Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Radiophysics
Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետը ստեղծվել է 1975 թ-ին:
>
Ա. Խ. Նազարյան
Взаимодействие электромагнитных волн в магнитоактивной плазме в условиях аномального скин-эффекта (Էլեկտրամագնիսական ալիքների փոխազդեցությունը մագնիսաակտիվ պլազմայում անոմալ սկին էֆեկտի պայմաններում)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1977, #1, էջ 51-56 (ռուսերեն)
|
Գ. Գ. Կարապետյան
Преобразования Лоренца спектральной мощности и спектральной интенсивности излучения в волноводе (Լորենցի ձևափոխությունները ճառագայթման սպեկտրալ ինտենսիվության համար ալիքատարում)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1978, #2, էջ 139-141 (ռուսերեն)
|
Դ. Մ. Մինասյան, Վ. Մ. Ասլանյան
Теория поляризации двойных жидких систем (Երկկոմպոնենտ հեղուկ համակարգերի բևեռացման տեսությունը)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1978, #2, էջ 85-91 (ռուսերեն)
|
Об определении некоторых параметров многодолинных полупроводников на основе температурной зависимости концентрации носителей тока (Բազմահովիտ կիսահաղորդիչների մի քանի պարամետրերի որոշումը հոսանքակիրների կոնցենտրացիայի ջերմաստիճանային կախման հիման վրա)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1978, #2, էջ 64-69 (ռուսերեն)
|
Ա. Ս. Հարությունյան , Հ. Ռ. Կուցանյան
К нестационарной задаче отражения и прохождения частиц в одномерных средах (Միաչափ միջավայրերում մասնիկների անցման և անդրադարձման ոչ ստացիոնար խնդրի մասին)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1979, #2, էջ 83-89 (ռուսերեն)
|
Զ. Հ. Կասամանյան, է. Ս. Յուզբաշյան
Об экспериментальной возможности определения функции Грина электрона в трехмерном кристалле методом дифракции медленных электронов (Դանդաղ էլեկտրոնների դիֆրակցիայի մեթոդով եռաչափ բյուրեղում էլեկտրոնի Գրինի ֆունկցիայի փորձնական որոշման մասին)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1979, #1, էջ 52-57 (ռուսերեն)
|
Մ. Վ. Մինասյան
К природе акустоэлектрическкой неустойчивости в германиевом тензодиоде (Գերմանիումային տենզոդիոդում ձայնաէլեկտրական անկայութության բույթի մասին)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1980, #2, էջ 82-87 (ռուսերեն)
|
Մ. Վ. Մինասյան
Аналитический расчет перегрева и осевого теплового расширения полупроводника под точечным контактом (Կետային կոնտակտի տեղամասում կիսահաղորդչի ջերմահավելման և առանցքային ջերմային ընդարձակման անալիտիկ հաշվարկ)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1980, #3, էջ 70-79 (ռուսերեն)
|
Զ. Հ. Կասամանյան, է. Ս. Յուզբաշյան
К теории энергетического спектра сверхрешетки из гетеропереходов. II (Հետերոանցումներով գերցանցի էներգետիկ սպեկտրի մասին. II)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1980, #3, էջ 56-59 (ռուսերեն)
|
Հարությունյան Վ. Մ. , Առաքելյան Վ. Մ. , Վրնատա Մ., Ալեքսանյան Մ. Ս. , Ադամյան Զ. Ն. , Սայունց Ա. Գ., Շահնազարյան Գ. Է. , Ֆիտլ Պրեմիսլ, Վլչեկ Յան, Կասպարյան Հ. Ս.
Ռազմական թունավոր ազդանյութերի ռեզիստիվ սենսոր
2018 | Արտոնագիր/Patent
Էլեկտրոնիկա և ավտոմատիկա: 2018, 3160 А