Ֆիզիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Physics
Ֆիզիկամաթեմատիկական կադրերի պատրաստումը համալսարանում սկսվել է 1922 թվականից:
>
Վիգեն Գրիգորի Բարխուդարյան

Պրոֆեսոր | Ֆիզիկայի ֆակուլտետ
Կրթություն
1968 թ-ին ավարտել եմ Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետը

Գիտական աստիճան
Քիմ. գիտ. թեկնածու (02.02- Բարձրամոլեկուլային միացություններիքիմիա) - «Կարբինոլի և մետակրիլաթթվի հետ նրա սոպոլիմերների իդրոդինամիկական վարքը և լուսացրումը», 1972 թ., ԵՊՀ:
Ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր (Ա. 04.14, Ջերմաֆիզիկա և մոլեկուլային ֆիզիկա) - «Պոլիմերների տարածական կազմավորումը լուծույթներում: Մոլեկուլային անսամբլի ազդեցության էֆեկտները», 2000 թ., ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտ:

Աշխատանքային փորձ
2005 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ Ֆիզիկայի ֆակուլտետի Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր
1982 - 2005 թթ. Ֆիզիկայի ֆակուլտետի Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոնի դոցենտ
1977 - 1982 թթ. Ֆիզիկայի ֆակուլտետի Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոնի ասիստենտ, ավագ գիտաշխատող
1976 - 1977 թթ. Պոլիմերների տոքսիկոլոգիայի ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող
1968 - 1976 թթ. ՀՍՍՀ ԳԱ ՕՔԻ ինստիտուտի լաբորանտ, ասպիրանտ, կրտսեր գիտաշխատող

Կարդացվող դասընթացներ
Մոլեկուլային ֆիզիկա – ԵՊՀ ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետների բակալավրիատի 1 կուրսի ուսանողներին, Մոլեկուլների կառուցվածքը և ֆիզիկական հատկությունները, Պոլիմերների ֆիզքիմիա - ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի բակալավրիատի 3 կուրսի ուսանողներին, Մակրոմոլեկուլների հետազոտման մեթոդներ - ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի բակալավրիատի 4 կուրսի ուսանողներին, Մակրոմոլեկուլները լուծույթներում - ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի մագիստրատուրայի 1 կուրսի ուսանողներին

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Արտաքին գործոնների ազդեցության տակ մակրոմոլեկուլների կառուցվածքային փոփոխությունների հետազոտում: Մոլեկուլային մակարդակով պոլիմերների ծերացման հետազոտում: Միջավայրի ազդեցությունը միցելային համակարգերի մոլեկուլային բնութագրերի և ԴՆԹ-ի կառուցվածքի վրա

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2002 - 2005 թթ. CRDF #A-359
2003 - 2006 թթ. CRDF #A 092.2.

Մասնագիտական անդամակցություն
Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի 038 «էլեկտրատեխնիկա» մասնագիտական խորհրդի անդամ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

