Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Факультет истории действует со дня основания Ереванского государственного университета.
>
Абитуриент
Структура
Последние публикации
1606-1609 թթ. Մեծ սովը Հայաստանում
2017 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2017 № 2 (23), էջ 17-34
|
Հնդկաստանի, Չինասատանի և Ճապոնիայի միջնադարի ու նոր ժամանակների պատմություն
2017 | Գիրք
Դասախոսություններ: Երևան, 2017թ., 185 էջ
|
Գող Վասիլի իշխանությունը
2016 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2016 № 3 (21), էջ 47-55
|
Սոցիալ-դեմոկրատական բանվորական հայ կազմակերպության (ՍԴԲՀԿ) ձևավորման պատմությունից
2016 | Գիրք
«Պատմաբանասիրական հանդես», Երևան, 2009, թիվ 2-3, ISSN 0135-0536, էջ 46-59
Սոցիալ-դեմոկրատական բանվորական հայ կազմակերպություն (սպեցիֆիկներ)
2016 | Գիրք
Դասախոսությունների տեքստեր, հեղ. հրատ., Երևան, 2016, ISBN 978-9939-0-1786-0, 35 էջ
|