Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ
Faculty of Sociology
Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետը որպես առանձին ստորաբաժանում գործում է 2004 թ.-ի սեպտեմբերից:
>
Գագիկ Կարապետի Թումանյան

Ասիստենտ | Սոցիոլոգիայի տեսության և պատմության ամբիոն
Կրթություն և գիտական աստիճաններ
2014 - 2017 թթ. ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա
2012 - 2014 թթ. ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, մագիստրատուրա,
2006 - 2012 թթ. ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, բակալավրատ ,

Մասնագիտական գործունեություն
2017 թ.-ից ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի դասախոս

Դասընթացներ
Սոցիալական տեսությունները սոցիալական աշխատանքում
(բակալավրի դասընթաց)
Քաղաքական սոցիոլոգիա (բակալավրի դասընթաց)
Կառավարման սոցիոլոգիա (բակալավրի դասընթաց)
Սոցիոլոգիայի պատմություն (բակալավրի դասընթաց)

Դրամաշնորհներ
2013 - 2015 թթ. Վերլուծաբան, «Հայկական միգրացիոն ցանցերի ձևավորման և գործառման առանձնահատկությունները» ԵՊՀ, ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտե

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
2017 թ. «Միգրացիոն ուսումնասիրությունների խթանումը բարձրագույն կրթության շրջանակներում», Թբիլիսի,Վրաստան, Հոկտեմբերի 23-27
2017 թ. «Միգրացիոն ուսումնասիրությունների խթանումը բարձրագույն կրթության շրջանակներում» , Ալիկանտե, Իսպանիա, Մայիս 14-18
2016 թ. «Անվտանգության հիմնախնդիրները ժամանակակից հասարակություններում», Հայաստան, Ծաղկաձոր, Սեպտեմբեր 29-Հոկտեմբեր 2
2016 թ. «Անվտանգության հիմնահարցերը և խաղաղության կառուցակցումը»,
միջազգային ամառային դպրոց, Ղրղստան , Օշ, Սեպտեմբեր 10-16

Գիտական հետաքրքրություններ
Քաղաքական սոցիոլոգիա, քաղաքացիական հասարակության տեսություններ, միգրացիայի սոցիոլոգիա , կառավարման սոցիոլոգիա

Համակարգչային հմտություններ
MS Office, Internet, Nvivo, Photoshop, Corel Draw

Օտար լեզուներ
Անգլերեն, Ռուսերեն

Տեղեկատվական ոլորտի մարտահրավերները հայաստանյան քաղաքացիական ինքնության ձևավորման գործընթացում
2021 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա», 2021 № 1 (33), էջ 49-60
|
Հայաստանի Քաղաքացիական Հասարակության Դիսկուրսի Զարգացման Մեթոդաբանական Հայեցակետը
2019 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի: Սոցիոլոգիա, տնտեսագիտություն: 2019, 3(30), 3-9 էջ
Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության նորմատիվային դիսկուրսի զարգացման մեթոդաբանական հայեցակետը
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2019 № 3 (30) էջ 3-9
|
Особенности Концептуализации Гражданского Общества В Постсоветской Армении
2018 | Հոդված/Article
Сотис - Социальные Технологии, Исследования, 2018, 5(91), 79-83
Փախստականների ինտեգրման հիմնախնդիրները եվրոպական քաղաքացիական հասարակության դիսկուրսում
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2018 № 1 (25), էջ 47-53
|
Քաղաքացիական հասարակության արդի հայեցակարգերը ժողովրդավարացման դիսկուրսի համատեքստում
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2017 № 2 (23), էջ 3-10
|
Гражданское общество как субъект организации регионального социального капитала в Армении
2017 | Թեզիս/Thesis
Современная социокультурная среда города и региона. 2017, стр. 170-177
Քաղաքացիական հասարակությունը և անվտանգությունը ժամանակակից աշխարհում: Տեսությունից դեպի պրակտիկա
2016 | Գիրք/Book
ԵՐ.: ԵՊՀ հրատ., 2016, 290 էջ
Հայկական միգրացիոն ցանցերի ձևավորման և գործառնման որոշ հարցեր
2015 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ.: 2015թ․, 56 էջ
Միգրացիոն գործընթացների ազդեցությունը հայաստանյան ներհամայնքային խնդիրների վրա
2015 | Հոդված/Article
«Նորավանք» 21- ՐԴ ԴԱՐ, 3 (61) Երևան, 2015, էջ 96-142
Societies and States in Transformation: Armenians around the world: Migration and Transnationality , Some Aspects of Functioning of the Armenian Migratory Networks
2015 | Հոդված/Article
Peter Lang, Bern, 2015, pp. 49-65