Ֆիզիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Physics
Ֆիզիկամաթեմատիկական կադրերի պատրաստումը համալսարանում սկսվել է 1922 թվականից:
>
Սամվել Գերասիմի Գևորգյան

Առաջատար գիտաշխատող | Ֆիզիկայի ֆակուլտետ
Կրթություն
Փետր. 1974 - ապր. 1977 Ինժեներ-ֆիզիկոս՝ պինդ մարմնի ֆիզիկա (ՊՄՖ) մասնագիտությամբ,
Մոսկվայի ինժեներա-ֆիզիկական ինստիտուտ (МИФИ), ակադ. Ն.Գ. Բասովի անվ. ֆիզիկայի հատուկ ֆակուլտետ (ՖՀՖ), Մոսկվա, ՍՍՀՄ – Գերազանցիկի Դիպլոմ՝ ՅԱ(Я) № 288563:
Սեպտ.1971 - փետր. 1974 Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ), Ֆիզիկայի ֆակուլտետ, պինդ մարմնի ֆիզիկայի ամբիոն, Երևան, Հայկական ՍՍՀ, 375025, ՍՍՀՄ:
Սեպտ.1968 - հուն. 1971 Երևանի պետական համալսարանին առընթեր, Արտաշես Շահինյանի անվ. Ֆիզիկա-մաթեմատի¬կական Հատուկ դպրոց (ֆիզ-մաթ դպրոց), Երևան, Հայկական ՍՍՀ, 375025, ՍՍՀՄ
Սեպտ.1961 - հուլ. 1968: 26 կոմիսարների անվ. No. 10 դպրոց,Երևան, Հայկական ՍՍՀ, 375025, ՍՍՀՄ

Գիտական աստիճան
21 դեկտ. 2010թ.Գիտությունների դոկտոր (ֆիզ.-մաթ.) – Վկայագիր՝ Բ №00838, Ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտ (ՖԿՊՖ), Գիտությունների ազգային ակադեմիա (ԳԱԱ), Հր. Ներսիսյանի 25, Երևան, 0014, Հայաստան:
« Գերհաղորդականության թույլ արտահայտված առանձնահատկու¬թյունների ուսումնասիրումը ռադիոհաճախականային նոր մեթոդների կիրառումով» – Վկայագիր՝ Բ №00838;
“ Investigation of weakly expressed peculiarities of supercon-ductivity with application of new RF methods” – Diploma: B №00838;
“Исследование слабо выраженных особенностей сверхпроводимости с примене¬нием новых РЧ методов” – Диплом: Б №00838

23 նոյեմբ. 1989թ.Ֆիզ-մաթ. գիտությունների թեկնածու (սովետական ֆ.-մ.գ.թ.)Դիպլոմ՝ ՖՄ № 038264,
Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ (ՖՀԻ), իտությունների ազգային ակադեմիա (ԳԱԱ),
Գիտավան ՖՀԻ, Աշտարակ-2, 378410, Հայկ. ՍՍՀ, ՍՍՀՄ
« Իոնացնող ճառագայթումների դետեկտումը գերտաք, գերհաղորդիչ գնդիկների միջոցով » – Դիպլոմ՝ ՖՄ № 038264;
“Detecting of ionizing radiation by means of superheated superconduc¬ting grains” – Diploma: FM № 038264;
“Детектирование ионизирующего излучения пере-гретыми сверхпроводящими гранулами” – Диплом: M № 038264:

Գիտական կոչում
28 ապրիլի 2012թ. -պրոֆեսոր (Ֆիզիկա մասնագիտութ.) – Դիպլոմ՝ Պ № 00772,
Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ), Ալեք Մանուկյան 1, Երևան, 0025, Հայաստանի Հանրապետութ. (Հայաստան)

Աշխատանքային փորձ
2003-առ այսօր, Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ), Ֆիզիկայի ֆակուլտետ,
Պինդ մարմնի ֆիզիկայի (ՊՄՖ) ամբիոն, Երևան, 0025, Հայաստանի հանրապետ. (Հայաստան)
Պրոֆեսոր (սկսած 28 ապր. 2012թ. ԵՊՀ Գիտ. խորհրդի 21.10.2011թ. որոշմամբ)
Դոցենտ (ապրիլ 2011 - ապրիլ 2012)
Ասիստենտ (հունվար 2005 - ապրիլ 2011)
Հրավիրված դոցենտ (սեպտ.2003 - դեկտ.2004)

Ֆիզիկայի ֆակուլտետ, ՊՄՖ ամբիոնի գիտահետազոտական (ԳՀ) լաբորատորիա, Երևան, 0025, Հայաստանի հանրապետութ. (Հայաստան)
Ավագ գիտաշխատող (հունվ. 2005 առ այսօր)
Նախագծի ղեկավար, NFSATCRDF շնորհ
# ISIPA 01-04 (հոկտ. 2004 -հոկտ. 2007)

Ֆիզիկայի ֆակուլտետ, «Գերհաղորդականության և գիտական սարքաշինու-թյան » կենտրոն ՝ ստեղծված NFSAT (Հայաստան), CRDF (США) և YSU (Հայաստան) կազմակտրպությունների կողմից UCEP 07/07 միջազգային շնորհի շրջանակներում:
Նախագծի ղեկավար, NFSATCRDF շնորհ
# UCEP 07/07 (սեպտ. 2007 – առ այսօր)

1998 - 2002: Կյուշու համալսարան (Kyushu University, Japan), Տեղեկատվական գիտությունների և էլեկտրական ճարտարագիտության ֆակուլտետ (ՏԳԷՃ), 6-10-1 Հակոզակի, Հիգաշի-կու,
Ֆուկուօկա 812-8581, Ճապոնիա

Գերհաղորդականության հետազոտության ինստիտուտ:
Դոցենտ (ապրիլ 2000 - մարտ 2002)
Ավագ հետազոտ. (ապր. 1999 - մարտ 2000)
Հրավիրված պրոֆ. (օգոստ. 1998 - մարտ 1999)
1988 - առ այսօր Գիտությունների ազգային ակադեմիա (ԳԱԱ),
Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ (ՖՀԻ), Աշտարակ-2, 0203, Հայաստանի Հանրապ. (Հայաստան)
Գերհաղորդիչ դետեկտորների ֆիզիկայի լաբորատորիա
Լաբորատ. վարիչ (սկսած 23 մարտի 1998թ.;կես դրույքով՝ սկսած 2005)
Բարձրջերմաստիճ. գերհաղորդիչների (ԲՋԳՀ) լաբ.,
Ավագ հետազոտող (մարտ 1992 - մարտ 1998)
Հետազոտող (հունիս 1988 - մարտ 1992);

1978 - 1988: Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ (YerPhI),
Ցածրջերմաստիճանային ֆիզիկայի լաբորատորիա, Երևան, Հայկական ՍՍՀ, 375036, ՍՍՀՄ:
Ինժեներ (մարտ 1978 - հունիս 1988);

1977 - 1978: Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ),
Ֆիզիկայի ֆակուլտետ, Պինդ մարմնի ֆիզիկայի (ՊՄՖ) ամբիոն, Երևան, Հայկական ՍՍՀ, 375025, ՍՍՀՄ:
Ուսումն. վարպետ (հունիս 1977 - մարտ 1978):

2008 - առ այսօր: «Փի Էս Այ» Ճշգրիտ տվիչներ-սարքավորումներ մշակող և արտադըրող ՍՊԸ (“PSI” Precision Sensors/Instrumentation Development & Production Ltd.) վկ.՝ թիվ. 03Ա 083121 ,
Երևան, 0025, ՀՀ, (Հայաստան), Չարենցի 40, բն.1
Հիմնադիր (21 նոյեմբերի 2008թ.)
Գլխավոր տեխնոլոգ (հոկտ. 2011 առ այսօր),
Նախագծի ղեկավար, ՀՀ ԳԿՆ ԳՊԿ – Շնորհ՝ թիվ 13Ap_2k024 (01.09.2013 30.12.2014);

