Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Radiophysics
Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետը ստեղծվել է 1975 թ-ին:
>
Գագիկ Ավետիսի Ավետիսյան

Ասիստենտ | Կիրառական էլեկտրադինամիկայի և մոդելավորման ամբիոն
Կրթական կենսագրություն
1975 - 1980 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան, կոչում
2011թ. Երևանի պետական համալսարան, Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ ֆ.մ.գ. թեկնածու, «Աղմուկների կոչում ուսումասիրությունը բիոսենսորներում»

Աշխատանքային փորձ
2001 թ-ից մինչ այժմ, Երևանի պետական համալսարան, ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, Ալիքային պրոցեսների տեսության և ֆիզիկայի ամբիոնի, դասախոս
1986 - 2001 թթ. ԵՊՀ, ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, ասիստենտ
1983 - 1986 թթ. ԵՊՀ, ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, ավագ լաբորանտ
1980 - 1983 թթ. ԵՊՀ, ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, լաբորանտ

Կարդացվող դասընթացներ
Մեխանիկայի խնդիրների լուծում,
Վեկտորական և թենզորական հաշիվ դասախոսություն և գործնական,
Ատոմի և միջուկի ֆիզիկա դասախոսություն և գործնական
Դաշտի տեսություն, էլեկտրոդինամիկա,
Կիրառական խնդիրների լուծում համակարգչով,
Համակարգչային պրակտիկում(Turbo pascal, C++)
Ռադիոֆիզիկայի խնդիրների լուծում Մաթլաբ-ով

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Աղմուկները SiC խառնուրդներում, աղմուկները կենսասենսորներում

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն

Համակարգչի իմացություն
MS Office, C++, Mat lab, Photoshop

avetisyan.gagik@ysu.am

Arakelyan V. B., Sargsyan Sh. A., Avetisyan G. A. , Karapetyan A. T.
Influence of Langevin Noise on Farmation of DNA-Biosensors Signal
2010 | Թեզիս/Thesis
6th International Conference on High Pressure Bioscience and Biotechnology (HPBB 2010), Munchen, Germany, 2010, p. 68
Аракелян В. Б., Аветисян Г. А. , Карапетян А. Т.
Флуктуации выходного сигнала ДНК-биосенсора при наличии внутренного шума
2010 | Հոդված/Article
Биолог. Журн. Армении, 2010, LXII, 3, с. 59-65
Avetisyan G. A. , Karapetyan A. T.
Stochastic model of the multimodal ligand complexes with DNA-biosensor
2010 | Թեզիս/Thesis
International Conference “Biotechnology and Health”-4, 2010, Yerevan, Armenia, p. 117
Влияние ланжевеновского шума на ДНК-биосенсоры
2010 | Հոդված/Article
Доклады НАН РА, 2010, N4, с. 376-382
Բունիաթյան Վ. Վ., Պետրոսյան Օ. Հ., Ավետիսյան Գ. Ա. , Թամրազյան Ա. Ա.
Շոտկիի արգելքով կառավարվող SiC դաշտային տրանզիստորի հաղորդականությունները փոփոխական ազդանշանի ռեժիմում
2010 | Հոդված/Article
Известия НАН и ГИУА, Сер. Тех. Наук 2010, ст. 11-13. ՀԳԱԱ և ՀՊՃՀ Տեղեկ. «Տեխնիկական գիտութ», 2010.ՀՏԴ 621.315 Միկրոէլեկտրոնիկա
Буниатян В. В., Петросян О. А., Аветисян Г. А. , Тамразян А. А.
Динамические характеристики карбид-кремниевых полевых транзисторов с барьером Шоткии
2010 | Հոդված/Article
ГИУА , Вестник, выпуск 13, т2, 2010, стр.18-30
Аракелян В. Б., Аветисян Г. А. , Карапетян А. Т.
Влияние мультипликативного шума на ДНК -биосенсоры
2009 | Հոդված/Article
Вестник МАНЭБ, 2009, т.14, N4, вып.2, с. 106-109
Buniatyan V. V., Avetisyan G. A.
Conductance and traus conductaucs of sic Shottky barrier mesfeets
2007 | Հոդված/Article
With the deep impurity levels and traps. Procesdings of EAA N1 2007,122-127
Բունիաթյան Վ. Վ., Միքայելյան Հ. Ա., Ավետիսյան Գ. Ա.
Խառնուրդային խորը և կպչուն մակարդակներ պարունակող սիլիցիում – կարբիտային դաշտային տրանզիստորի հաղորդականությունը
2006 | Հոդված/Article
ԵՊՃՀ Տեղեկագիր 1 էջ 120-126, 2006թ.
Buniatyan V. V., Avetisyan G. A.
A new model of noise characteristics of sic Shottky barrier mesfets
2006 | Հոդված/Article
Procesdings of EAA N1 2006, 146-152.
Avetisyan G. A. , Mikaelyan H. A., Sagatelyan K. V.
Temperature dependences of I – V characteristics of sic mesfets with deep impurity levels and traps
2005 | Հոդված/Article
2005, Semiconductor micro_and nanoelectronics proceedings of the fifth international conference. 66-69. Agveran, september 16-18.
О двух моделях пионного конденсата
1985 | Հոդված/Article
ЕГУ Уч. записки 1985, т.3 ст. 60-63.
О двух моделях пионного конденсата (Պիոնային կոնդենսատի երկու մոդելների մասին)
1985 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1985, #3, էջ 60-63 (ռուսերեն)
|