Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Юридический факультет - один из старейших факультетов Альма-матер с богатыми культурными и научными традициями.
>
Абитуриент
Структура
Последние публикации
Գործարար համբավի՝ որպես քաղաքացիական իրավունքի օբյեկտի առանձնահատկությունները
2021 | Հոդված
Այլընտրանք, գիտական հանդես, # 2, 257-263 էջեր, 2017թ.
Անչափահաս դատապարտյալներ. Քրեակատարողական ասպեկտ
2020 | Հոդված
Պետություն և իրավունք, Եր., 2020, թիվ 2 (87), 63-70 էջեր
|
,
Սահմանադրության անմիջական գործողությունը և նորմերի կիրառման աստիճանակարգությունը սահմանադրության գերակայության համատեքստում (մաս 2)
2020 | Հոդված
Պետություն և իրավունք, Եր., 2020, թիվ 2 (87), 4-18 էջեր
|
, , ,
Անչափահասների հանցավորության կանխարգելման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2020 | Գիրք
ԵՊՀ հրատ․, Երևան 2020, 272 էջ
Կամքի և կամահայտնության առանձնահատկությունները կեղծ և շինծու գործարքներում
2020 | Հոդված
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2016 թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2017, էջեր 246-263