Աստվածաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Theology
1995 թ.-ի սեպտեմբերի 1-ին է հիմնադրվել Աստվածաբանության ֆակուլտետը:
>
Մամիկոնյանների քաղաքական վերելքը և տոհմաբանական լեգենդը (V-VII դդ.)
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2016 № 3 (21), էջ 18-34
|
Ընդհանուր եկեղեցու պատմության վաղագույն շրջանի մի քանի սրբագրումներ
2016 | Թեզիս/Thesis
Արշալույս քրիստոնեության հայոց: 2016,էջ 2-4 էջ, Հայաստան
Manya Erna Shirinyan
Byzantine Policy Concerning the Government of Christendom by Patriarchal Sees: “Tetrarchy” and Pentarchy
2016 | Թեզիս/Thesis
The 23rd International Congress of Byzantine Studies. 2016, p. 8
|
Էռնա Մանեա Շիրինյան
Դիտարկումներ Ն. Մառի՝ ««Արքաուն». քրիստոնյաների մոնղոլերեն անվանումը հայ քաղկեդոնականների խնդրի առնչությամբ» հոդվածի վերաբերյալ
2016 | Թեզիս/Thesis
Պատմական Տայք. Պատմություն, Մշակույթ, Դավանանք: 2016, 3-4 էջ, Հայաստան
|
Գավառ քաղաքի պատմության նորահայտ քարեղեն էջը
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2016 № 2 (20), էջ 51-58
|
Լևոն Մեծագործի և Գևորգ իշխանի հարաբերությունների պատմությունից
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2016 № 2 (20), էջ 45-50
|
Հայոց տոնածիսական մշակույթ
2016 | Գիրք/Book
Մենագրություն: ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն»: 2016թ․, 400 էջ, Հայաստան, Երևան
Աղվանից կաթողիկոսների գավազանագրքի վիմագրագիտական լրացումներ ու ճշգրտումներ
2016 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր, 2016թ․, 2 (8), 82-94 էջ, Հայաստան
|
Վանքերի առք ու վաճառքի դեպքեր Հայաստանում XIII դարում
2016 | Հոդված/Article
Պատմաբանասիրական հանդես, 2016թ․, 2 (202), 152-165 էջ, Հայաստան
|
Ոսկան Երեւանցին՝ Սաղմոսավանքի առաջնորդ
2016 | Հոդված/Article
Էջմիածին, 2016թ․, ՀԳ. Ժ, 115-118 էջ, Հայաստան
|