Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ
Faculty of Sociology
Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետը որպես առանձին ստորաբաժանում գործում է 2004 թ.-ի սեպտեմբերից:
>
Культура памяти и некоторые модели памяти о Геноциде армян в современном армянском обществе
2016 | Հոդված/Article
Историческая и социально-образовательная мысль. 2016, Том 8, 4/1, стр. 46-54
|
Геноцид армян в призме проблемы безопасности
2016 | Հոդված/Article
100-летие геноцида армян в Османской империи: уроки истории. Сборник статей по материалам международной научно-практической конференции в Уральском федеральном университете. 2016, 1, стр. 90-96
|
Սուպերվիզիան սոցիալական աշխատանքում
2016 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 176 էջ
|
Քաղաքացիական հասարակությունը և անվտանգությունը ժամանակակից աշխարհում: Տեսությունից դեպի պրակտիկա
2016 | Գիրք/Book
ԵՐ.: ԵՊՀ հրատ., 2016, 290 էջ
«Մեդիատիզացիա» հասկացության սահմանման ու կիրառման առանձնահատկություններն արդի տեղեկատվական հասարակության վերլուծության համատեքստում
2016 | Հոդված/Article
«21-րդ ԴԱՐ» N 6, Նորավանք գիտակրթական հիմնադրամի հանդես, Երևան 2016, էջ 110-127
Սոցիալական աշխատանքը և հայ հասարակության սոցիալական մշակույթը
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2016 № 1 (19), էջ 12-22
|
Բնակչության սոցիալական պաշտպանվածությունը հետխորհրդային Հայաստանում
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2016 № 1 (19), էջ 3-11
|
Հայկական միգրացիոն ցանցերի ձևավորման և գործառնման որոշ հարցեր
2015 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ.: 2015թ․, 56 էջ
The Interrelation between Migration and Human Capital Reproduction in Armenia
2015 | Գիրք/Book
Yerevan: YSU Press, 2015, 112 p.
|
Բնակչության սոցիալական պաշտպանության համակարգը հետխորհրդային Հայաստանում. ձևավորման ընթացքը և զարգացման հեռանկարները
2015 | Հոդված/Article
Սոցիալական քաղաքականությունը և սոցիալական աշխատանքի պրակտիկան ՀՀ-ում. արդի զարգացումները: Գիտագործնական համաժողովի նյութերի ժողովածու: 2015թ․1, 15-24 էջ
|