Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Radiophysics
Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետը ստեղծվել է 1975 թ-ին:
>
Զ. Հ. Կասամանյան, է. Ս. Յուզբաշյան
Функция Грина одномерной контактной задачи (Միաչափ կոնտակտային խնդրի Գրինի ֆունկցիան)
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1977, #3, էջ 43-46 (ռուսերեն)
|
Գ. Գ. Կարապետյան
Ондуляторное излучение в прямоугольном волноводе (Օնդուլյատորային ճառագայթումը ուղղանկյուն ալիքատարում)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1977, #2, էջ 125-126 (ռուսերեն)
|
Ա. Խ. Նազարյան
Взаимодействие электромагнитных волн в магнитоактивной плазме в условиях аномального скин-эффекта (Էլեկտրամագնիսական ալիքների փոխազդեցությունը մագնիսաակտիվ պլազմայում անոմալ սկին էֆեկտի պայմաններում)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1977, #1, էջ 51-56 (ռուսերեն)
|
Գ. Գ. Կարապետյան
Преобразования Лоренца спектральной мощности и спектральной интенсивности излучения в волноводе (Լորենցի ձևափոխությունները ճառագայթման սպեկտրալ ինտենսիվության համար ալիքատարում)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1978, #2, էջ 139-141 (ռուսերեն)
|
Դ. Մ. Մինասյան, Վ. Մ. Ասլանյան
Теория поляризации двойных жидких систем (Երկկոմպոնենտ հեղուկ համակարգերի բևեռացման տեսությունը)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1978, #2, էջ 85-91 (ռուսերեն)
|
Об определении некоторых параметров многодолинных полупроводников на основе температурной зависимости концентрации носителей тока (Բազմահովիտ կիսահաղորդիչների մի քանի պարամետրերի որոշումը հոսանքակիրների կոնցենտրացիայի ջերմաստիճանային կախման հիման վրա)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1978, #2, էջ 64-69 (ռուսերեն)
|
Ա. Ս. Հարությունյան , Հ. Ռ. Կուցանյան
К нестационарной задаче отражения и прохождения частиц в одномерных средах (Միաչափ միջավայրերում մասնիկների անցման և անդրադարձման ոչ ստացիոնար խնդրի մասին)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1979, #2, էջ 83-89 (ռուսերեն)
|
Զ. Հ. Կասամանյան, է. Ս. Յուզբաշյան
Об экспериментальной возможности определения функции Грина электрона в трехмерном кристалле методом дифракции медленных электронов (Դանդաղ էլեկտրոնների դիֆրակցիայի մեթոդով եռաչափ բյուրեղում էլեկտրոնի Գրինի ֆունկցիայի փորձնական որոշման մասին)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1979, #1, էջ 52-57 (ռուսերեն)
|
Մ. Վ. Մինասյան
К природе акустоэлектрическкой неустойчивости в германиевом тензодиоде (Գերմանիումային տենզոդիոդում ձայնաէլեկտրական անկայութության բույթի մասին)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1980, #2, էջ 82-87 (ռուսերեն)
|
Մ. Վ. Մինասյան
Аналитический расчет перегрева и осевого теплового расширения полупроводника под точечным контактом (Կետային կոնտակտի տեղամասում կիսահաղորդչի ջերմահավելման և առանցքային ջերմային ընդարձակման անալիտիկ հաշվարկ)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1980, #3, էջ 70-79 (ռուսերեն)
|