Կարդացվող դասընթացներ
«Ցածր ջերմաստիճանների ֆիզիկա և տեխնիկա» - ԵՊՀ, ֆիզիկայի ֆակուլտետի 4-րդ կուրսի ուսանողների համար: Դասընթացը կարդացվում է սկսած 2003 թ. սեպտ.:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
1. Թունեկային դիոդով (TD) ակտիվացվող ինքնագեներատորների մոդելա¬վորումը. դրանց կարելի է բազմակողմանի կիրառել ցածր ջերմաստիճաններում գոր¬ծող գերհաղորդիչ (ԳՀ) նյութերը մեծ լուծողունակությամբ հետազոտելու նպատակով:
Որպես հետևանք, հետազոտման ՌՀ նոր մեթոդ է մշակվել՝ միաշերտ, հարթ ընդունող կոճով ինքնագեներատորի (a single-layer flat pick-up coil-oscillator) հիման վրա – այն ստացել է SFCO Հենակետային Տեխնոլոգիա անվանումը);
2. Գերհաղորդիչ (ԳՀ) փուլային անցում: Մայսների արտամղմանը նախորդող ու հաջորդող թույլ արտահայտված էֆեկտներ են փնտրվել, գտնվել ու հետազոտվել;
3. Մրրիկների դինամիկան բարձրջերմաստիճանային գերհաղորդիչներում (ԲՋԳՀ). մրրիկների մագնիսա-ֆազային դիագրամն է կառուցվել YBaCuO նյութում (MP-diagram)՝ մագնիսական դաշտի ու ջերմաստիճանի լայն տիրույթներում;
4. SFCO-տեխնիկայի միջոցով բարակ, հարթ ԲՋԳՀ նյութերի ԳՀ հատկությունների տեսանելի դարձնելը (visualization)՝ կիզակետված լազերային ճառագայթի կիրառումով՝ որպես զոնդավորող գործիք;
5. ԲՋԳՀ նյութերի էլեկտրաֆիզիկական հատկությունները. դրանք կարող են կիրառվել մասնիկների ու ճառագայթումների ապագա դետեկտորներ ստեղծելիս;
6. ԲՋԳՀ նյութերի անհավասարակշիռ հատկությունները - փուլի սողոսկման կենտրոնները (ՓՍԿ; phase-slip centers – PSC) նեpառած. բարակթաղանթային ԲՋԳՀ կամրջակներում առաջինը աշխարհում ստեղծվել ու դիտվել են ՓՍԿ-ներ;
7. Մեթա-կայուն, գերտաք, ԳՀ վիճակը միկրոնաչափ անագե (Sn) գնդիկներում. դա օգտագործվում է մասնիկներ ու ճառագայթումներ դետեկտելիս;
8. Էլեկտրոնային պարամագնիսական ռեզոնանսի (ԷՊՌ) սպեկտրոմետրեր. գերբարձր լուծողունականությամբ օժտված, սկզբունքորեն նոր 2 սպեկտրոմետրեր են ստեղծվել (ձեռք են բերվել 2 հայկական և 2 ռուսական պատենտներ);
9. ԳԲՀ և ՄՀց տիրույթների գերզգայուն չափող տեխնիկա (մեթոդներ). դրանք կարող են կիրառվել գիտության և տեխնիկայի տարբեր բնագավառներում;
10. Դիրքի տվիչներ՝ SFCO տեխնոլոգիայի հիման վրա. դրանք կարող են կ-րառվել դանդաղ շարժումներ գրանցող նոր սեյսմոմետրեր ստեղծելու նպատակով.
որպես հետևանք, SFCO տեխնոլոգիայի հիման վրա տարածքների/սահմանների անվտանգությունը ապահովող նախազգուշացման պասիվ (աննկատ գոր¬ծող) անվտանգության նոր համակարգի (ՆՊԱՀ) նախատիպն է մշակվել և ստեղծվել – Early War¬ning Passive zone/bor¬der Security System (EWPSS).


Մասնակցությունը դրամաշնորհների
1. “ Instrumentation for Scientific Infrastructure III ” ծրագիր
CRDF-NFSAT Շնորհ՝ թիվ ISIPA 01-04 (29.10.2004  29.10.2007)
“System for High-resolution Magneto-Optical Measurements”
Նախագծի տնօրեն՝ Սամվել Գևորգյան
2. NFSAT “Scientific Results Commercialization” ծրագիր (2005  2007)
“Ultra-High Sensitivity Position Sensor For SEISMOMETRY ”
Նախագծի գլխավոր հետազոտող՝ Սամվել Գևորգյան
3. “Graduate Research Support (GRSP)” ծրագիր
NFSAT-CRDF Շնորհ՝ թիվ GRASP 30/06 (2006  2007)
“Superconductivity Precursor and Posterior Effects”
(to be studied by the flat coil-based sensitive test-method, to be created)”
Նախագծի շահառու՝ Վ. Գևորգյան; Գիտ. խորհրդատու՝ Ս. Գևորգյան
4. “Armenian BGP-IV” ծրագիր
CRDF-NFSAT Շնորհ՝ թիվ ARP2-3229-YE-04 (2006  2008)
“Method of ‘Visualization’ of Superconducting Properties of Thin Flat HTS Materials Based on a Single-Layer Flat Coil Technique”  Վիսկոնզին համալսարանի (Մեդիսոն), և Ֆլորիդայի պետական համալս. “Ap-plied Superconductivity” Կենտրոնի հետ համատեղ (Ջեկսոնվիլ, ԱՄՆ),
Նախագծի շահառու՝ Հ. Շիրինյան; Գիտ. խորհրդատու՝ Ս. Գևորգյան
5. “University Centers of Excellence” ծրագիր
CRDF-NFSAT-YSU Շնորհ՝ թիվ UCEP 07/07 (01.09.2007  01.09.2009)
Երևանի պետական համալսարանում ստեղծված կենտրոնի անունն է «Գերհաղորդականություն և Գիտական Սարքաշինություն »
Նախագծի ղեկ․՝ Սամվել Գևորգյան
6. «Կիրառական արդյունքի ձեռքբերմանն ուղղված» ՀՀ բյուջեից ֆին. ծրագիր
ՀՀ ԳԿՆ ԳՊԿ – Շնորհ՝ թիվ 13Ap_2k024 (13.12.2013  13.04.2015)
Համաֆինանսավորող՝ ԱՄՆ Global Innovations Inc. (GII)
Թեմա՝ «Երեք առանցքներով տատանումներ գրանցող սեյսմիկ դետեկտոր, որը գործելու է աննախադեպ լայն հնարավորություններ ընձեռնող SFCO նոր տվիչի հիման վրա»
Հայտատու՝ «Փի Էս Այ» Ճշգրիտ տվիչներ–սարքավորումներ մշակող և արտադող ՍՊԸ (Precision Sensors/Instrumentation D&P – “PSI” Ltd.)
Նախագծի ղեկ․՝ Սամվել Գևորգյան
7. Թեմա 1՝ «Արդյունքների միջազգային առևտրայնացմանը միտ¬ված հետաոտական, տեխնիկական և տեխնոլոգիական մշակումներ»
Ֆինանսավորող՝ ԱՄՆ Global Innovations Inc. (GII)
(հուլիս - դեկտեմբեր 2015) - 15000 USD
Ծրագրի ղեկ.` Սամվել Գևորգյան
8. Թեմա 1՝ «Արդյունքների միջազգային առևտրայնացմանը միտված հետազոտական, տեխնիկական և տեխնոլոգիական մշակումներ»
Ֆինանսավորող՝ ԱՄՆ Global Innovations Inc. (GII)
(հունվար - դեկտեմբեր 2016) - 30000 USD
Ծրագրի ղեկ.` Սամվել Գևորգյան
Թեմա 2՝ «Ստեղծված սարքավորումների միջազգային փորձարկում և ցուցադրում»
Ֆինանսավորող՝ ԱՄՆ Global Innovations Inc. (GII)
ա) Իտալիա (21-26 /03, 2016 - 17000 USD
բ) ԱՄՆ (01-14 /11, 2016  26000 USD
Ծրագրի ղեկ.` Սամվել Գևորգյան
9. Թեմա 1՝ «Արդյունքների միջազգային առևտրայնացմանը միտ¬ված հետազոտական, տեխնիկական և տեխնոլոգիական մշակումներ»
Ֆինանսավորող՝ ԱՄՆ Global Innovations Inc. (GII)
(հունվար - դեկտեմբեր 2017) - 60000 USD
Ծրագրի ղեկ.` Սամվել Գևորգյան
Թեմա 2՝ «Հետազոտական ու չափող սարքավորումների և նյութերի ձեռքբերում»
Ֆինանսավորող՝ ԱՄՆ Global Innovations Inc. (GII)
(հունվար - դեկտեմբեր 2017) - 20000 USD
Ծրագրի ղեկ.` Սամվել Գևորգյան
Թեմա 3՝ «Գրասենյակային սարքավորումների և համակարգիչների ձեռքբերում»
Ֆինանսավորող՝ ԱՄՆ Global Innovations Inc. (GII)
(հունվար  դեկտեմբեր 2017) - 12000 USD
Ծրագրի ղեկ.` Սամվել Գևորգյան
10. Թեմա 1՝ «EWBSS Demonstration Model Preparation Program»
( նախաարտադրական մոդելի մշակում )
Ֆինանսավորող՝ ԱՄՆ Global Innovations Inc. (GII)
(հուլիս - դեկտեմբեր 2018) - 420000 USD
Ծրագրի ղեկ.` Սամվել Գևորգյան
Թեմա 2՝ «Արդյունքների միջազգային առևտրայնացմանը միտ¬ված հետա¬-
զոտական, տեխնիկական և տեխնոլոգիական մշակումներ»
Ֆինանսավորող՝ ԱՄՆ Global Innovations Inc. (GII)
(հունվար - հունիս 2018) - 30000 USD
Ծրագրի ղեկ.` Սամվել Գևորգյան
11. Թեմա 1՝ «Արդյունքների միջազգային առևտրայնացմանը միտ¬ված հետազոտական, տեխնիկական և տեխնոլոգիական մշակումներ»
Ֆինանսավորող՝ ԱՄՆ Global Innovations Inc. (GII)
(հունվար - դեկտեմբեր 2019) - 60000 USD
Ծրագրի ղեկ.` Սամվել Գևորգյան
12. Թեմա 1՝ «Արդյունքների միջազգային առևտրայնացմանը միտված հետազոտական, տեխնիկական և տեխնոլոգիական մշակումներ»
Ֆինանսավորող՝ ԱՄՆ Global Innovations Inc. (GII)
(հունվար - հունիս 2020) - 30000 USD
Ծրագրի ղեկ.` Սամվել Գևորգյան
===========
Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության «ԹԵՄԱՏԻԿ» ծրագրեր
ՀՀ ԳԿՆ – Շնորհներ՝ թիվ. 94-737 (1994-1998), թիվ. 98-836 (1998-2001),
թիվ. 01-431 (2001-2002), թիվ. 1359 (2002-2005),
թիվ. 301-0046 (2005-2008), թիվ. 72-103 (2008-2010)
Նախագծերի ղեկավար` Սամվել Գևորգյան
Գիտատեխնիկական գործունեության «Նոր նյութեր» նպատակային ծրագիր
ՀՀ ԳԿՆ – Շնորհ՝ թիվ. 041027 (2004-2009)
Նախագծի ենթածրագրի ղեկ.` Սամվել Գևորգյան

