Ռուս բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Russian Philology
Ռուս բանասիրության ֆակուլտետի պատմությունը սկիզբ է առել 1938 թ-ին, երբ ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետում բացվեց ռուսաց լեզվի և գրականության բաժինը:
>
 • ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ
  • Առկա
   • Դասացուցակ
    2020 - 2021 ուստարվա 1-ին կիսամյակ
   • Հանրագումարային քննությունների արդյունքներ
   • Ընթացիկ քննությունների եւ ստուգարքների ժամանակացույց
    2020 - 2021 ուստարվա 1-ին կիսամյակ
   • Եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույց
    2020 - 2021 ուստարվա առաջին կիսամյակ
  • Հեռակա
   • Դասացուցակ
    2020 - 2021 ուստարվա առաջին կիսամյակ
   • Եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույց
    2020 - 2021 ուստարվա 1-րդ կիսամյակ
   • Հանրագումարային քննությունների արդյունքներ
 • ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ
  • Առկա
   • Դասացուցակ
    2020 - 2021 ուստարվա 1-ին կիսամյակ
   • Հանրագումարային քննությունների արդյունքներ
   • Ընթացիկ քննությունների և ստուգարքների ժամանակացույց
    2020 - 2021 ուստարվա 1-ին կիսամյակ
  • Հեռակա
  • Մագիստրատուրայի ընդունելության քննության հարցաշար
   • Ռուսաց լեզու և գրականություն
    2020-2021 ուսումնական տարի
 • ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ԵՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ
  • Առկա ուսուցում
   Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար

   2020

   2019

   2018

   2017

   2016

  • Հեռակա ուսուցում
   Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար