Կենսաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Biology
Факультет биологии был основан в 1933 г.
>
Новые сведения о микофлоре древесно-кустарниковых пород в Армянской ССР (Նոր տվյալներ Հայկ. ՍՍՀ ծառա-թփատեսակների միկոֆլորայի մասին)
2019 | Հոդված
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1979, #2, էջ 121-124 (ռուսերեն)
|
Действие некоторых химических мутагенов на изменчивость растений баклажана (Solanum melongena L.) ( Որոշ քիմիական մուտագենների ազդեցությունը բադրիջանի (Solanum melongena L.) բույսերի փոփոխականության վրա)
2019 | Հոդված
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1979, #1, էջ 93-97 (ռուսերեն)
|
,
Investigations of formation phytoplankton community in the Arpa River (Armenia) and its main tributaries (Արփա գետում (Հայաստան) և նրա հիմնական վտակներում ֆիտոպլանկտոնի ձևավորման հետազոտությունները)
2019 | Հոդված
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #1, էջ 46-52
|
,
Влияние тиомочевины и ее производных на семена астры (Caollistephus Chinensis Nees) (Թիոմիզանյութի և նրա ածանցյալների ազդեցությունը աստղածաղկի սերմերի վրա (Caollistephus Chinensis Nees))
2019 | Հոդված
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1980, #2, էջ 121-124 (ռուսերեն)
|
Межполушарная симметрия усредненных вызванных потенциалов на свет у здоровых людей (Լուսային գրգիռով հրահրվող միջինացված պոտենցիալների միջկիսագնդային սիմետրիան առողջ մարդկանց գլխուղեղում)
2019 | Հոդված
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1980, #3, էջ 147-148 (ռուսերեն)
|
Изменение фоновой активности корковых нейронов при раздражении голубого пятна (Կեղևային բջիջների ֆոնային ակտիվության փոփոխությունը կապույտ բծի գրգռման ժամանակ)
2019 | Հոդված
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1981, #3, էջ 118-121 (ռուսերեն)
|
Йод в оросительных водах Армянской ССР (Յոդի պարունակությունը Հայկ. ՍՍՀ ոռոգիչ ջրերում)
2019 | Հոդված
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1981, #2, էջ 164-166 (ռուսերեն)
|
Ամփոփում
2018 |
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #3, էջ 211-217
|
, ,
Mineral salt content in the water of the Voghji River catchment basin (Armenia): assessment of potential effects on irrigated soils and crops (Հանքային աղերի պարունակությունը Ողջի գետի ջրահավաք ավազանի (Հայաստան) գետաջրերում. ոռոգելի հողերի եվ մշակաբույսերի վրա պոտենցիալ ազդեցությունների գնահատում)
2018 | Հոդված
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #3, էջ 204-210
|
, , ,
Aggregative properties of erythrocyte under the influence of millimeter range electromagnetic waves (Էրիթրոցիտների ագրեգացիոն հատկությունները միլիմետրային տիրույթի էլեկտրամագնիսական ալիքների ազդեցության ներքո)
2018 | Գիրք
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #3, էջ 187-192
|