Անդամակցություն (խորհուրդներին, խմբագրական կոլեգիաներին)
Ճապոնական Կրիոգեն Ընկերություն (Japanese Cryogenic Society) (1998 թ-ի օգոստոսից մինչև 2002 թ-ի մարտ):
Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետի Խորհուրդ(սկսած 2005թ. հունվարից – առ այսօր)

Պարգևներ
ՀՍՍՀ Գիտությունների Ակադեմիայի « Գովեստագիր » Շնորհի որոշում՝ No 437 (17 մայիսի 1989թ.);
Ամերիկայի ֆիզիկոսների ընկերության (APS) Շնորհ Շնորհի որոշում՝ (APS) 57 DCMP (22 մարտի 1993թ.);
“Global Security Challenge” (GSC 2008) միջազգային մրցույթի «Պարգև» «Ասիական կիսաեզրափակիչ» (Հաղթող, եզրափակիչի մասնակից), Սինգապուր, Singapore (26 սեպտեմբերի 2008թ.);
“Global Security Challenge” (GSC2008) միջազգային մրցույթի «Գավաթ» «Աշխարհի Գլխավոր Եզրափակիչ» (6 հաղթողներից մեկը), Լոնդոն, ՄԹ (13 նոյեմբերի 2008թ.);
“Global Security Challenge” (GSC2009) միջազգային մրցույթի «Պարգև» «Եվրոպական Տարածքի Եզրափակիչ» (լավագույն Եռյակում),Աթենք, Հունաստան (16 սեպտեմբերի 2009թ.).

Մասնակցությունը միջազգային գիտաժողովներին
1991 International Conference on HTS and Localization Phenomena,
Moscow, USSR, 1991;
1994 International Workshop on Superconductivity & Particle Detection, Toledo, Spain, 1994;
1995 6-th International Workshop on Low Temperature Detectors (LTD-6), Beatenberg/Interlaken, Switzerland, 1995;
1997 10-th International Symposium on Superconductivity (ISS’97), Gifu, Japan, 1997;
1998 Applied Superconductivity Conference (ASC’98),
Palm Desert, CA, USA, 1998;
1998 11-th International Symposium on Superconductivity (ISS’98), Fukuoka, Japan, 1998;
1999 8-th International Workshop on Low Temperature Detectors (LTD-8), Dalfsen, The Netherlands, 1999;
1999 12-th International Symposium on Superconductivity (ISS’99), Morioka, Japan, 1999;
2000 International Workshop on Particle Detection & Metastable Superconductivity (a “summit meeting” on device development),Lisbon, Portugal, 2000;
2000 Applied Superconductivity Conference (ASC’2000), Virginia Beach, VA, USA, 2000;
2000 13-th International Symposium on Superconductivity (ISS’2000), Tokyo, Japan, 2000;
2000 International Workshop on Critical Currents and Applications of HTS (IWCCA-HTS), Fukuoka, Japan, 2000;
2001 8-th International Superconductive Electronics Conference (ISEC’01), Osaka, Japan, 2001;
2001 9-th International Workshop on Low Temperature Detectors (LTD-9), Madison, WI, USA, 2001;
2001 14-th International Symposium on Superconductivity (ISS’2001), Kobe, Japan, 2001;
2002 Applied Superconductivity Conference (ASC’2002), Houston, TX, USA, 2002;
2003 10-th Internat. Workshop on Low Temperature Detectors (LTD-10), Genoa, Italy, 2003;
2003 4-th National Conference on “Semiconductor Microelectronics”, Tsakhkadzor, Armenia, 2003;
2005 5-th Internat. Conf. on “Semiconductor Micro- & Nano-Electronics”, Aghveran, Armenia, 2005;
2006 Applied Superconductivity Conference (ASC’06), Seattle, WA, USA, 2006;
2008 VII научно-практическая конф. «Образоват., научные и инженер-ные прилож. в среде LabVIEW и технологии National Instruments», Москва, Россия, 2008;
2008 40-th National Conference “Laser Physics-2008”, Ashtarak-2, Armenia, 2008;
2008 “Global Security Challenge” (GSC2008) Asian Semi-Finals,
Singapore, Singapore, September 26, 2008;
2008 “Global Security Challenge” (GSC2008) World Grand-Finals, London, UK, November 13, 2008;
2009 International Advanced Research Workshop on Modern Prob¬lems in Optics & Photonics (MPOP-2009),
Yerevan, Armenia, 2009;
2009 “Global Security Challenge” (GSC2009) European Regional Finals, Athens, Greece, September 16, 2009;
2009 International Conference on “Electrons, Positrons, Neutrons and X-Rays Scattering Un¬der External In¬fluences”,
Yerevan-Meghri, Armenia, 26-30 October, 2009;
2011 Intergovernmental Progr. of Innovative Cooper. among SIC Countries, Moscow, Russia, March 18, 2011 among the winners;
2011 International Symposium on Optics & its Application (OPTICS-2011),
Yere¬van-Ashtarak, Armenia, 5-9 Sep¬tember, 2011;
2011 International Conference on “Electron, Positron, Neutron and X-Ray Scattering Under External Influences”,
Yerevan-Meghri, Armenia, 18-22 October, 2011;
2012 European Seismological Commission (ESC 2012), 33-rd General Assembly, Symposiums “DAP-1: Seis¬mological Observation and Interpretation & DAP-4: Seismological Obser¬vations and Research Infrastruc-tures: Towards a European Plate Observatory”, Moscow, Russia, August 19-24, 2012.
2013 International Symposium on Neuroscience and Biological Psychiatry “Stress and Behavior: Yerevan-2013”, Yerevan, Armenia, September 20-21, 2013.
2013 Third Jubilee International Conference on Neuro¬science and Biological Psychiatry,
Yerevan, Armenia, September 22-24, 2013.

Տպագրված գիտական աշխատանքներ
134 Տպագրված աշխատանք, որոնցից
1 ուսումնական ձեռնարկ;
1 գլուխ միջազգային գրքում;
42 հոդված միջազգային (28) և տեղական (14) գրախոսվող ամսագրերում;
79 իջազգային գիտաժողովների գրախոսվող նյութեր (49) և թեզիսներ (30)
6 ՍՍՀՄ 2 արտոնագիր, հայկական 2 և ռուսական 2 պատենտ
5 փրեփրինթ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

