Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Факультет армянской филологии - один из основополагающих факультетов университета.
>
Եղանակաժամանակային համաձայնությունը ժամանակակից հայերենի պայմանի պարագա երկրորդականով բարդ ստորադասական նախադասություններում
2018 | Հոդված
Աբեղյանական ընթերցումներ: 2018, 2, էջ 158-166
|
Հոլովական զուգաձևությամբ գոյականների իմաստակիրառական տարբերությունները ժամանակակից արևելահայերենում
2018 | Հոդված
Աբեղյանական ընթերցումներ: 2018, 2, էջ 114-119
Աբեղյանական գործող ուղղագրության անհիմն քննադատությունները
2018 | Հոդված
Աբեղյանական ընթերցումներ: 2018, 2, էջ 7-18
Հայոց ժողովրդանուն-տեղանունների ստուգաբանության արդի մոտեցումները
2018 | Հոդված
Աբեղյանական ընթերցումներ: 2018, 2, էջ 56-65
|
Փոխանցումները գրաբարի բայերում
2018 | Հոդված
Աբեղյանական ընթերցումներ: 2018, 2, էջ 94-102
|
,
Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմութիւն» երկի դարձվածքները (կառուցվածքային քննություն)
2018 | Հոդված
Աբեղյանական ընթերցումներ: 2018, 2, էջ 19-29
|
Նոր բառեր Վարդան Արեվելցու «Ներբողեանք»-ում
2018 | Հոդված
Աբեղյանական ընթերցումներ: 2018, 2, էջ 141-147
|
Ժամանակակից հայերենի կետադրության հիմունքները
2018 | Հոդված
Հայագիտության հարցեր: 2018, 2 (14), էջ 188-200
|
Նորակազմությունները արդի հայերենի գովազդային խոսույթում
2018 | Հոդված
Հայագիտության հարցեր: 2018, 2 (14), էջ 208-216
|
Սիրո փիլիսոփայական և հոգեբանական դրսևորումները Նար-Դոսի «Սպանված աղավնին» վիպակում
2018 | Հոդված
Հայագիտության հարցեր: 2018, 2 (14), էջ 146-162
|