Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ
Faculty of Sociology
Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետը որպես առանձին ստորաբաժանում գործում է 2004 թ.-ի սեպտեմբերից:
>

Բակալավրիատ
Սոցիալական աշխատանք
Սոցիոլոգիա


Մագիստրատուրա
Միգրացիայի և կոնֆլիկտաբանության ուսումնասիրություններ
Սոցիոլոգիական հետազոտությունների մեթոդաբանություն
Հասարակության հետ կապեր (PR)
Սոցիալական աշխատանք
Սոցիալական քաղաքականություն և վարչարարություն

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
Սոցիալական աշխատանքը և ազատազրկում - ուղղում կոնֆլիկտը
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2018 № 1 (25), էջ 3-13
|
Գագիկ Թումանյան
Փախստականների ինտեգրման հիմնախնդիրները եվրոպական քաղաքացիական հասարակության դիսկուրսում
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2018 № 1 (25), էջ 47-53
|
Երիտասարդությունը, տեղի ինքնությունները և սոցիալական տարածության կառուցվածքները հետխորհրդային հայաստանյան գյուղական համայնքներում
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2017 № 3 (24), էջ 3-10
|
Steffen Roth, Carlton Clark, Nikolay Trofimov, Artur Mkrtichyan , Jan Berkel, Laura Appignanesi, Miguel Pérez-Valls, Jari Kaivo-oja
Futures of a distributed memory. A global brain wave measurement (1800–2000)
2017 | Հոդված/Article
Technological Forecasting and Social Change. 2017, 118, стр. 307-323
Григорян А. К., Заславская М. И.
О некоторых особенностях измерения обратной связи со студентами в контекстеуправления университетом
2017 | Հոդված/Article
Университетское управление: практика и анализ. 2017, Том 21, № 2, стр. 155-163