S. Gevorgyan , G. Gevorgyan, V. Gevorgyan, B. Kurghinyan, A. Khachunts, H. Shirinyan, S. Khachunts
On the possibility of recording and studying human movement activity with seismic sensors of a new type: Advantages and prospects of the single-layer flat-coil-oscillator technology based sensors
2021 | Հոդված/Article
Review of Scientific Instruments, 2021, Vol. 92, Issue 5, 055011
С. Геворгян , Г. Геворгян, А. Хачунц, С. Хачунц
Бесконтактное дальнеполевое недеструктивное сканирование различных структур и сред радиочастотным «магнитно-полевым» SFCO зондом - новая технология визуализации
2020 | Հոդված/Article
Известия НАН РА. Физика (Journal of Contemporary Physics (Armenian Academy of Sciences)), 2020, том 55, N 1, c. 63-77
Gevorgyan S.G. , Khachunts A.S., Muradyan S.T., Gevorgyan V.S.
New Vibroacoustic Sensor Based on the SFCO Technology: Its Application in Medical/Biological Investigation (First Announcement)
2013 | Թեզիս/Thesis
Abstracts of the Third Jubilee Int. Conference on Neuroscience and Biological Psychiatry, September 22-24, 2013, Yerevan, Armenia, “Gitutyun”, pp. 22-24, 2013
Gevorgyan S.G. , Khachunts A.S., Muradyan S.T., Gevorgyan V.S.
New Vibroacoustic Sensor Based on the SFCO Technology: Its Application in Biomedical Investigation
2013 | Հոդված/Article
Proc. of the Internat. Symposium on Neuroscience and Biological Psychiatry “Stress and
Behavior: Yerevan-2013” Sept. 20-21, 2013, Yerevan, Armenia, p.11, 2013
Самвел Геворгян , Анатолий Арабский, Самвел Арутюнян , Феликс Дедученко, Сергей Харьков
Обеспечение техногенной безопасности: есть решение!
2013 | Հոդված/Article
Комплексная Безопасность Отечества (Информационно-аналитический журнал Парламентского Центра Российской Федерации ),2013, № 2(3), стр. 39-41
“ Newly-proposed methods for early detection of incoming earthquakes, tsunamis & tidal motion ”
2012 | Գիրք/Book
Chapter in a Book: “Earthquake Research and Analysis - Statistical Studies, Observations & Planning (460 pages)”, ISBN 978-953-51-0134-5 (Ed. by Sebastiano D'Amico), “InTech” Open Access Publisher, Rijeka, Croatia, 2012, pp. 275-292 – http://www.intechope n.com/articles/show/title/newly-proposedmethods-for-earlydetection- ofincomingearthquakes-tsunamisand-tidal-motion
Gevorgyan S.G. , Muradyan S.T., Gevorgyan V.S., Thorose L.P.
New Method for Early Detection of Incoming Earthquakes Based on Single-Layer Flat-Coil-Oscillator Absolute-Position Sensor: Other Areas for Specific Application of Such Position Sensors
2012 | Թեզիս/Thesis
European Seismological Commission (ESC 2012), 33-rd General Assembly, Symposiums: “DAP-1: Seismological Observation and Interpretation & DAP-4: Seismological Observations and Research Infrastructures: Towards a European Plate Observatory”, August 19-24, 2012, Moscow, Russia,
(Progr. # DAP1+4: 017)
Need for High-Resolution Study of the Fulde-Ferrel-Larkin-Ovchinnikov Superconductivity by Means of the Highly Sensitive New Technique, to be Created Based on the SFCO Test-Method
2012 | Հոդված/Article
Proc. of the International Conference on“Electron, Positron, Neutron and X-Ray Scattering Under
the External Influences”, 18-22 October 2011, Yerevan- Meghri, Armenia (Eds. A.R.Mkrtchyan (ed. in Chief), V.A. Bushuev, D.V. Roshchupkin), ISBN 978-99941-2-710-8 pp. 151-164, 2012
Gevorgyan S.G. , Shirinyan H.G., Gevorgyan V.S., Muradyan S.T. , Gevorgyan G.S., Kurghinyan B.K. , Polyanskii A.A.
On the possible key experiments to show the singlet-to-triplet conversion of the Cooper pairs by the use of a SFCO-method
2012 | Հոդված/Article
Journal of Physics: Conference Series, Institute of Physics (IOP), 2012, vol.350, 012026.
Need for high-resolution study of the Fulde-Ferrell-Larkin-Ovchinnikov superconductivity by means of the highly sensitive new technique, to be created based on the SFCO test-method
2011 | Թեզիս/Thesis
Abstracts of the Int. Conference on Electron, Positron, Neutron & X-Ray Scattering Under External Influences, 18-22 Oct. 2011, Yerevan-Meghri, Armenia, pp.65
On the possibility of key experiments to demonstrate the singletto- triplet conversion of Cooper pairs by the use of SFCO-technique (Research Project Proposal) – Invited Plenary Lecture
2011 | Թեզիս/Thesis
Abstracts of International Symposium on Optics & its Application (OPTICS-2011), 5-9 September 2011, Yerevan-Ashtarak, Armenia, pp.48-49
Needle-like properties of the probing RF field of “magnetic-field” probes based on the single-layer flat coils (Միաշերտ, հարթ կոճերի հիման վրա գործող «մագնիսադաշտային» զոնդերի ռադիոհաճախային զոնդավորող դաշտի ասեղանման հատկությունները)
2011 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2011, #3, էջ 47–51
|
Ս. Գ. Գևորգյան , Գ. Հ. Կարապետյան, Հ. Գ. Շիրինյան, Ս. Տ. Մուրադյան , Գ. Ս. Գևորգյան, Բ. Կ. Կուրղինյան , Վ. Ս. Գևորգյան, Ա. Ա. Պոլյանսկի
Study of fine peculiarities of heat capacity in YBa2Cu3Oy films by means of the laser-coupled flat-coil-oscillator (YBa2Cu3Oy թաղանթների ջերմունակության առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունը լազերով համակցված հարթ կոճով ինքնագեներատորի մեթոդով)
2011 | Հոդված/Article
Proc. of the Yerevan State University, Physical & Mathematical Sciences, 2011, №1(224), pp.49-54
|
Ս. Գ. Գևորգյան , Ս. Տ. Մուրադյան, Մ. Հ. Ազարյան, Գ. Հ. Կարապետյան
Method for measuring thickness of thin objects with a nanometer resolution, based on the single-layer flat-coil-oscillator method (Թաղանթների հաստությունը նանոմետրական լուծունակությամբ չափող մեթոդ` հիմնըված միաշերտ հարթ կոճով ինքնագեներատորի վրա)
2010 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2010, #3, էջ 63–67
|
Исследование слабо выраженных особенностей сверхпроводимости с применением новых радиочастотных метолов
2010 | Հոդված/Article
Автореферат диссерт. на соиск. уч. степени доктора физ.-мат. наук(01.04.07 – «Физика кон- денсированного состояния» и 01.04.09 – «Физика низких температур и сверхпроводимость»), 2010г, ИППФ НАН РА, Ереван, Армения
Precursor to superconductivity fine effects: their crucial role for true understanding of the nature of superconductivity
2010 | Հոդված/Article
Proc. of Int. Conference on “Electrons, Positrons, Neutrons & X-Rays Scattering Under External Influences”, 26-30 October 2009, Yerevan-Meghri, Armenia (Eds. Mkrtchyan A.R., Bushuev V.A., Roshchupkin D.V.) pp. 235-240, 2010
Մուրադյան Ս.Տ. , Կարապետյան Գ.Հ., Գևորգյան Վ.Ս., Կուրղինյան Բ.Կ. , Գևորգյան Ս.Գ.
Հարթ կոճով տեխնիկայի լայն հնարավորությունները մետաղական առարկաներ փնտրող և ուսումնասիրող զոնդ ստեղծելու հարցում
2009 | Թեզիս/Thesis
ՀՀ ՊՆ Վ. Սարգսյանի անվան Ռազմական ինստիտուտի կազմավորման 15-ամյակին նվիրված Կուրսանտական Գիտական 7-րդ Գիտաժողովի Թեզեր, 5-7 մայիսի, Երևան, 2009թ., էջ 31-32
Weakly Expressed Pecu¬liarities of a Specific Heat of Superconductive (SC) Materials: their relation to the SC-precursor “paramagnetic” effect, detected by the highly sensitive SFCO-technique
2009 | Թեզիս/Thesis
Abstracts of 9th European Conference on Applied Superconductivity(EUCAS’09),13-17 September 2009, Dresden, Germany, (Program # P-466), p.247
Precursor to superconductivity fine effects: their crucial role for true understanding of the nature of superconductivity
2009 | Թեզիս/Thesis
Abstracts of Int. Conference on Electrons, Positrons, Neutrons & X-Rays Scattering Under External Influences, 26-30 Oct. 2009, Yerevan-Meghri, Armenia, pp.66-67
Samvel Gevorgyan , Serob Muradyan, Gagik Karapetyan, Gevorg Gevorgyan