vigen@ysu.am

Development of viscometric methods for studying the interaction of porphyrins with DNA
2019 | Հոդված/Article
Journal of biomolecular structure & dynamics. 2019, 20, pp. 1-6
Մոլեկուլների կառուցվածքը և հատկությունները
2019 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., 2019, 222 էջ
Molecular alterations in DNA under UV-irradiation
2019 | Թեզիս/Thesis
Albany 2019: The 20th Conversation. 2019, p. 86
The effect of porphyrins configuration on the hydrodynamic behavior of DNA solutions
2019 | Թեզիս/Thesis
Albany 2019: The 20th Conversation. 2019, pp. 84-85
Development of viscometric methods for studying the interaction of various porphyrins with DNA. Part IV: Meso-tetra-(4N-allylpyridyl) porphyrin and its Cu-, Coand Zn-containing derivatives
2018 | Հոդված/Article
Journal of Porphyrins and Phthalocyanines. 2018, 22, 1-8 pp.
Influence of structural features of porphyrins on their ability to effect on DNA
2017 | Հոդված/Article
International Conference On Nanomedicine And Nanobiotechnology:ICANON 2017. p. 1
|
Interaction of Meso-tetra-(4N-allylpyridyl) porphyrin and its Cu-, Co- and Zn- containing derivatives with DNA
2017 | Հոդված/Article
Biological Journal of Armenia. 2017, 4 (69), 84-93 pp.
|
Alterations of Molecular Characteristics of Polyethylene Under the Influence of External Effects
2017 | Թեզիս/Thesis
ICP 2017. 19-th International Conference on Polymer. p. 72
|
Development of viscometric methods for studying the interaction of various porphyrins with DNA. Part III: Meso-tetra-(3N-alylpyridyl) porphyrin and its Cu-, Co- and Zn- containing derivatives
2017 | Հոդված/Article
Journal of Porphyrins and Phthalocyanines. 2017, 21, pp. 110-115
Application of viscometric methods for studying the interaction of various porphyrins with DNA
2016 | Թեզիս/Thesis
Albany 2015.19th Conversation. 2016, p. 88
Alterations of molecular characteristics of polyethylene under the influence of heat treatment
2016 | Հոդված/Article
International Journal of Plastics Technology. 2016, 20. (2), 231-240 pp.
Development of viscometric methods for studying the interaction of various porphyrins with DNA. Part II: Meso-tetra-(3N-hydroxyethylpyridyl) porphyrin and its Ni-, Cu-, Co- and Zn- containing derivatives
2016 | Հոդված/Article
Journal of Porphyrins and Phthalocyanines, 2016, 20, 1-7 pp.
Application of viscometric methods for studying the interaction of various porphyrins with DNA
2016 | Թեզիս/Thesis
Journal of biomolecular structure & dynamics. 2016, 34, p. 136
|
Development of viscometric methods for studying the interaction of various porphyrins with DNA. Part II: Meso-tetra-(3N-hydroxyethylpyridyl) porphyrin and its Ni-, Cu-, Co- and Zn- containing derivatives
2016 | Հոդված/Article
Journal of Porphyrins and Phthalocyanines, 2016, 20, 766-772 pp.
Effect of configuration of porphyrin molecule on the complexation with DNA. DOM2015
2015 | Թեզիս/Thesis
Int.Conf. Armenia, Yerevan, 24-30september, 2015, p. 92-93
Application of viscometric methods for studying the interaction of various porphyrins with DNA
2015 | Թեզիս/Thesis
Journal of Biomolecular Structure and Dynamic. Vol. 33, No. 136, p. 88-89, 2015
Մոլեկուլային ֆիզիկա
2014 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ ԲՈՒՀ-երի համար: Երկրորդ վերամշակված հրատարակություն: ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2014, 332 էջ
Development of viscometric methods for studying the interaction of various porphyrins with DNA
2014 | Հոդված/Article
