Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
Отделение международных отношений было основано еще в 1990 г.
>
Քաղաքական ընտրանու հավաքագրման ձևաչափը
2020 | Հոդված
«Հանրային կառավարում» գիտական հանդես, 1/2020, ՀՀ ՊԿԱ, Եր., 2020, էջ 226-240
|
Վրաստան-ԱՄՆ համագործակցության առանձնահատկությունները ահաբեկչության դեմ պայքարում
2020 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2020 № 1 (31), էջ 3-10
|
Ծովային ելք չունեցող երկրների տարանցիկ իրավունքների իրացման իրավաքաղաքական հիմքերը
2020 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2020 № 1 (31), էջ 21-28
|
Պառլամենտարիզմի և ժողովրդավարության հարաբերակցության հիմնախնդիրը
2020 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2020 № 1 (31), էջ 48-60
|
Սոցիալական մամուլը երիտասարդների շրջանում քաղաքական մասնակցության խթանման գործիք
2019 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2019 № 3 (30) էջ 28-39
|
Մրցակցային քաղաքականության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2019 | Գիրք
Ոսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2019, 112 էջ
Փոքր պետությունների արտաքին քաղաքական վարքի հիմնական հատկանիշներն ու պատճառները
2019 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2019 № 2 (29), էջ 3-16
|
Քաղաքական հոգեբանություն
2019 | Գիրք
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2019, 198 էջ
Ծավալուն ընթերցանության դերը անգլերենը հատուկ նպատակների համար դասավանդելիս
2019 | Հոդված
Professional and Academic English, UK, Issue 53, December 2019, 10-15pp.
Ծավալուն ընթերցանությունը որպես միջմշակութային իրազեկությունը մեծացնելու միջոց
2019 | Հոդված
International Journal of Humanities and Social Sciences, USA, vol. 9, no. 2 February 2019, 14-19pp.