Comparison of absolute-position sensors based on flat-coil oscillators and on two-dimensional p-n-p junctions
2009 | Թեզիս/Thesis
Abstracts of 3-rd Intern. Summer School “Physics of Functional Micro- & Nanostructures”, 14-26 Sept., 2009, Hamburg, Germany, p.50
Gevorgyan S.G. , Muradyan S.T., Karapetyan G.H., Petrosyan S.G.
Imaging of the photocurrent in bipolar two-dimensional in-plane lateral n-p-n junctions, induced by a μmsize focused He-Ne laser beam & its potential for the creation of absoluteposition sensors with μm resolution
2009 | Թեզիս/Thesis
Abstracts of the Int. Advanced Research Workshop on “Modern Prob lems in Optics & Photonics” (MPOP-2009), 27 Aug.–2 Sept., 2009, Yerevan, Armenia, pp.69-70
Gevorgyan S.G. , Karapetyan G.H., Shirinyan H.G., Gevorgyan G.S, Muradyan S.T., Polyanskii A.A.
Visualization of normal-to-superconductive phase transition in thin HTSC film-structures by the laser scanning microscope based on a single-layer flat-coil-oscillator (SFCO) technique
2009 | Թեզիս/Thesis
Abstracts of the Int. Advanced Research Workshop on “Modern Prob lems in Optics & Photonics”
(MPOP-2009), 27 Aug.–2 Sept., 2009, Yerevan, Armenia, pp.65
Gevorgyan S.G. , Gevorgyan V.S., Karapetyan G.H.
Precursor to superconductivity effects detected by a combination of the focused laser beam & the single layer flat-coil-oscillator (SFCO) highly sensitive technique: their crucial role for true understanding of the nature of superconductivity
2009 | Թեզիս/Thesis
Abstracts of the Int. Advanced Research Workshop on “Modern Prob lems in Optics & Photonics”
(MPOP-2009), 27 Aug.–2 Sept., 2009, Yerevan, Armenia, pp.15-16
Gevorgyan S.G. , Karapetyan G.H., Shirinyan H.G., Gevorgyan G.S., Muradyan S.T., Polyanskii A.
Imaging of the grain structure (with ∼1-2 micrometer spatial resolution), and detection of fine peculiarities of the heat capacity in YBaCuO thinfilm structures by use of a highly sensitive SFCO-technique
2009 | Թեզիս/Thesis
Abstracts of 9-th European Conference on Applied Superconductivity (EUCAS’09), 13-17 Sept.
2009, Dresden, Germany, (Program # P-467), p.247
Gevorgyan S.G. , Kurghinyan B.K., Ohanyan V.R.
Weakly Expressed Peculiarities of a Specific Heat of Superconductive (SC) Materials: their relation to the SC-precursor “paramagnetic” effect, detected by the highly sensitive SFCO-technique
2009 | Թեզիս/Thesis
Abstracts of 9-th European Conference on Applied Superconductivity (EUCAS’09), 13-17 Sept. 2009, Dresden, Germany, (Program # P-466), p.247
Three Distinctive Temperatures of N/S Transition Detected by the SFCO-method: their role for proper identification of the nature of superconductivity
2009 | Թեզիս/Thesis
Abstracts of 9-th European Conference on Applied Superconductivity (EUCAS’09), 13-17 Sept.
2009, Dresden, Germany, (Program # P-465), p.247
Gevorgyan Samvel , Karapetyan Gagik, Shirinyan Hovsep, Gevorgyan Gevorg, Muradyan Serob, Polyanskii Anatolii
Imaging of grain structure (with 1-2 μm spatial resolution) & detection of fine peculiarities of heat capacity in YBaCuO thin-film structures by use of a highly sensitive SFCO-technique
2009 | Թեզիս/Thesis
Abstracts of the 13-th Internat. Workshop on Low Temperature Detectors (LTD-13), 20- 24 July 2009, Stanford / SLAC, USA, p.83
Samvel Gevorgyan , Gagik Karapetyan, Hovsep Shirinyan, Vardan Gevorgyan, Anatolii Polyanskii
A Single-layer Flat-Coil-Oscillator (SFCO-technique) based Small-size, Low-inertia, Sensitive Thermometer for Milli-Kelvin resolution Cryogenic Applications
2009 | Թեզիս/Thesis
Abstracts of the 13-th Internat. Workshop on Low Temperature Detectors (LTD-13), 20- 24 July 2009, Stanford / SLAC, USA, p.81
Մուրադյան Ս.Տ. , Կարապետյան Գ.Հ., Գևորգյան Վ.Ս., Կուրղինյան Բ.Կ. , Գևորգյան Ս.Գ.
Լայն հաճախային տիրույթով, նանոմետրական չափերի շեղում գրանցող սեյսմիկ ընդունիչ՝ հարթ կոճով նոր տվիչների հիման վրա
2009 | Թեզիս/Thesis
ՀՀ ՊՆ Վ. Սարգսյանի անվ. Ռազմական ինստ. կազմավորման 15 ամյ. նվիրված Կուրսանտական Գիտական 7-րդ Գիտաժողովի Թեզեր,5-7 մայիսի, Երևան, 2009թ., էջ 33-34
Գևորգյան Ս.Գ , Մուրադյան Ս.Տ., Կարապետյան Գ.Հ., Գևորգյան Վ.Ս., Կուրղինյան Բ.Կ.
Հարթ կոճով տեխնիկայի լայն հնա- րավորությունները մետաղական առարկաներ փնտրող և ուսումնա- սիրող զոնդ ստեղծելու հարցում
2009 | Թեզիս/Thesis
ՀՀ ՊՆ Վ. Սարգսյանի անվ. Ռազմական ինստ. կազմավորման 15 ամյ. նվիրված Կուրսանտական Գիտական 7-րդ Գիտաժողովի Թեզեր, 5-7 մայիսի, Երևան, 2009թ., էջ 31-32
Ս. Գ. Գևորգյան , Հ. Գ. Շիրինյան, Գ. Հ. Կարապետյան, Գ. Ս. Գևորգյան, Ա. Ա. Պոլյանսկի
Imaging of the grain structure of thin HTS film by a single-layer flat-coil-oscillator test-method (SFCO-technique) (Բարակ ԲՋԳՀ թաղանթի հատիկային կառուցվածքի տեսանելիացումը միաշերտ հարթ կոճով գեներատորի մեթոդով (SFCO-տեխնիկա))
2009 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2009, #2, էջ 50–54
|
A Long-Range Action Magnetic-Field Probe Based on a Single-Layer Flat Pick-Up Coil
2008 | Թեզիս/Thesis
Abstracts of the 2-nd International Summer School “Physics of Functional Micro- & Nanostructures”, 8-20 September 2008, Hamburg, Germany, p.46
Գերհաղորդիչ նյութերի ջերմունակության թույլ արտահայտված առանձնահատկությունները և դրանց կապը SFCO մեթոդով դիտված պարամագնիսական երևույթի հետ
2008 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2008, #3, էջ 82-90
|
Gevorgyan Samvel , Kurghinyan Bilor, Azaryan Michael, Muradyan Serob
A Long-Range Action Magnetic- Field Probe Based on a Single-Layer Flat Pick-Up Coil
2008 | Թեզիս/Thesis
Abstracts of 2-nd Intern. Summer School “Physics of Functional Micro- & Nanostructures”, 8-20
Sept., 2008, Hamburg, Germany, p.46
Three Distinctive Temperatures of N/S Transition Detected by the SFCO-method: their role for proper identification of the nature of superconductivity
2008 | Թեզիս/Thesis
Abstracts of Applied Supercond. Conference (ASC’2008), 17-22 Aug., 2008, Chicago, IL, USA, Program #2EPM07
Радиоспектрометры ЭПР принципиально нового типа
2008 | Թեզիս/Thesis
Тезисы докладов 1-ой научной Конференции Армянского Химического Общества «Актуальные проблемы хим. науки Армении», 17-18 июля 2008г., Ереван, Армения, стр.7
Геворгян С. Г. , Карапетян Г.А., Ширинян О.Г., Геворгян В.С.
Криогенный Лазерный Сканиру- ющий Микроскоп
2008 | Հոդված/Article
Сб. трудов VII Научно- Практ. Конференции «Образоват., Научные и Инженерные Прилож. в Среде LabVIEW и Технологии NI», Москва, Россия, 28-29 ноября 2008г., Секция 1, №1.0.2., стр.8-12
Gevorgyan Samvel , Gevorgyan Vardan, Karapetyan Gagik
A Single-layer Flat-coil-oscillator (SFCO) based Super-broadband Position Sensor for Nano-scale-resolution Seismometry
2008 | Հոդված/Article
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A (NIM-A), 2008, vol.589, No.3, pp.487-493
Геворгян С. Г. , Мурадян С.Т.
Исследование работы автогенераторов на туннельном диоде, активированных на внутренней ёмкости своей катушки
2008 | Հոդված/Article
Известия НАН Армении, Физика, 2008, том.43, №2, стр.152-158
|
Peculiarities of a specific heat of superconductors: their relation to the paramagnetic effect detected by an OF Cbased test-method in SOLID STATE PHYSICS
2007 | Հոդված/Article
in SOLID STATE PHYSICS Proceedings of the Conference dedicated to 50-th anniversary of the foundation of the Department of Solid State Physics of YSU, p. 125, 2007 (in armenian)
Գերհաղորդիչների ջերմունակության առանձնահատկություններն ու դրանց կապը OFC մեթոդով դիտված «պարամագնիսական» երևույթի հետ
2007 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Պինդ մարմնի ֆիզիկայի ամբիոնի հիմնադրման 50-ամյակին նվիրված Գիտաժողովի Նյութեր, ԵՊՀ հրատարակչությունուն խմբ.՝ Ա.Ա. Կիրակոսյան, Երևան, 2007 էջ 125-132