Part I: meso-tetra-(4N-hydroxyethylpyridyl) porphyrin and its Ni-, Cu-, Co- and Zn- containing derivatives. Journal of Porphyrins and Phthalocyanines 2014 18:07, 594-599. DOI: 10.1142/S1088424614500357
Макромолекулярный ансамбль и пространственная организация макромолрекул
2014 | Գիրք/Book
LAMBE RT, Academic Publishing, Germany, 201 стр., 2014
Development of viscometric methods for studying the interaction of various porphyrins with DNA. Part I: meso-tetra-(4N-hydroxyethylpyridyl) porphyrin
2014 | Հոդված/Article
J. Porphyrins and Phthalocyanines, N 18, p. 594–599, (2014)
Characterization and differentiation of binding modes of water-soluble porphyrins at complexation with DNA
2013 | Թեզիս/Thesis
Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, 2013. v. 31, # S1, 56
|
Characterization of binding modes of water-soluble porphyrins at complexation with DNA in presence of hard peripheral radicals
2013 | Հոդված/Article
Int. Conf. Phys. Concepts of Nucl. Acid Struct. And Behavior Fuded by Volkswagenstiftung, June 27-29, 2013, pp. 32-34
Characterization and differentiation of binding modes of water-soluble porphyrins at complexation with DNA
2013 | Հոդված/Article
Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, 2013.Vol. 31, No. S1, 1–139
Viscometric and Light scattering investigation of the hydrogen bonds in the solutions of Policarbinol
2012 | Հոդված/Article
International Journal of Plastics & Technology. 2012, 16, 1, pp. 17-23
Establishing the nature of hydrogen bonds by methods of Viscometry and Light Scattering
2010 | Հոդված/Article
Proceedings of “Int. Conf.4th International conference of chemical industries research division” 2010
Մոլեկուլային ֆիզիկա
2009 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ ԲՈՒՀ-երի համար: ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան -2009, 328 էջ
Влияние высокомолекулярных добавок на мицеллярные характеристики водных растворов пентадецилсульфоната натрия (Բարձրամոլեկուլային միացությունների ազդեցությունը նատրիումի պենտադեցիլսուլֆոնատի ջրային լուծույթների միցելային բնութագրերի վրա)
2009 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2009 #2, էջ 15-21 (ռուսերեն)
|
Саркисян А. Г., Бархударян В.Г.
Мофологические исследования структурных изменений мицелей биомембран под воздействием лекарственных препаратов
2008 | Հոդված/Article
Биофизика, 2008, том 52, вып. 2, с. 301-305
Barkhudaryan V. G. , Sarkisyan A G.
Effect of UV radiation and temperature on the molecular characteristics of Nilon-6 and Polyacrilonitrile
2007 | Հոդված/Article
International Polymer Science and Technology 2007, 35, No.12, 9-12
Бархударян В. Г. , Саркисян А.Г.
Влияние внешнего воздействия на молекулярные характеристики полиамида и полиакрилонитрила
2007 | Հոդված/Article
Пластические массы, 2007, No. 9, ст. 26-29
Separation and Characterization of Natural and Synthetic Macromolecules
2007 | Հոդված/Article
International MM 2003 Simposium, Amsterdam, February 1-4, 2007
Մակրոմոլեկուլները լուծույթներում
2007 | Գիրք/Book
(Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ ԲՈՒՀ-երի համար) ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան -2007
Влияние термического воздействия на молекулярные характеристики полиэтилена
2005 | Հոդված/Article
Пластические массы, 2005, No. 4, ст. 23-25
Viscometric investigation of interaction of some porphyrins with DNA
2005 | Թեզիս/Thesis
International Symposium on HTMR-2005, Tsakhkadzor, Armenia, Mar. 1-5, 2005, p.59
Степанян А. С., АрутюнянВ.М. , Адамян З.Н. , Бархударян В. Г
Конденсационный датчик влажности на кварцевом резонаторе
2004 | Հոդված/Article
