Ֆիզիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Physics
Ֆիզիկամաթեմատիկական կադրերի պատրաստումը համալսարանում սկսվել է 1922 թվականից:
>
Սերոբ Տարոնի Մուրադյան

Կրտսեր գիտաշխատող | Ֆիզիկայի ֆակուլտետ
Կրթություն
2008 - 2011 Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան, Ֆիզիկատեխնիկական ֆակուլտետ, Էլկտրոնային տեխնիկայի նյութերի և կառուցվածքների տեխնոլոգիայի ամբիոն, Ասպիրանտուրա,Երևան, ՀՀ
2006 - 2008 Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ), Կենսաբանության ֆակուլտետ, Կենսաֆիզիկայի ամբիոն, Մագիստրատուրա, Երևան, ՀՀ
2002 - 2006 Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ), Ֆիզիկայի ֆակուլտետ, Պինդ մարմնի ֆիզիկայի ամբիոն, Բակալավրիատ Երևան, ՀՀ
1998 – 2002 Թալինի բնագիտա-մաթեմատիկական թեքումով հատուկ դպրոց, ք. Թալին, ՀՀ
1992 – 1998 Մ.Գորկու անվան թիվ 1 միջնակարգ դպրոց, ք. Թալին, ՀՀ

Գիտական աստիճան
4 Հունիսի, 2011, Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու – վկայական՝ Ա № 05707 ԵՊՀ, ՀՀ, 0025, Երևան, Ալեք Մանուկյան 1
“ Նյութերի և կառուցվածքների միկրոզոնդավորումը հարթ կոճի մեթոդի և երկչափ կիսահաղորդչային կառուցվածքների կիրառմամբ ”,
“Микрозондирование материалов и структур с применением метода плоской катушки и двумерных полупроводниковых структур”,
“Microprobing of materials and structures by the use of flat-coil method and two-dimensional semiconductor structures”

Աշխատանքային գործունեություն
Սեպտեմբր 2006 -առ այսօր Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ),Ֆիզիկայի ֆակուլտետ, Պինդ մարմնի ֆիզիկայի (ՊՄՖ) ամբիոն, ՀՀ, 0025, Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, Կրտսեր գիտաշխատող
Սեպտեմբր 2012 - առ այսօր Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան (ՀՊՃՀ), Կիբեռնետիկայի ֆակուլտետ, Միկրոէլեկտրոնիկայի և կենսաբժշկական սարքերի ամբիոն,
ՀՀ, 0009, Երևան, Տերյան 105, Ասիստենտ
Նոյեմբեր 2011 - Օգոստոս 2012 Գիտությունների ազգային ակադեմիա (ԳԱԱ), Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ (ՖՀԻ), Գերհաղորդիչ դետեկտորների ֆիզիկայի լաբորատորիա,ՀՀ, 0203, Աշտարակ-2, Կրտսեր գիտաշխատող

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
1.Թունեկային դիոդով (TD) ակտիվացվող ինքնագեներատորների մոդելավորումը. դրանց կարելի է բազմակողմանի կիրառել ցածր ջերմաստիճաններում գործող գերհաղորդիչ (ԳՀ) նյութերը մեծ լուծունակությամբ հետազոտելու նպատակով;
2.Գերհաղորդիչ (ԳՀ) փուլային անցում: Մայսների արտամղմանը նախորդող ու հաջորդող թույլ արտահայտված երևույթներ են փնտրվել, գտնվել ու հետազոտվել;
3.SFCO-տեխնիկայի միջոցով բարակ, հարթ ԲՋԳՀ նյութերի ԳՀ հատկությունների տեսանելի դարձնելը (visualization)՝ կիզակետված լազերային ճառագայթի կիրառումով՝ որպես զոնդավորող գործիք;
4.Դիրքի նոր տվիչներ՝ SFCO Տեխնոլոգիայի հիման վրա. դրանք կարող են կիրառվել դանդաղ շարժումներ գրանցող (low-frequency) սեյսմոմետրեր ստեղծելիս.
Որպես հետևանք, SFCO տեխնոլոգիայի հիման վրա տարածքնե-րի/սահմանների անվտանգությունը ապահովող նախազգուշացման պասիվ (աննկատ գործող) անվտանգության նոր համակարգի (ՆՊԱՀ) նա¬խատի¬պն է մշակվել և ստեղծվել – Early Warning Passive zone/border Security System (EWPSS);
5.Տեսածրող զոնդային մանրադիտում;
6.Ցածր չափայնությամբ օժտված կիսահաղորդչային կառուցվաքների ուսումնասիրում:

Մասնակցությունը դրամաշնորհներին
“University Centers of Excellence” ծրագիր
CRDF-NFSAT-YSU Շնորհ՝ թիվ UCEP 07/07 (01.09.2007 - 01.09.2009)
Երևանի պետական համալսարանում ստեղծված կենտրոնի անունն է “Գերհաղորդականություն և Գիտական Սարքաշինություն ” Ծրագրի կատարող:
“STEP-2013” ծրագիր CRDF Global grant- FSAX-14-60113-0 (11.04.2014  11.03.2015) Ծրագրի ղեկավար
«Կիրառական արդյունքի ձեռքբերմանն ուղղված» ՀՀ բյուջեից ֆին. ծրագիր ՀՀ ԳԿՆ ԳՊԿ – Շնորհ՝ թիվ 13Ap_2k024 (01.09.2013 - 30.12.2014)
Համաֆինանսավորող՝ ԱՄՆ Global Innovations Inc. (GII)
Թեմա՝ «Երեք առանցքներով տատանումներ գրանցող սեյսմիկ դետեկտոր, որը գործելու է աննախադեպ լայն հնարավորություններ ընձեռնող SFCO նոր տվիչի հիման վրա»
Հայտատու՝ «Փի Էս Այ» Ճշգրիտ տվիչներ–սարքավորումներ մշակող և ար¬տադող ՍՊԸ (Precision Sensors/Instrumentation D&P – “PSI” Ltd., Ծրագրի կատարող

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Gevorgyan S.G. , Shirinyan H.G., Gevorgyan V.S., Muradyan S.T. , Gevorgyan G.S., Kurghinyan B.K. , Polyanskii A.A.
On the possible key experiments to show the singlet-to-triplet conversion of the Cooper pairs by the use of a SFCO-method
2012 | Հոդված/Article
Journal of Physics: Conference Series, Institute of Physics (IOP), 2012, vol.350, 012026.
Needle-like properties of the probing RF field of “magnetic-field” probes based on the single-layer flat coils (Միաշերտ, հարթ կոճերի հիման վրա գործող «մագնիսադաշտային» զոնդերի ռադիոհաճախային զոնդավորող դաշտի ասեղանման հատկությունները)
2011 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2011, #3, էջ 47–51
|
Ս. Գ. Գևորգյան , Գ. Հ. Կարապետյան, Հ. Գ. Շիրինյան, Ս. Տ. Մուրադյան , Գ. Ս. Գևորգյան, Բ. Կ. Կուրղինյան , Վ. Ս. Գևորգյան, Ա. Ա. Պոլյանսկի
Study of fine peculiarities of heat capacity in YBa2Cu3Oy films by means of the laser-coupled flat-coil-oscillator (YBa2Cu3Oy թաղանթների ջերմունակության առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունը լազերով համակցված հարթ կոճով ինքնագեներատորի մեթոդով)
2011 | Հոդված/Article
Proc. of the Yerevan State University, Physical & Mathematical Sciences, 2011, №1(224), pp.49-54
|
Մուրադյան Ս.Տ. , Կարապետյան Գ.Հ., Գևորգյան Վ.Ս., Կուրղինյան Բ.Կ. , Գևորգյան Ս.Գ.
Հարթ կոճով տեխնիկայի լայն հնարավորությունները մետաղական առարկաներ փնտրող և ուսումնասիրող զոնդ ստեղծելու հարցում
2009 | Թեզիս/Thesis
ՀՀ ՊՆ Վ. Սարգսյանի անվան Ռազմական ինստիտուտի կազմավորման 15-ամյակին նվիրված Կուրսանտական Գիտական 7-րդ Գիտաժողովի Թեզեր, 5-7 մայիսի, Երևան, 2009թ., էջ 31-32
Մուրադյան Ս.Տ. , Կարապետյան Գ.Հ., Գևորգյան Վ.Ս., Կուրղինյան Բ.Կ. , Գևորգյան Ս.Գ.
Լայն հաճախային տիրույթով, նանոմետրական չափերի շեղում գրանցող սեյսմիկ ընդունիչ՝ հարթ կոճով նոր տվիչների հիման վրա
2009 | Թեզիս/Thesis
ՀՀ ՊՆ Վ. Սարգսյանի անվ. Ռազմական ինստ. կազմավորման 15 ամյ. նվիրված Կուրսանտական Գիտական 7-րդ Գիտաժողովի Թեզեր,5-7 մայիսի, Երևան, 2009թ., էջ 33-34
A Long-Range Action Magnetic-Field Probe Based on a Single-Layer Flat Pick-Up Coil
2008 | Թեզիս/Thesis
Abstracts of the 2-nd International Summer School “Physics of Functional Micro- & Nanostructures”, 8-20 September 2008, Hamburg, Germany, p.46
Միայն սեփական ունակության վրա գործող և թունելային դիոդով ակտիվացվող ինքնագեներատորի ստեղծումն ու նրա աշխատանքի ուսումնասիրումը
2007 | Հոդված/Article
ԵՊՀ ՊՄՖ ամբիոնի հիմնադրման 50-ամյա տարելիցին նվիրված ժողովածու, ԵՊՀ հր., խմբ՝ Ա. Կիրակոսյան,
Երևան, էջ 118-124, 2007