Գերհաղորդիչների ջերմունա- կության առանձնահատկու- թյուններն ու դրանց կապը OFC մեթոդով դիտված «պարամագ- նիսական» երևույթի հետ
2007 | Հոդված/Article
ԵՊՀ ՊՄՖ ամբիոնի հիմնադրման 50-ամյա տարելիցին նվիրված ժողովածու, ԵՊՀ հր., խմբ՝ Ա. Կիրակոսյան,
Երևան, էջ էջ 125-132, 2007
Միայն սեփական ունակության վրա գործող և թունելային դիոդով ակտիվացվող ինքնագեներատորի ստեղծումն ու նրա աշխատանքի ուսումնասիրումը
2007 | Հոդված/Article
ԵՊՀ ՊՄՖ ամբիոնի հիմնադրման 50-ամյա տարելիցին նվիրված ժողովածու, ԵՊՀ հր., խմբ՝ Ա. Կիրակոսյան,
Երևան, էջ 118-124, 2007
Three Distinctive Temperatures of the N/S Phase Transition Detected by the SFCO Test-method: their crucial role for true identification of the nature of SC-phenomenon
2007 | Հոդված/Article
ԵՊՀ ՊՄՖ ամբիոնի հիմնադրման 50-ամյա տարելիցին նվիրված ժողովածու, ԵՊՀ հր., խմբ՝ Ա. Կիրակոսյան,
Երևան, էջ 96-111, 2007
Gevorgyan S. , Gevorgyan V., Shirinyan H., Karapetyan G., Sarkisyan A.
A Radically New Principle of Operation Seismic Detector of Nanoscale Vibrations
2007 | Հոդված/Article
Proc. of Appl. Supercond. Conference (ASC’2006),2006, Seattle, USA [in: IEEE Trans. on Applied
Supercond., vol.17(2), pp.629-632, 2007]
Ultra-High Sensitivity Position Sensor for Seismometry (Product and Technology Summary, Brief Overview of Potential Markets, Research Group Capabilities & R&D Services)
2006 | Հոդված/Article
© 2006 “Superconductivity & Instrumentation Research Group”, YSU, Published by NFSAT, by assistance of High Tech. Group cjsc., Yerevan, Armenia, 2006
A New Principle of Operation ‘Magnetic-Field’ Probe based on a Single-layer Flat Coil Method
2006 | Հոդված/Article
Abstracts of the Applied Superconductivity Conference (ASC’06), 2006, Seattle, USA, Program # 2EF03 IEEE Transactions on Applied Superconductivity, 2006
A Radically New Principle of Operation Seismic Detector of Nano-scale Vibrations
2005 | Թեզիս/Thesis
Abstracts of 11-th Intern. Workshop on Low Tem. Detectors (LTD-11), 2005, Tokyo, Japan, 31
July – 5 August, p.208
Gevorgyan S.G. , Gevorgyan V.S., Sarkisyan A.G.
Vibro-sensitive Nano-scale Seismic Detector Based on the Tunnel Diode Oscillator with a Single-layer Flat Coil
2005 | Հոդված/Article
Proc. of the 5-th Intern. Conference on Semiconductor Micro- & Nano- Electronics, Aghveran, Armenia, Sept. 16-18, pp.70-73, 2005
Gevorgyan S.G. , Shirinyan H.G.
Comparison of MP-diagrams in Untwinned and Polycrystalline YBa2Cu3Oy Crystals Conducted by a Sensitive Flat Coil-based Oscillator
2004 | Թեզիս/Thesis
Abstracts of Appl. Supercond. Conf. (ASC’2004), 2004, Jacksonville, USA, Progr. #5MP04 (p.118)
Gevorgyan S.G. , Kiss T., Inoue M., Egashira S., Yasunaga M., Tokutomi H., Takeo M., Shirinyan H.G., Iijima Y., Kakimoto K., Saitoh T.
Imaging of the Local Dissipation in YBCO Coated Tapes
2004 | Հոդված/Article
Trans. of Int. Cryogenic Materials Conference (ICMC) 2003, Anchorage, Alaska, USA [in: “Advances in Cryogenic Engineering”, AIP Conf. Proc., Melville, NY, vol.711, pp.677-684, 2004]
Gevorgyan S. , Shirinyan H., Manukyan A., Sharoyan E., Takeo M., Polyanskii A., Sarkisyan A., Matsushita T.
Flat Coil-based Tunnel Diode Oscillator Enabling to Detect Real Shape of the Superconductive Transition Curve & Capable of Imaging Properties of HTSC Films with High Spatial-resolution
2004 | Հոդված/Article
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A (NIM-A), 2004, vol.520, No.1-3, pp.314-319
Gevorgyan S.G. , Shirinyan H.G., Manukyan A.M., Gevorgyan V.S., Sarkisyan A.G., Polyanskii A.
Flat Coil-based Tunnel Diode Oscillator Capable of Imaging the Properties of HTSC Films with ∼3μm Spatial Resolution
2004 | Հոդված/Article
Electronic Journal of NATURAL SCIENCES (National Academy of Sciences of RA), 2004, vol.1, No.2, pp.53-55
Gevorgyan S.G. , Shirinyan H.G., Manukyan A.M., Takeo M., Polyanskii A., Matsushita T.
Flat Coil-based Tunnel Diode Oscillator Capable of Imaging the Properties of HTS Films with About Micrometer Spatial-resolution
2003 | Թեզիս/Thesis
Abstracts of 10-th Intern. Workshop on Low Temp. Detectors (LTD-10),2003, Genoa, Italy Progr. #T18 (p.62)
Gevorgyan S.G. , Movsisyan A.A., Gevorgyan V.S., Sharoyan E.G., Sarkisyan A.G.
Real Shape of the Normal-to-Superconductive Transition Curve Revealed by the Single-layer Flat Coilbased Tunnel Diode Oscillator
2003 | Թեզիս/Thesis
Abstracts of 10-th Intern. Workshop on Low Temp. Detectors (LTD-10),2003, Genoa, Italy, #T17. (p.61)
Геворгян С. Г. , Саркисян А.Г., Мовсисян А.А., Геворгян В.С., Мирзоян А.М.
Сложный Вид Кривой Сверхпро- водящего Перехода Выявленный Генератором на Плоской Катушке
2003 | Հոդված/Article
Материалы 4-ой нац. Конф. “Полупроводн. Микроэлектроника ”, Цахкадзор, Армения, стр. 137-140, 2003
Gevorgyan S.G. , Kiss T., Shirinyan H.G., Movsisyan A.A., Gevorgyan V.S., Egashira S., Eltsev Yu., Matsushita T., Mito T., Takeo M.
Complicated Shape of Superconductive Transition Curve Revealed by a Sensitive OFC-magnetometer
2003 | Հոդված/Article
Proc. of the Applied Supercond. Conference (ASC’2002), 2002, Houston, TX, USA [in: IEEE Transactions on Applied Superconductivity, vol.13(2), pp.3574-3577, 2003]
О возможности разделения фазо- вых переходов в “идеально прово- дящее” и “идеально диамагнитн- ое” (“Мейснер”) состояния: 2. Фи- зические последствия вытекаю- щие из “парамагнитного ” эффекта
2003 | Հոդված/Article
Известия НАН Армении, Физика, 2003, том.38, №2, стр.123-129 cond-mat/papers/ 0501/0501416
О возможности разделения фазо- вых переходов в “идеально прово- дящее” и “идеально диамагнит- ное” (“Мейснер”) состояния: 1. Экспериментальные результа- ты по “парамагнитному ” эффекту
2003 | Հոդված/Article
Известия НАН Армении, Физика, 2003, том.38, №1, стр.50-65
Gevorgyan S.G. , Kiss T., Shirinyan H.G., Manukyan A.M., Movsisyan A. A, Mito T., Egashira S., Takeo M.
Flat Coil-based Technique for High Spatial-resolution Study of Sub-millimeter Size Thin HTS Materials
2002 | Թեզիս/Thesis
Abstracts of the Appl. Supercond. Conference (ASC’2002), 2002, Houston, TX, USA, p.13
Gevorgyan S.G. , Kiss T., Nishizaki T., Shirinyan H.G., Movsisyan A.A., Gevorgyan V.S, Inoue M., Harayama T., Matsushita T., Kobayashi N., Takeo M.
Weakly Expressed Effects in HTS Detected by a Flat Coil-based TD Oscillator, Demonstrating its Wide Possibilities for High-resolution Detection
2002 | Հոդված/Article
Proc. of 9-th Int. Workshop on Low Temp. Detectors (LTD-9), 2001,Madison, WI, USA [in: “Low Temperature Detectors” (Eds. F.S. Porter, et al.), AIP Conference Proc., Melville, New York, vol.605, pp.123-126, 2002]
Gevorgyan S.G. , Kiss T., Inoue M., Movsisyan A.A., Shirinyan H.G., Harayama T., Matsushita T., Nishizaki T., Kobayashi N., Takeo M.
Peculiarities of the Magnetic Phase Diagram in Small-size Untwinned YBa2Cu3Oy Crystal Constructed by Highly Sensitive OFC−magnetometer
2002 | Հոդված/Article
Physica C: “Superconductivity & its Applications”, 2002, vol.378-381(P1), pp.531-536
Gevorgyan S.G. , Kiss T., Inoue M., Movsisyan A.A., Shirinyan H.G., Gevorgyan V.S., Matsushita T., Takeo M.
Weakly Expressed “Paramagnetic” Peculiarity of the Superconductive Transition Detected in YBaCuO Film by Highly Sensitive OFC-magnetometer
2002 | Հոդված/Article
Physica C: “Superconductivity & its Applications”, 2002, vol.378-381(P1), pp.404-408
Gevorgyan S.G. , Kiss T., Shirinyan H.G., Inoue M., Harayama T., Egashira S., Matsushita T., Takeo M.
