Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Факультет армянской филологии - один из основополагающих факультетов университета.
>
Սահմանային ժանրեր
2019 | Գիրք
Մենագրություն: Վան Արյան, 2019թ․, 225 էջ
Արդի հայերենի կետադրության հիմնախնդիրներ
2019 | Գիրք
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2019թ․, 178 էջ
Շեշտը և շեշտադրության նորմավորման հարցերը հայերենում
2019 | Գիրք
Մենագրություն: Նաիրի, 2019թ․, 232 էջ
Անորոշ դերբայն ստորոգյալի կազմում («Եղանակավորող + ԱԴ» կառույցը)
2019 | Գիրք
Մենագրություն: Նաիրի, 2019թ․, 272 էջ
Հին հայերենի խուլ հպականների հնչաբանական բնութագրերը
2019 | Հոդված
Էջմիածին, 2019, Ա, էջ 66-84
|
Сасунские удальцы: вопросы мотивного анализа и взаимовлияния армянского эпоса и книжной традиции
2019 | Հոդված
Актуальные проблемы гуманитарной науки: фольклористика, литературоведение, этнография, история, археография, 2019, стр. 43-47
|
, ,
Իրավական փաստաթղթերի լեզուն. Շարահյուսական հոմանիշ կառույցների ընտրություն
2019 | Հոդված
Հայագիտության հարցեր, 2019, 1(16), էջ 176-190
|
Գաղափարական հարցադրումները Ղազարոս Աղայանի «Արություն և Մանվել» վեպում
2019 | Հոդված
Հայագիտության հարցեր, 2019, 1(16), էջ 151-160
Աբսուրդի թատրոնը և Արթուր Ադամովի հայերեն թարգմանված պիեսները
2019 | Հոդված
Հայագիտության հարցեր, 2019, 1(16), էջ 138-150
Դեռահասների սեռական կյանքի հոգեբանական նրբերանգները Հակոբ Օշականի արձակում
2019 | Հոդված
Հայագիտության հարցեր, 2019, 1 (16), էջ 161-175