Ռուս բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Russian Philology
Ռուս բանասիրության ֆակուլտետի պատմությունը սկիզբ է առել 1938 թ-ին, երբ ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետում բացվեց ռուսաց լեզվի և գրականության բաժինը:
>

Բակալավրիատ
Լեզվաբանություն և միջմշակութային հաղորդակցություն` ռուսաց լեզու
Թարգմանչական գործ՝ ռուսաց և հայերեն լեզուներ
Ռուսաց լեզու և գրականություն
Հունարեն լեզու և գրականություն

 

Մագիստրատուրա
Ռուս գրականություն
Ռուսաց լեզու
Թարգմանչական գործ `ռուսերեն և հայերեն
Լեզվաբանություն և միջմշակութային հաղորդակցություն (ռուսերեն)

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
Анна Саакянц – в цветаеведении и не только (с публикацией фрагментов из писем 1965-2000 гг.)(Աննա Սահակյանցը ցվետաևագիտության մեջ և ոչ միայն (1965-2000 թթ. նամակների հատվածների հրապարակմամբ))
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2017 № 2 (8), էջ 3-21
|
Технология обмана в произведениях Сергея Довлатова (на примере некоторых глаголов) (Խաբեության տեխնոլոգիան Սերգեյ Դովլաթովի ստեղծագործություններում (որոշ բայերի հիման վրա))
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2017 № 2 (8), էջ 65-75
|
Новелла Ф. Искандера «Пиры Валтасара» в контексте интертекстуальных связей (Ֆ. Իսկանդերի «Բաղդասարի կոչունքը» վիպակը միջտեքստային կապերի համատեքստում)
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2017 № 1 (7), էջ 41-52
|
О взаимодействии модусных значений (Սուբյեկտիվ իմաստների համագործակցության շուրջ)
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2017 № 1 (7), էջ 62-71
|
Лekсика речевого этикета как фрагмент русской языковой картины мира (словообразовательный подход) (Խոսքային վարվելակարգը որպես աշխարհի ռուսական լեզվական պատկերի տարր (բառակազմական մոտեցում))
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2017 № 1 (7), էջ 72-80
|