Л. А., Саркисян А. М., Саканян М. С.
К расчету усредненных параметров неоднородных материалов
2016 | Գիրք/Book
Материалы международной научной конференции посвещенной 75-летию основаниоя государственного аграрного университета Армении, Ереван 2006, 199-203
Саканян С., Тадевосян А. А., Саканян Р., Саканян М.
Упругое воздействие акустических волн на диффузию
2007 | Գիրք/Book
Հ.Պ.Մ.Հ. գիտականտեղեկագիր, N1-2,2007, 1-2
Изменение концентрации точечных дефектов на активных дислокациях под влиянием освещения в монокристаллах
2005 | Հոդված/Article
Известия НАН, Армения, Физика, т 40, N-4, 2005, 301-305
Դ. Զադոյան, Ռ. Սաքանյան, Մ. Սաքանյան
Ուլտրաձայնային ազդեցությունը մետաղների ֆիզիկական և մեխանիկական հատկությունների վրա
2003 | Գիրք/Book
Գյուղ, էկոնոմիկայի ԿՀՀ-ի գիտական հոդվածների ժողովածու N-4, 2003, 80-82
Влияние пластической деформации на поглащение ультразвука в кристаллах.CdS
2000 | Հոդված/Article
Известия НАН, Армения, Физика, т 35, N-3, 2000,162-166
Изучение микропластичности кристаллов. ZS
1992 | Թեզիս/Thesis
Межвуз. Сб. н/т Физика, 1992, вып.1, 62-63
Влияние примесей на микропластичность кварца
1990 | Հոդված/Article
Изв. АН Арм. ССР, физика, 1990, т.25, В.6, 360
Внутреннее трение в экструдированных биметаллических материалов
1988 | Հոդված/Article
Порошковаяметалургия, 1988, N-2, 67-69
Внутреннее трение порошковых экструдированных материалов
1988 | Հոդված/Article
Межвуз. Сб. н/т “Структура и свойства порошковых матерялов.” 1988, 72-76
Автосимулированная диффузия в кристаллах кремения и кварца
1987 | Հոդված/Article
Межвуз. Сб. Научных трудов физика, 1987, 218-219
Մ. Ս. Սաքանյան , Ա. Հ. Դուրգարյան
Влияние ультразвука на электрические папараметры деформированных кристаллов кремния (Ուլտրաձայնի ազդեցությունը Si դեֆորմացված բյուրեղների էլեկտրական հատկությունների վրա)
1986 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #2, էջ 156-157 (ռուսերեն)
|
Մ. Ս. Սաքանյան , Ա. Հ. Դուրգարյան
Временная зависимость электрических и механических характеристик деформированных и гамма-облученных кристаллов кремния (Ռեֆորմացված և գամմա ճառագայթման ենթարկված բյուրեղների էլեկտրական և մեխանիկական հատկությունների ժամանակային կախումը)
1986 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #1, էջ 91-94 (ռուսերեն)
|
Саканян М. С. , Дургарян А. А., Гардилян Р. С.
Влияние освещения Поглощение ультразвука в кристалах германия и кремния
1974 | Հոդված/Article
Изв. АН Арм. ССР физика 9, 1974, 441-444