Complicated Shape of the Superconductive Transition Curve Revealed by a Highly Sensitive OFC− magnetometer
2001 | Հոդված/Article
Proc. of the 7-th Workshop on Applied Superconductivity in Kyushu Area, Fukuoka, Japan, 2001, pp.63-67
Samvel Gevorgyan , Shinichi Egashira, Takanobu Kiss, Tomohiro Harayama, Masayoshi Inoue, Masakatsu Takeo
Paramagnetic peculiarity in YBCO HTS film near the transition (in Japanese)
2001 | Հոդված/Article
Proc. of the 54-th Joint Conference of Electrical & Electronics Engineers in Kyushu, Saga, Japan, 2001, p.362
Samvel Gevorgyan , Tomohiro Harayama, Takanobu Kiss, Shinichi Egashira, Masayoshi Inoue
Paramagnetic peculiarity in a YBCO thin film near the transition (in Japanese)
2001 | Հոդված/Article
Proc. of 65-th Meeting on Cryogenics & Superconductivity (Japan-Korea Joint Workshop 2001 on Appl. Supercond. / Cryogenics), Fukui, Japan, 2001, p.211
Gevorgyan S. , Harayama T., Kiss T., Egashira S., Ohyama T., Inoue M., Takeo M., Nishizaki T., Kobayashi N.
Evaluation of pinning properties in a YBCO single crystal by highly sensitive reaction measurement
2001 | Հոդված/Article
Proc. of 62-nd Autumn Meeting of Japan Society of Applied Physics, Sept. 11-14, 2001, Nagoya, Japan, No.1, p.158
Gevorgyan S. , Harayama T., Ohyama T., Inoue M., Kiss T.
Evaluation of pinning properties in a disk-shaped YBCO thin film by highly sensitive reaction measurement
2001 | Հոդված/Article
Proc. of the 48-th Spring Meeting of Japan Society of Applied Physics & Related Societies, March 28-31,
2001, Tokyo, Japan, No.1, p.253
Gevorgyan S.G. , Kiss T., Ohyama T., Inoue M., Matsushita T., Takeo M., Movsisyan A.A., Shirinyan H.G., Gevorgyan V.S.
New “Paramagnetic” peculiarity of supercond. transition detected by highly sensitive OFC-magnetometer
2001 | Հոդված/Article
Proc. 8-th Int. Superconductive Electronics Conference (ISEC’01), Osaka, Japan, pp.135-136, 2001
Gevorgyan S.G. , Kiss T., Movsisyan A.A., Shirinyan H.G., Gevorgyan V.S., Takeo M., Matsushita T., Funaki K.
Wide Possibilities of the Open-Flat Coil Based TD Oscillator Testing Technique
2001 | Հոդված/Article
Proc. of Int. Workshopon “Particle Detection & Metastab. Supercond.”, 2000, Lisbon, Portugal [in: “Particle Detection & Metastable Superconductivity”, Eds. T. Girard, et al., “Principia”, Lisbon, Portugal, pp.53-61, 2001]
Gevorgyan S. , Kiss T., Inoue M., Ohyama T., Takeo M., Matsushita T., Funaki K.
Construction of MP-diagram in Small-volume HTS by an OFCmagnetometer
2001 | Հոդված/Article
Proc. of Appl. Supercond. Conference (ASC’2000), 2000, Virginia Beach, USA [in: IEEE Transactions on Applied Superconductivity, vol.11 no.1, pp.3931-3934, 2001]
Gevorgyan S.G. , Kiss T., Ohyama T., Inoue M., Movsisyan A.A., Shirinyan H.G., Gevorgyan V.S., Matsushita T., Takeo M.
New Paramagnetic Peculiarity of the Superconductive Transition Detected by a Highly Sensitive OFC magnetometer
2001 | Հոդված/Article
Superconductor Science & Technology, 2001, vol.14, No.12, pp.1009-1013
Gevorgyan S.G. , Kiss T., Ohyama T., Movsisyan A.A., Shirinyan H.G., Gevorgyan V.S., Matsushita T., Takeo M., Funaki K.
Calibration of the Open-Flat Coilbased Tunnel Diode Oscillator Technique (OFC magnetometer) for Quantitative Extraction of Physical Characteristics of Superconductive State
2001 | Հոդված/Article
Physica C: “Superconductivity & its Applications”, 2001, vol.366, No.1, pp.6-12
Gevorgyan S.G , Kiss T., Shirinyan H.G., Movsisyan A.A., Ohyama T., Inoue M., Matsushita T., Takeo M.
The Possibility of Detection of Small Absorption in HTS Thin Films by Means of the Highly Sensitive OFC Magnetometer
2001 | Հոդված/Article
Physica C: “Superconductivity & its Applications”, 2001, vol.363, No.2, pp.113-118
Gevorgyan S. , Ohyama T., Inoue M., Kiss T., Takeo M., Matsushita T.
Evaluation of Flux Pinning in HTS by use of Tunnel Diode Oscillator (4) (in Japanese)
2000 | Հոդված/Article
Proc. of 63-th Meeting on Cryogenics & Superconductivity, Kumamoto, Japan, 2000, p.87
Gevorgyan S. , Ohyama T., Inoue M., Kiss T., Takeo M., Matsushita T.
Evaluation of Flux Pinning in HTS by use of Tunnel Diode Oscillator (3) (in Japanese)
2000 | Հոդված/Article
Proc. of 62-th Meeting on Cryogenics & Superconductivity, Tsukuba, Japan, 2000, p.215
Gevorgyan S. , Kiss T., Movsisyan A.A., Ohyama T., Inoue M., Matsushita T., Takeo M.
The weakly expressed “paramagnetic” peculiarity of the superconducting transition detected by the highly sensitive OFC magnetometer
2000 | Հոդված/Article
Proc. of Int. Workshop on “Critical Currents & Applications of HTS” (IWCCA-HTS), Fukuoka, Japan, pp.77-78, 2000
Gevorgyan S. , Kiss T., Katsube H., Ohyama T., Takeo M.,, Matsushita T., Funaki K.
Determination of main material parameters in HTS by means of a calibrated open-flat coil magnetometer
2000 | Հոդված/Article
Proc. of 6-th Workshop on “Applied Superconductivity in Kyushu Area”, 2000, Fukuoka, Japan, pp.56-63
Gevorgyan S. , Kiss T., Shirinyan H., Katsube H., Ohyama T., Matsushita T, Takeo M., Funaki K.
Possibility of Determination of Material Parameters in HTS by Means of Improved ‘LC Resonator’ Method
2000 | Հոդված/Article
Proc. of 12-th Internat. Symposium. on Supercond. (ISS’99), 1999, Morioka, Japan [in: “Advances in Superconductivity XII” (Ed. Yamashita), Springer-Verlag, Tokyo, pp.320-322, 2000]
Gevorgyan S. , Kiss T., Movsisyan A.A., Shirinyan H.G., Hanayama Y., Katsube H., Ohyama T., Takeo M., Matsushita T., Funaki K.
Highly Sensitive Open-Flat Coil Magnetometer for λ(H,T) Measurements in Plate-Like High-Tc Cuprates
2000 | Հոդված/Article
Gevorgyan S. , Kiss T., Movsisyan A., Shirinyan H., Ohyama T., Takeo M., Matsushita T., Funaki K.
Advantages of λ measurement in flat geometry high-Tc cuprates by OFC-magnetometer demonstrating its wide possibilities for detection
2000 | Հոդված/Article
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A (NIM-A), 2000, vol.444, No.1-2, pp.471-475
Gevorgyan S. , Kiss T., Takeo M., Matsushita T., Movsisyan A., Eltsev Yu.
Study on the Vortex Dynamics in HTS by Use of Highly Sensitive Reactance Measurement
1999 | Հոդված/Article
Proc. of 4-th Workshop on “Applied Superconductivity in Kyushu Area”, 1999, Fukuoka, Japan, pp.57-60
Gevorgyan S. , Ohyama T., Katsube H., Kiss T., Takeo M., Eltsev Y., Otabe S., Matsushita T.
Evaluation of Flux Pinning in HTS by use of Tunnel Diode Oscillator (2) (in Japanese)
1999 | Հոդված/Article
Proc. of 61-th Meeting on Cryogenics & Superconductivity, Tokyo, Japan, 1999, p.88
Gevorgyan S.G. , Movsisyan A.A.
New Type Detectors of Particles & Radiation Based on HTSC Materials
1999 | Հոդված/Article
Proc. of the Applied Superconductivity Conference (ASC’98), 1998, Palm Desert, California, USA [in: “IEEE Transactions on Applied Superconductivity”, vol.9(2), pp.3190-3193, 1999]
Gevorgyan S. , Katsube H., Ooyama T., Hanayama Y., Kiss T., Takeo M.
Evaluation of Flux Pinning in HTS by use of Tunnel Diode Oscillator (in Japanese)
1999 | Հոդված/Article
Proc. of 60-th Meeting on Cryogenics & Superconductivity, Sapporo, Japan, 1999, p.98
Gevorgyan S.G. , Movsisyan A.A., Kiss T., Hanayama Y., Matsushita T., Takeo M., Vysotsky V.S.
Study on Magnetization of HTSC Films by a New Method Based on Tunnel Diode Oscillator with Open-Flat Coil
1999 | Հոդված/Article
Proc. 11-th Int. Symposium on Supercond. (ISS’98), 1998, Fukuoka, Japan [in: “Advances in Superconductivity XI” (Ed. N. Koshizuka), Springer-Verlag, Tokyo, pp. 601-604, 1999]
Gevorgyan S. , Movsisyan A., Movsesyan G., Kiss T.
