Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Romance-Germanic Philology
Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետը կազմավորվել է 1991 թ-ին:
>
 • ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ
  • Առկա
   • Դասացուցակ
    • «Անգլերեն, Ֆրանսերեն, Գերմաներեն, Իսպաներեն, Իտալերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտություն
     2017 - 2018 ուս. տարվա առաջին կիսամյակ
    • «Լեզվաբանություն և միջմշակութային հաղորդակցություն» մասնագիտություն
     2017 - 2018 ուս. տարվա առաջին կիսամյակի
    • «Թարգմանչական գործ» մասնագիտություն
     2017 - 2018 ուս. տարվա առաջին կիսամյակի
   • Եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույց
   • Հանրագումարային քննությունների արդյունքներ
   • Ընթացիկ քննությունների եւ ստուգարքների ժամանակացույց
  • Հեռակա
   • Դասացուցակ
    2017 - 2018 ուստարվա առաջին կիսամայակ
   • Ընթացիկ քննությունների եւ ստուգարքների ժամանակացույց
   • Եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույց
   • Հանրագումարային քննությունների արդյունքներ
 • ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ
  • Առկա
   • Դասացուցակ
    • Դասատախտակ
     2017 - 2018 ուս. տարվա առաջին կիսամյակ
    • «Միջազգային գործարար հաղորդակցման լեզվամշակույթ» մասնագիտություն
     2017 - 2018 ուս. տարվա «առաջին կիսամյակ»
    • «Կիրառական լեզվաբանություն» մասնագիտություն
     2017 - 2018 ուս. տարվա առաջին կիսամյակ
    • «Միջմշակութային հաղորդակցություն. անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն, իսպաներեն, իտալերեն» մասնագիտություն
     2017 - 2018 ուս. տարվա առաջին կիսամյակ
    • «Արտասահմանյան գրականություն» մասնագիտություն
     2017 - 2018 ուս. տարվա առաջին կիսամյակ
   • Հանրագումարային քննությունների արդյունքներ
   • Ընթացիկ քննությունների եւ ստուգարքների ժամանակացույց
  • Հեռակա
   • Դասացուցակ
    2017 - 2018 ուստարվա առաջին կիսամյակ
   • Ընթացիկ քննությունների եւ ստուգարքների ժամանակացույց
 • ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ԵՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ
  • Առկա ուսուցում
   Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար
  • Հեռակա ուսուցում
   Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար