Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Radiophysics
Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետը ստեղծվել է 1975 թ-ին:
>

Բակալավրիատ
Ռադիոֆիզիկա և էլեկտրոնիկա
Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և միկրոէլեկտրոնիկա
Հեռահաղորդակցություն և ազդանշանների մշակում


Մագիստրատուրա
Ալիքային պրոցեսների տեսության և տիեզերքի ֆիզիկա
ԳԲՀ ռադիոֆիզիկա և հեռահաղորդակցություն
Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և միկրոէլեկտրոնիկա
Գերմեծ ինտեգրալ սխեմաների նախագծում
Հեռահաղորդակցությունև ազդանշանների մշակում

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
Հ. Ա. Պարսամյան, Ա. Ժ. Բաբաջանյան , Շ. Խ. Առաքելյան, Կ. Լի
Determination of glucose concentration in aqueous solution by using modified Hilbert shaped microwave metamaterial sensor (Ջրային լուծույթում գլյուկոզի խտության որոշումը մետանյութով սենսորի օգտագործմամբ` հիմնված ձևափոխված հիլբերտյան կորի վրա)
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2018, հ. 52, #2, էջ 144-148
|
On a connection between a class of systems of ordinary differential equations and integral operators with semi-separable kernel (Սովորական դիֆերենցիալ հավասարումների մի համակարգի կիսասեպարաբել կորիզով ինտեգրալ օպերատորների կապի մասին)
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2018, հ. 52, #2, էջ 77-83
|
Նամակ խմբագրություն
2018 | _____________
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2018, հ. 52, #1, էջ 68
|
Շ. Խ․Առաքելյան
Investigation of localized electromagnetic field in a subwave-length metallic slit (Տեղայնացված էլեկտրամագնիսական դաշտի հետազոտությունը մետաղական ենթաալիքային ճեղքում)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #3, էջ 269-274
|
V. Aroutiounian , V. Arakelyan , M. Aleksanyan , A. Sayunts, G. Shahnazaryan , P. Kacer, P. Picha, J. A. Kovarik, J. Pekarek, B. Joost
Hydrogen Peroxide Vapours Sensors Made From ZnO and SnO2 Films
2017 | Հոդված/Article
Second Intern. Conf. on Advances in Sensors, Actuators, Metering and Sensing (ALLSENSORS 2017). p. 36-38
|