Կենսաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Biology
Факультет биологии был основан в 1933 г.
>
Абитуриент
Структура
Последние публикации
, ,
Calculation of central moments of differential melting curve of DNA molecule (ԴՆԹ-ի մոլեկուլի հալման դիֆերենցիալ կորի կենտրոնական մոմենտների հաշվարկը)
2017 | Հոդված
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #2, էջ 187-192
|
, , , ,
Poisoning fungi and poisonings with macromycetes (Թունավոր սնկեր և մակրոմիցետներով թունավորումներ)
2017 | Հոդված
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #2, էջ 129-131
|
Antifungal activity of mycelia of Trametes gibbosa regarding potentially pathogenic for humans and animals filamentous fungi (Trametes gibbosa միցելիումի հակասնկային ակտիվությունը մարդու և կենդանիների համար պոտենցիալ պաթոգեն միկրոմիցետների նկատմամբ)
2017 | Հոդված
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #2, էջ 118-122
|
Effect of heat treatment on antimicrobial activity of crude extracts of some armenian herbs (Ջերմային մշակման ազդեցությունն որոշ հայկական դեղաբույսերի լուծամզվածքների հակամանրէային ակտիվության վրա)
2017 | Հոդված
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #2, էջ 113-117
|
, , , ,
Copper absorption status of agricultural plant species and their phytoremediation potential (Պղնձի կլանումը գյուղատնտեսական մշակաբույսերի կողմից և դրանց ֆիտոռեմեդիացիայի պոտենցիալը)
2017 | Հոդված
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #2, էջ 106-112
|