Известия НАН РА и ГИУА,сер.ТН, 2004,т.58,No 3,518-523
Barkhudaryan V. G , Gazanchyan N.L., GoginyanV.B.
Influence of accelerated climatic trials and microbial deterioration on the milecular-structural transformations of polymers
2003 | Հոդված/Article
Proceedings of Int. Conf. "Systems and Technolog. for the Future Explor.ation and Devel. of Space". (June 9-11 2003, Moscow, Russia).
Karamyan D.R, Hakobyan E.H, Petrosyan R. A, Barkhudaryan V.G.
High Molecular Mass Polyvinilacetate on the Basis of Manganic Mixed Ligand Complexes
2003 | Թեզիս/Thesis
Waters International GPC 2003 and ISPAC –16 Symposium, June 7-12, 2003, Baltimore
Karamyan D.R., Hakobyan E.H, Petrosyan R. A., Barkhudaryan V.G.
Influence of emulsion polymerization conditions on molecular-structural characteristics of high molecular weight polyvinilacetate
2003 | Թեզիս/Thesis
International MM 2003 Simposium “Separation and Characterization of Natural and Synthetic Macromolecules”, Amsterdam, February 5-7th, 2003
ՄՈԼԵԿՈՒԼԱՅԻՆ ՖԻԶԻԿԱ Մաս 11. Նյութի ջերմադինամիկական հատկությունները
2003 | Գիրք/Book
(Ուսումնակական ձեռնարկ ԲՈՒՀ-երի համար) ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան -2003
Alterations of molecular characteristics of polyethylene under the influence of UV-radiation
2000 | Հոդված/Article
Polymer. 2000. 41, No.15, p. 5787-5791
Alterations of molecular characteristics of polyethylene under the influence of y- radiation
2000 | Հոդված/Article
Polymer. 2000, 41, No. 7, p. 2511-2514
Effect of y- radiation on the molecular characteristics of low- density polyethylene
2000 | Հոդված/Article
Polymer. 2000, 41, No. 2, p: 575-578
ՄՈԼԵԿՈՒԼԱՅԻՆ ՖԻԶԻԿԱ Մաս 1. Մոլեկուլային-կինետիկ տեսություն
2000 | Գիրք/Book
(ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից հաստատված ուսումնակական ձեռնարկ ԲՈՒՀ-երի համար) ԵՊՀ հրատարակչություն,Երևան -2000
Barkhudaryan V. G. , Sarkisyan A. G.
Molecular weight distribution and solubility of y- irradiated polyethylene
1998 | Հոդված/Article
Radiation & Photochemistry, 98-12, 1998
Barkhudaryan V. G. , Sarkisyan A. G.
The changes of molecular characteristics of polyethylene under the influence of y radiation
1998 | Հոդված/Article
Radiation & Photochemistry, 98-10, 1998
Бархударян В. Г , Саркисян А. Г.
Исследование молекулярно-массового распределения и растворимости y облученого полиэтилена
1996 | Հոդված/Article
Пласт, массы, 1996. № 5. с. 26-30
Бархударян В. Г , Саркисян А. Г.
Изменение молекулярных характеристик полиэтилена под влиянием y облучения
1996 | Հոդված/Article
Пласт. Массы, 1996. -№ 3. с. 18-20
Саркисян А. Г., Гарибян Л. М., Бархударян В. Г , Шагинян А. А.
Исследование влияния лекарственных средств, применяемых для лечения ПБ на моделей биомемвран
1993 | Թեզիս/Thesis
Коллоидный журнал, 1993, том 52, No.65, с. 860
Վ. Գ. Բարխուդարյան , Մ. Հ. Ավետիսյան, Վ. Ի. Վարդանյան
Влияние γ-облучения на молекулярные характеристики полиэтилена: ч. 4 (γ-ճառագայթման ազդեցությունը պոլիէթիլենի մոլեկուլային բնութագրերի վրա. մաս 4)
1991 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1991, #1, էջ 61-63 (ռուսերեն)
|
Бархударян В. Г , Гарибян Л. М. , Саркисян А. Г. , Оганесян Р. С.
Исследование молекулярных и надмолекулярных структурных изменений в системе ЦДСН-вода в зависимости от мол. массы полимеров
1991 | Թեզիս/Thesis
Коллоидный жур¬нал, 1991, том 53, No.5, с. 830
Վ. Գ. Բարխուդարյան , Մ. Հ. Ավետիսյան, Վ. Ի. Վարդանյան
Влияние γ-облучения на молекулярные характеристики полиэтилена. III. Исследование молекулярно-массового распределения (γ-ճառագայթման ազդեցությունը պոլիէթիլենի մոլեկուլային բնութագրերի վրա. III. Ըստ մոլեկուլային զանգվածների բաշխման հետազոտումը)