A New Type Tunnel Diode Oscillator Based Technique with Nontraditional Open-Flat Measuring Coils for Study of Supercond. Thin Films
1998 | Հոդված/Article
Proc. of 3-rd Workshop on “Applied Superconductivity in Kyushu Area”, 1998, Fukuoka, Japan, pp.59-64
Gevorgyan S.G. , Kiss T., Hanayama Y., Movsisyan A.A., Matsushita T., Takeo M., Vysotsky V.S.
A New Type of Method to Study the Kinetic Inductance of HTSC Films Based on the Tunnel diode Oscillator with an Open-Flat Measuring Coil
1998 | Հոդված/Article
Proc. of 59-th Meeting on Cryogenics & Superconductivity, Yamaguchi, Japan, 1998, p.171
Gevorgyan S.G. , Movsisyan A.A., Shindyan V.A., Shirinyan H.G., Movsesyan G.D.
Implementation of TD-oscillator with Open-Flat Measuring HTSC Coil for Creation of New Type Detectors of Particles & Radiation
1998 | Հոդված/Article
Proc. of 10-th Internat. Symposium on Supercond. (ISS’97), 1997, Gifu, Japan [“Advances in Superconductivity X” (Ed. K. Osamura), “Springer- Verlag”, Tokyo, pp.1177-1180, 1998]
S.G.Gevorgyan , Movsesyan G.D., Movsisyan A.A., Tatoyan V.T., Shirinyan H.G.
Modeling of Tunnel Diode Oscillators and Their Use for Some Low Temperature Investigations
1998 | Հոդված/Article
Review of Scientific Instruments, 1998, vol.69, No.6, pp.2550-2560
Gevorgyan S.G. , Movsisyan A.A., Shindyan V.A., Shirinyan H.G., Movsesyan G.D.
Use of HTSC for Particle & Radiation Detectors
1997 | Հոդված/Article
Proc. of 7-th Internat. Workshop on Low Temperature Detectors (LTD-7), 1997, Munich, Germany (Ed. S. Cooper), pp.215-216
S.G.Gevorgyan , Movsisyan A.A., Movsesyan G.D., Shindyan V.A., Shirinyan H.G.
On the Possibility of Creation of Radically New Type Detectors of Particles & Radiation Based on High-Tc Superconductors
1997 | Հոդված/Article
Modern Physics Letters B, 1997, vol.11, No.25, pp.1123-1131
Геворгян С. Г. , Мовсесян Г.Д., Мовсисян А.А., Гюламирян А.Л., Шиндян В.А., Ширинян О.Г.
Применение высокотемператур- ных сверхпроводников для созда- ния новых детекторов частиц и излучений
1997 | Հոդված/Article
Известия НАН Армении, Физика, 1997, том.32, №4, стр.207-214
Peculiarities of Stability of Superheated Superconducting Grains near Tc
1996 | Հոդված/Article
Nuclear Instruments& Methods in PhysicsResearch A (NIM-A),1996, vol.370, No.1, pp.24-25,
Near-Tc Studies of Superheated Superconducting Grain Detectors
1995 | Հոդված/Article
Proc. of the Toledo Internat. Workshop, 1994, Spain [in: “Superconductivity & Particle Detection” (Ed. T. Girard), “World Scientific”, Singapore, pp.45-51, 1995]
Some New Possibilities of Superheated Superconducting Grain Detector Characteristics Improvement
1995 | Հոդված/Article
Modern Physics B9, 1995, No.13/14, pp.1575-1594
Геворгян С. Г. , Мовсесян Г.Д., Арутюнян М.А, Татоян В.Т., Мовсисян А.А.
Моделирование генераторов на туннельных диодах для исследо- ваний при низких температурах
1995 | Հոդված/Article
Приборы и Техника Эксперимента, 1995, №2, стр.88-98
Gevorgyan S.G. , Hakopyan R.B.
Phase slip centers (PSC) in thinfilm HTSC bridges
1994 | Հոդված/Article
Proc. of 4th Internat. Conference “Materials & Mechanisms of Supercond., HTSC’s” (M2S-HTSC IV), 1994,
Grenoble, France (Ed. by Peter Wyder), pp.273-274
Gevorgyan S.G. , Akopyan R.B.
Phase Slip Centers in HTSC
1992 | Հոդված/Article
Gevorgyan S.G. , Akopyan R.B., Gulian A.M., Pilosyan S.Kh.
Physical Properties of High-Temperature Superconducting Films
1991 | Հոդված/Article
Proc. of the Satellite Symposium 4 on High- Temperature Supercond. of the 7-th International Meeting on Modern Ceramics Technologies (7-th CIMTEC-World Ceramics Congress), 1990, Trieste, Italy. (Ed.P. Vincenzini), Elsevier,1991, pp.451-453
Геворгян С. Г. , Кузанян А.С., Паронян Т.М., Терзян С.С.
Диамагнитные особенности при температурах выше 150К в Bi- содержащих сверхпроводниках
1991 | Հոդված/Article
Сверхпроводимость: физика, химия, техника (СФХТ), 1991, том.4, №1, стр.150-154
Gevorgyan S.G. , Avagyan A.A., Akopyan R.B., Ganapetyan V.M., Pilosyan S.Kh., Vartanyan V.O.
High-Tc Y-Ba-Cu-O and Bi-Pb-Sr- Ca-Cu-O Thin Film and Microbridges Preparation
1990 | Հոդված/Article
Proc. of European Conference on High-TcThin Films & Single Crystals, 1989, Ustron,Poland [in: “Progress in High Temp. Supercond.” (Ed. W. Gorzkowski), “World Scientific”, Singapore, 1990, vol.24, pp.737-742]
Gevorgyan S.G. , Abramyan P.B., Kuzanyan A.S., Melik-Karamova E.N., Paronyan T.M., Terzyan S.S.
Some Properties of Bi-Containing Superconductors
1990 | Հոդված/Article
Proc. of the Beijing Int.Conference on High-Temperature Supercond.,1989, China [in: “Progressin High Temperature Superconductivity” (Ed.Z.X. Zhao), “World Scientific”, Singapore,1990, vol.22, pp.225-227]
Геворгян С. Г. , Акопян Р.Б.
О наблюдении центров проскаль- зывания фазы в ВТСП-мостиках
1990 | Հոդված/Article
Письма в ЖЭТФ, 1990, том.52, вып.12, стр.1255-1258
Геворгян С. Г. , Добровольский Н.М.
Разрушение метастабильного свер- хпроводящего состояния мелкоди- сперсных коллоидов олова при об- лучении рентгеновскими лучами
1990 | Հոդված/Article
Сверхпроводимость: физика, химия, техника (СФХТ), 1990, то м.3, №4, стр. 568-582
Геворгян С. Г. , Абрамян П.Б., Авагян А.А., Кузанян А.С., Мелик-Карамова Е.Н., Паронян Т.М., Пироева И.М., Терзян С.С.
Синтез и исследование свойств образцов состава Bi1,7-Pb0,3-Sr2- Ca2-Cu3-Oy
1990 | Հոդված/Article
Сверхпроводимость: физика, химия, техника (СФХТ), 1990, том.3, №4, стр. 557-567
Геворгян С. Г. , Авагян А.А., Акопян Р.Б., Вартанян В.О., Пилосян С.Х
О катодном напылении висмут- содержащих ВТСП-плёнок с Tc > 77К и некоторых особенностях их физических свойств
1990 | Հոդված/Article
Сверхпроводимость: физика, химия, техника (СФХТ), 1990, том.3, №1, стр.93-97
Геворгян С. Г. , Добровольский Н.М.
Взаимное магнитное влияние гра- нул в плотном коллоиде из сверх- проводящих гранул
1990 | Հոդված/Article
Сверхпроводимость: физика, химия, техника (СФХТ), 1990, том.3, №1, стр.33-37
Высокочувствительная установка для одновременной магнитной и резистивной диагностики ВТСП
1990 | Հոդված/Article
Заводская Лаборатория, изд-во «Металлургия », Москва, 1990, том.56, №8, стр.119-120
Высокочувствительная установка для диагностики ВТСП по сдвигу частоты автоколебаний генерато- ра на туннельном диоде
1989 | Հոդված/Article
Материалы 1-ого Всесоюзного Совещания по Проблемам диагностики материалов ВТСП, 1989г, Черноголовка, СССР, стр.131
Геворгян С. Г. , Добровольский Н.М.
Осцилляторная температурная зависимость устойчивости пере- гретого сверхпроводящего состоя- ния вблизи Tc
1989 | Հոդված/Article
Сверхпроводимость:физика, химия, техника (СФХТ), 1989, том.2, №12, стр.170-174
Геворгян С. Г , Саркисян А.Г., Арутюнян В.М. , Акопян Р.С. , Вартанян Р.С., Путнынь Э.В., Добровольский Н.М.
О сверхпроводимости при темпе- ратурах выше 100 К в системе Bi- Ca-Sr-Cu-O
1989 | Հոդված/Article
Письма в ЖЭТФ, 1989, том.49, вып.2, стр.93-95
Геворгян С. Г. , Добровольский Н.М., Татоян В.Т., Гулян А.М.
Измерение критического тока высокотемпературного сверхпроводника
1987 | Հոդված/Article
Материалы Совещания ,,Проблемы высокотем-пературной сверхпроводимости,,, июль 1987г.Свердловск, СССР,
часть II, стр.110
Gevorgyan S.G. , Arutyunyan M.A., Babayan K.Z., Gabrielyan K.S., Dobrovol’skii N.M., Krol’ V.K., Mina R.T., Movsesyan G.D.
Investigation of the X-ray Superconducting Colloid Detector
1984 | Հոդված/Article
Proc. of the 2-nd Internat. Symposiumon High Energy Particles Transition Radiation, Yerevan, Armenia, 1984, pp.736-743