Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Romance-Germanic Philology
Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետը կազմավորվել է 1991 թ-ին:
>

Բակալավրիատ
Անգլերեն լեզու և գրակ./Ֆրանս. լեզու և գրակ./ Գերմաներեն լեզու և գրակ./ Իսպ. լեզու և գրակ./ Իտալերեն լեզու և գրակ./ Թարգմ. գործ՝ անգ-հայ./գերմ-հայ./ֆրանս-հայ./իսպ-հայ./ Լեզվբ. և միջմշ. հաղորդակցություն` անգ. լեզու 

Մագիստրատուրա

Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն / Անգլերեն լեզու և գրականություն / Գերմաներեն լեզու և գրականություն / Իսպաներեն լեզու և գրականություն / Իտալերեն լեզու և գրականություն / Արտասահմանյան գրականություն / Թարգմանչական գործ`անգլերեն (ֆրանսերեն) / Լեզվաբ. և միջմշ. հաղորդակցություն (անգլերեն)

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
Հայերի և հայերենի ծագման խնդիրներն ըստ լեզվաբանական և գենետիկական տվյալների
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2017 № 1 (22), էջ 3-13
|
Աստվածաշնչյան կանանց կերպարները համաշխարհային գրականության մեջ. Ն. Մեյլեր, Ժ. Սարամագո, Է. Բերջես, Ն. Կազանձակիս
2017 | Հոդված/Article
«Վէմ» համահայկական հանդես, հոկտեմբեր-դեկտեմբեր, թիվ 4 (56), 2016, Երևան, էջ 104-116
|
Տեսիլքն ու խորհրդանիշն իբրև կերպարաստեղծման միջոց
2016 | Հոդված/Article
«Հայագիտական հանդես», թիվ 4 (34), 2016, էջ 41-46
|
А. Б. – А. Д. Баратынская – А. Д. Абамелек-Лазарева (Черты личности, литературные контакты и деятельность)(Ա. Բ. – Ա. Դ. Բարատինսկայա՝ Ա. Դ. Աբամելիք-Լազարևա (անձնային որակները, գրական կապերը և գործունեությունը))
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2016 № 3 (21), էջ 56-68
|
Reflective Assignments for 'Text Linguistics' Classes
2016 | Թեզիս/Thesis
Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայնության լույսի ներքո (4-րդ միջազգային գիտաժողովի թեզիսներ), 2016, էջ 74
|