Կենսաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Biology
Факультет биологии был основан в 1933 г.
>
Абитуриент
Структура
Последние публикации
,
Investigations of formation phytoplankton community in the Arpa River (Armenia) and its main tributaries (Արփա գետում (Հայաստան) և նրա հիմնական վտակներում ֆիտոպլանկտոնի ձևավորման հետազոտությունները)
2019 | Հոդված
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #1, էջ 46-52
|
,
Влияние тиомочевины и ее производных на семена астры (Caollistephus Chinensis Nees) (Թիոմիզանյութի և նրա ածանցյալների ազդեցությունը աստղածաղկի սերմերի վրա (Caollistephus Chinensis Nees))
2019 | Հոդված
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1980, #2, էջ 121-124 (ռուսերեն)
|
Межполушарная симметрия усредненных вызванных потенциалов на свет у здоровых людей (Լուսային գրգիռով հրահրվող միջինացված պոտենցիալների միջկիսագնդային սիմետրիան առողջ մարդկանց գլխուղեղում)
2019 | Հոդված
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1980, #3, էջ 147-148 (ռուսերեն)
|
Изменение фоновой активности корковых нейронов при раздражении голубого пятна (Կեղևային բջիջների ֆոնային ակտիվության փոփոխությունը կապույտ բծի գրգռման ժամանակ)
2019 | Հոդված
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1981, #3, էջ 118-121 (ռուսերեն)
|
Йод в оросительных водах Армянской ССР (Յոդի պարունակությունը Հայկ. ՍՍՀ ոռոգիչ ջրերում)
2019 | Հոդված
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1981, #2, էջ 164-166 (ռուսերեն)
|