1990 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #3, էջ 57-59 (ռուսերեն)
|
Վ. Դ. Բարխոդարյան , Մ. Հ. Ավետիսյան, Վ. Մ. Ասլանյան, Վ. Ի. Վարդանյան
Влияние УФ-облучения на молекулярные характеристики полиэтилена. II.Светодисперсионные исследования (ՈՒՄ-ճաոադայթման ազդեցությունը պոլիէթիլենի մոլեկուլային բնութագրերի վրա: II.Հետազոտոթյոններ լուսացրման եղանակով)
1990 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #2, էջ 64-69 (ռուսերեն)
|
Վ. Գ. Բարխուդարյան , Մ. Հ. Ավեստիսյան, Լ. Լ. Ասլանյան
Влияние УФ-облучення на молекулярные характеристики полиэтилена. 1. Исследование изменений гидродинамических свойств полиэтилена (ՈՒՄ ճառագայթման ազդեցությունր պոլիէթիլենի մոլեկուլային բնութագրերի վրա, 1. Պոլիէթիլենի հիդրոդինամիկական հատկությունների փոփոխությունների հետազոտումը)
1988 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #3, էջ 58-61 (ռուսերեն)
|
Վ. Գ. Բարխուդարյան , Մ. Հ. Ավետիսյան
Влияние γ-облучения на молекулярные характеристики полиэтилена. II Светодисперсионные исследования (γ-ճառագայթման ազդեցությունը պոլիէթիլենի մոլեկուլային բնութագրի վրա։ II Լուսադիսպերսիոն հետազոտություններ)
1987 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1987, #3, էջ 55-62 (ռուսերեն)
|
Վ. Ա. Աս|անյան, Վ. Գ. Բարխուդարյան , Լ. Լ. Կուլագա
Влияние γ-облучения на молекулярные характеристики полиэтилена. 1. Исследование изменений гидродинамических свойств полиэтилена (γ-ճառագայթման ադդեցությունր պոլիէթիլենի մոլեկուլային բնութագրերի վրա: 1. Պոլիէթիլենի հիդրոդինամիկական հատկությունների փոփոխությունների ուսումնասիրումը)
1986 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #1, էջ 149-152 (ռուսերեն)
|
Բարձրամոլեկուլային միացությունների մոլեկուլային բնութագրերի որոշումը
1985 | Գիրք/Book
(Ուսումնական ձեռնարկ ԲՈՒՀ-երի համար) ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան -1985
Бархударян В. Г , Асланян В. М., Щагинян А. А.
Исследование структуры водноамфифильных систем методом светорассеяния
1983 | Թեզիս/Thesis
Коллоидный журнал, 1983, No.3, с. 268
Даниелян В. А., Бархударян В. Г , Гзырян А. Г.
Рассеяние света и вязкость растворов сополимеров на основе винилпиразола
1982 | Հոդված/Article
Высокомолек. соед., 1982, XXIV, Б, No. 7, с..518-521
Даниелян В. А., Бархударян В. Г , Гзырян А. Г, Мацоян С. Г.
Исследование гомополимера и сополимеризации винилметилпиразола
1982 | Հոդված/Article
Высокомолек. соед., 1982, XXIV, Б, No,-7, с. 521-524
Асланян В. М., Морозов В. Ф. , Варданян В. И. , Бархударян В. Г. , Аветисян М. Г., Оксузян К. А., Фаршян Г. С.
Способ ускоренных испытаний полиэтилена и изделий на его основе
1980 | Հոդված/Article
Авт. свид. No. 2985-884, (СССР), 1980
Վ. Մ. Ասլանյան, Վ. Ֆ. Մորոզով , Մ. Գ. Ավետիսյան, Վ. Գ. Բարխուդարյան , Ե. Բ. Բիկով, Վ. Ի. Վարդանյան, Ս. Ժ. Դումանյան, Լ. Ի. Կրանիխֆելդ, Կ. Ա. Օքսուզյան, Դ. Դ. Ռումյանցև, Գ. Մ. Սարգսյան, Հ. Ս. Ֆարշյան
Структурно-физические аспекты процесса старения аморфно-кристаллических полимеров (Ամորֆ-բյուրեղային պոլիմերների ծերացման պչոցեսի ստրուկտուր-ֆիզիկական ասպեկտները)
1980 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1980, #2, էջ 150-151 (ռուսերեն)
|
Даниелян В. А., Бархударян В. Г , Сардарян А. Е., Мацоян С. Г.
Влияние водородной связи на вязкость и осмотическое давление растворов полидиметилвинилэтинилкарбинола
1979 | Թեզիս/Thesis
Высокомолек. соед., 1979, Б-21, с.847
Даниелян В. А., Бархударян В. Г , ОганесянДж. М., Мацоян С. Г.
Способ получения привитого сополимера
1970 | Հոդված/Article
Авт, свид. No. 269-483 (СССР). Опубл. в Б.И., 1970, No. 15